Λιμεναρχείο Καρπάθου: Εξετάσεις ικανότητας εκπαιδευτών υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών

Λιμεναρχείο Καρπάθου: Εξετάσεις ικανότητας εκπαιδευτών υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών

Η 8Η ΠΕΔΙΛΣ θα διενεργήσει εξετάσεις στη Ρόδο, τη Δευτέρα 13-03-2023  (με εναλλακτική ημερομηνία την 14-03-2023) και ώρα 09:00 για χορήγηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτών υποψηφίων χειριστών ταχύπλοων σκαφών.

Η επιτροπή αποτελείτε από τους κάτωθι :

α) Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. ΑΝΔΡΙΑΝΗ Χρήστο (ΑΜ: 1147), (Λ/Χ ΛΕΡΟΥ), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Πλωτάρχη Λ.Σ. ΠΡΕΝΤΖΑ Γεώργιο (Α.Μ.1242 ), (Κ.Λ.ΡΟΔΟΥ).

β) Υποπλοίαρχο Λ.Σ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟ Δημοσθένη (ΑΜ: 3928), (Κ.Λ.ΡΟΔΟΥ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Σημαιοφόρο Λ.Σ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Λεωνίδα (Α.Μ. 4414), (Κ.Λ.ΡΟΔΟΥ).

γ) κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Στυλιανό, εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτών Υποψηφίων Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. ΓΚΑΡΓΚΟΥΛΟ Φραγκίσκο

δ) Σημαιοφόρο Λ.Σ. ΤΣΑΤΡΑΛΗ Κωνσταντίνο (Α.Μ. 4343), (8Η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ως γραμματέα με αναπληρωτή την Ανθυπασπιστή Λ.Σ. ΣΑΜΣΟΥΡΗ Ολυμπία (Α.Μ. 6323), (8η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.).

Η θεωρητική εξέταση των υποψηφίων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών θα διενεργηθεί σε κατάλληλη αίθουσα του Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, ενώ η πρακτική εξέταση στη θαλάσσια ζώνη του λιμένα Ρόδου. Ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων που επιτρέπεται να εξετάζονται ταυτόχρονα

Για την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών σύμφωνα με τις δυνατότητες της Υπηρεσίας μας ορίζεται μέχρι και δέκα (10) συμμετέχοντες.

Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη για το σκοπό αυτό ημερομηνία, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και εφόσον οι λόγοι ανωτέρας βίας πάψουν να συντρέχουν. Στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχουν μόνο οι υποψήφιοι που θα συμμετείχαν στην εξέταση που ματαιώθηκε, οι οποίοι και θα ενημερώνονται προφορικά σχετικά με τη διενέργεια των εξετάσεων από την Υπηρεσία μας.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις της συγκεκριμένης ημερομηνίας ακολουθείται μια από τις παρακάτω διαδικασίες:

  1. α)  Υποβάλλεται απευθείας αίτηση από τον αιτούντα που προσέρχεται αυτοπροσώπως στην 8η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το σκοπό αυτό, με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 2 του (α) σχετικού . Η υποβολή της αίτησης γίνεται τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης.
  2. β)  Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του (α) σχετικού .

 Η εξέταση των υποψηφίων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

α) Στη θεωρητική εξέταση (γραπτή) λαμβάνουν μέρος οι υποψήφιοι που εξετάζονται για πρώτη φορά ή και υποψήφιοι οι οποίοι επανεξετάζονται, λόγω αποτυχίας τους σε προηγούμενη θεωρητική εξέταση.

β) Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών/απαντήσεων, με τον αριθμό των ερωτήσεων να ανέρχεται στις πενήντα (50)

γ) Κατά την είσοδο των υποψηφίων στο χώρο των εξετάσεων, διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ:45Α/1999), όπως ισχύει.

δ) Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία (01) εκ των απαντήσεων που δίδονται σε κάθε ερώτημα και αναγράφουν ένα από τα τέσσερα Α ή Β ή Γ ή Δ κεφαλαία γράμματα της Ελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην απάντηση που επέλεξαν, στο φύλλο εξέτασης και δίπλα στον αριθμό κάθε ερωτήματος. Η μη συμπλήρωση του χώρου που αντιστοιχεί στον αριθμό κάθε ερωτήματος με κάποιο από τα προαναφερόμενα γράμματα, λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση. Αποσβέσεις, διορθώσεις, αποξέσεις ή διαγραφές απαντήσεων πάνω στο φύλλο εξέτασης καθιστούν τις απαντήσεις ως λανθασμένες.

