ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Ημερομηνίες για τις εξετάσεις Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Ημερομηνίες για τις εξετάσεις Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους

Ο Λιμενάρχης Καρπάθου Έχοντας υπόψη: Α) Τον Γ.Κ.Λ. αριθ. 20 (ΦΕΚ 444Β’/1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Β) Τον Γ.Κ.Λ. αριθ. 50 (ΦΕΚ 1151Β’/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Γ) Την Αριθ. Πρωτ. 2131.5/24001/28-09-2015 εγκύκλιο Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α. Α’ (ΑΔΑ: 7704465ΦΘΘ-8ΩΛ).

ΟΡΙΖΩ

1. Τους παρακάτω βαθμοφόρους Υπηρεσίας μας ως τριμελή επιτροπή διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών που θα διενεργηθούν στο Λιμεναρχείο Καρπάθου:

 Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΙΔΗΣ Δημήτριος ως Πρόεδρος με αντικαταστάτη τον Σημαιοφόρο Λ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Αλέξανδρο,

 Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΑΛΑΧΟΥΖΟΥ Αικατερίνη ως μέλος με αντικαταστάτη τον Ανθυπασπιστή Λ.Σ. ΜΗΛΙΤΣΗ Ξενοφών ,

 Λιμενοφύλακας ΦΑΡΣΑΡΗΣ Νικόλαος ως μέλος με αντικαταστάτη τον Λιμενοφύλακα ΠΕΤΑΣΑΚΗ Νικόλαο.

2. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τις ημερομηνίες και ώρες που έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους (ΠΣΕΑΧΤΣ) και συγκεκριμένα ως κάτωθι: