Εκσυχρονίζεται το ΚΕΠ Δήμου Καρπάθου

Εκσυχρονίζεται το ΚΕΠ Δήμου Καρπάθου

Ο Δήμος Καρπάθου έκανε δεκτή την ανάληψη της υλοποίησης δράσης , Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ από τους Δήμους της χώρας, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Αποδέχθηκε την  χρηματοδότηση ύψους 80.185,84 € με ΦΠΑ για την υλοποίηση της δράσης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ Δήμου Καρπάθου».

Η Οικονομική Επιτροπή  Δήμου Καρπάθου, στις 27.10.2022, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ και ενέκρινε:

1. Την τροποποίηση τρέχοντος προϋπολογισμού καθώς και του τεχνικού προγράμματος , έτσι ώστε να δημιουργηθεί κωδικός εσόδου 1324.0001 με τίτλο «Έκτακτη Επιχορήγηση εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ» συνολικού ποσού 80.185,84 € με ΦΠΑ, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ Δήμου Καρπάθου» και αντίστοιχος ισόποσο κωδικός εξόδου, ο οποίος θα υποδιαιρείται σε άλλους τρεις με τίτλο και ποσά ως εξής :

Α. 69.7134.0002 με Τίτλο «Δράση για την προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών και Tablets για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet», προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.112,00€ με ΦΠΑ .

Β. 69.7134.0003 με Τίτλο «Δράση για την Υλοποίηση Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & Προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών», προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.796,00€ με ΦΠΑ .

Γ. 69.7131.0002 με Τίτλο «Δράση για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 53.277,84 € με ΦΠΑ . Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης.

8.2.2023

Καρπαθιακά Νέα