Μέχρι Φεβρουάριο 2024 η νέα σύμβαση στην άγονη της Κασοκαρπαθίας. Η απόφαση του διαγωνισμού

Μέχρι Φεβρουάριο 2024 η νέα σύμβαση στην άγονη της Κασοκαρπαθίας. Η απόφαση του διαγωνισμού

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς, επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής α)ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ –ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, β) ΠΕΙΡΑΙΑΣ –ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή

γ)ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή ως ακολούθως:

i.α) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή (Μισθούμενο τμήμα: ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ –ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή) με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου έναντι μισθώματος ποσού εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (€110.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση, ανά πλήρες δρομολόγιο,

ii.β) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ –ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή (Μισθούμενο τμήμα: ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή) με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου έναντι μισθώματος ποσού εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (€110.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση, ανά πλήρες δρομολόγιο,

iii.γ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΡΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή (Μισθούμενο τμήμα: ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή) με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου έναντι μισθώματος ποσού εκατόν έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (€106.250,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. το οποίο υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση, ανά πλήρες δρομολόγιο, στη νόμιμα εκπροσωπούμενη εταιρεία με την επωνυμία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ν.Ε. πλοιοκτήτρια του Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ Ν. Πειραιά 10883, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2023.

2.Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κάσου από και προς Κάρπαθο, των κατοίκων της Χάλκης από και προς Ρόδο και τους κατοίκους της Ανάφης από και προς Θήρας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχείο (2) απόφασης της παρούσας.

3. Η σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2023 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4948/2022 (Α΄125) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών».

4. Ημέρες εκτέλεσης δρομολογίων μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών.

5. Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχείο (2) απόφασης του προοιμίου της παρούσας.

Ο υπουργός

Γιάννης Πλακιωτακης

23.3.2023

Καρπαθιακά Νέα