ε) Η θεωρητική (γραπτή) εξέταση διαρκεί ενενήντα (90) λεπτά της ώρας. Οι υποψήφιοι μπορούν να εξέλθουν από την αίθουσα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, χωρίς δικαίωμα επανόδου. Μετά την πάροδο των ενενήντα (90) λεπτών, τα ερωτηματολόγια παραδίδονται στην επιτροπή υποχρεωτικά.

στ) Η παρουσία εξεταζομένων, κατά τη διαδικασία της διόρθωσης των φύλλων εξέτασης, δεν απαγορεύεται. Υποψήφιοι που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή ζητούν διευκρινίσεις, παραπέμπονται στο φύλλο ορθών απαντήσεων που τους αντιστοιχεί. Αντίγραφα του φύλλου ορθών απαντήσεων, καθώς και του φύλλου εξέτασης δεν χορηγούνται.

ζ) Ο κάθε υποψήφιος, για να θεωρηθεί επιτυχών στη γραπτή εξέταση, πρέπει να απαντήσει σωστά σε σαράντα οχτώ (48) τουλάχιστον ερωτήσεις .

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:
Α. Στην πρακτική εξέταση δικαιούνται να συμμετάσχουν μόνο όσοι έχουν περάσει επιτυχώς τις

θεωρητικές εξετάσεις. Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει:
α) Εκτέλεση χειρισμών / ελιγμών. Εξετάζεται η συνολική ικανότητα των υποψηφίων στους

χειρισμούς πλεύρισης / αποπλεύρισης σε μήκος κρηπιδώματος ίσο με το μήκος του σκάφους προσαυξημένο κατά 50%, άπαρσης, κίνησης «ανάποδα», στην αγκυροβολιά, στην πορεία και

στη ναυσιπλοΐα, καθώς και η δυνατότητα αντίδρασης τους σε εντολές χειρισμών που δίδονται

από τον εξεταστή/ μέλος της επιτροπής.
β) Περιγραφή και επίδειξη χρήσης σωστικών – πυροσβεστικών μέσων. Οι υποψήφιοι καλούνται

να αναγνωρίσουν τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα του σκάφους, να περιγράψουν τη

λειτουργία τους και να επιδείξουν τον τρόπο χρήσης τους σε περίπτωση ανάγκης.
γ) Διάσωση ανθρώπου που κινδυνεύει στη θάλασσα. Εξετάζεται η ικανότητα των υποψηφίων να αντιδρούν έγκαιρα και σωστά σε περίπτωση πτώσης από το σκάφος ανθρώπου στη θάλασσα και η ικανότητα τους να τοποθετούν σωστά το σκάφος και να περισυλλέγουν το άτομο που

είναι στη θάλασσα και κινδυνεύει.
δ) Τήρηση των Κανονισμών προς Αποφυγή Συγκρούσεων και αναγνώριση φανών και σημάτων. ε) Χρησιμοποίηση πυξίδας, ναυτικού χάρτη, διπαράλληλου κανόνα, διαβήτη (κουμπάσου).
στ) Κατασκευή των ναυτικών κόμπων «καντιλίτσα», «ψαλιδιά», «σταυρόκομπος».

Β. Επιτυχών στην πρακτική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος ολοκλήρωσε επιτυχώς όλα τα στάδια της πρακτικής εξέτασης.

Γ. Η πρακτική εξέταση θα διενεργείται υποχρεωτικά με εκπαιδευτικό Τ/Χ σκάφος, ασφαλισμένο κανονικά για την κάλυψη αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92Α’/14-04-2014), όπως ισχύει σήμερα. Κατά την πρακτική εξέταση μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να χρησιμοποιηθεί Τ/Χ σκάφος ιδιοκτησίας του υποψηφίου ή που έχει παραχωρηθεί κατά χρήση σε αυτόν από τρίτο πρόσωπο, ασφαλισμένο για την κάλυψη αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92Α’/14-04-2014) όπως ισχύει σήμερα, με επέκταση της ασφάλισης, ώστε να καλύπτει και τον εξεταζόμενο .

6. Εφόσον κατά τη διάρκεια των εξετάσεων διαπιστωθεί απόπειρα εξαπάτησης της εξεταστικής επιτροπής από υποψήφιο, πέραν τυχόν άλλων νομικών κυρώσεων, ο υποψήφιος απορρίπτεται.

7. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξετάσεων, η εξεταστική επιτροπή εκδίδει και ανακοινώνει «Δελτίο Αποτελεσμάτων» της εξέτασης, με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ» και υποβάλλει το Δελτίο αυτό στην 8η Περιφερειακή Διοίκηση του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για τις περαιτέρω ενέργειες.