Ο Δήμαρχος Καρπάθου όρισε 7 αντιδημάρχους!

Ο Δήμαρχος Καρπάθου όρισε 7 αντιδημάρχους!

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τηλ: 2245360150

Email: m.fellouzis@karpathos.gr

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Καρπάθου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η ….. /2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143/28.6.2007).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) περί τη «Συγκρότηση Δήμων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) περί «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) περί «Αντιδημάρχων» όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 3 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’ 163/6.10.2023) και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017) και ειδικότερα της παρ. 1 σύμφωνα με την οποία «Η παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4051/2012 (Α’ 40) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α’ 256), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (Α’ 98), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των Δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο».

6. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134/09.08.2019).

7. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’ 163/6.10.2023) και ειδικότερα το άρθρο 30 παρ. 2 αυτού σύμφωνα με το οποίο «Για κάθε ένα νομικό πρόσωπο που καταργείται σύμφωνα με τον παρόντα ή για κάθε νομικό πρόσωπο που λειτουργούσε σύμφωνα με τα άρθρα 239 έως 242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)] ή την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 και την παρ. 1 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) και έχει καταργηθεί κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο, αυξάνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) κατά έναν (1) στον οικείο δήμο, εφόσον ο μέσος όρος του προϋπολογισμού του καταργούμενου νομικού προσώπου των πέντε (5) τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερος των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ».

8. Το γεγονός ότι ο μέσος όρος του προϋπολογισμού των πέντε (5) τελευταίων ετών του καταργούμενου νομικού προσώπου του Δήμου Καρπάθου με τίτλο «Καρπαθιακός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας (Κ.Ο.Π.Α.Π.)» είναι μεγαλύτερος των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ» σύμφωνα με την υπ. αρ. 34842/28-12-2023 βεβαίωση του προέδρου του Κ.Ο.Π.Α.Π. του Δήμου Καρπάθου.

9. Την με αρ. 15150/15-04-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ της χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει.

10. Την υπ. αρ. 1333/110822/27.12.2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού και αρμοδιότητες αντιδημάρχων.

11. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846/ Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Καρπάθου, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 6.567 κατοίκους.

12. Το γεγονός ότι ο Δήμος Καρπάθου έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.

13. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: πέντε (5) Αντιδήμαρχοι στους οποίους θα παρέχεται αντιμισθία και δύο (2) Αντιδήμαρχοι στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία (άμισθοι) σύμφωνα με τις διατάξεις την παρ.7 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.

14. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου (ΦΕΚ 1322/τχ Β΄/23-12-2022) όπως ισχύει.

15. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Καρπάθου τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Γαρεφαλάκης Ευστάθιος, ως Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

2. Δημάρχου Θεοχαρούλα, ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Χωροταξίας-Πολεοδομικής Οργάνωσης.

3. Μανωλάκης Θεοδόσιος, ως Αντιδήμαρχος Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης.

4. Μηλιός Αναστάσιος, ως Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Τουρισμού.

5. Προίκης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας.

6. Πρωτόπαπας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών, Οργάνωσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

7. Σακέλλης Κομνηνός, Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών – Αναπτυξιακών Θεμάτων, Ενεργειακής Μετάβασης και Επιχειρηματικότητας – Αδειοδοτήσεων.

και μεταβιβάζει σε αυτούς τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (O.E.Y.) του Δήμου:

(1) Στον Αντιδήμαρχο ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

(α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, μεριμνώντας ιδίως για:

i. την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών και την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων.

ii. τη διαρκή ανάπτυξη και διεύρυνση της ανακύκλωσης και εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης των απορριμμάτων.

iii. την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου.

(β) την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική οργάνωση, λειτουργία, συντήρηση και εποπτεία των δημοτικών κοιμητηρίων.

(γ) την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων, αδειών, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών – πλην δημοσίων συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρπάθου.

(2) Στην Αντιδήμαρχο ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

(α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης, μεριμνώντας ιδίως για:

i. τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό και παρακολούθηση όλων των τεχνικών έργων του Δήμου, σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα.

ii. την παρακολούθηση της σωστής συντήρησης των πάσης φύσεως υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου.

iii. το συντονισμό, σχεδιασμό και την προώθηση υλοποίησης έργων αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

iv. τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας.

v. την ευθύνη για το σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και παρεμβάσεων συντήρησης, καθαρισμού και αναβάθμισης της οδοποιίας του Δήμου.

(β) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων που αφορούν ζητήματα πολεοδομικού-χωροταξικού σχεδιασμού και χρήσεων γης.

(γ) την υπογραφή όλων των εγγράφων, βεβαιώσεων, εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα διοίκησης κ.α. – πλην δημοσίων συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρπάθου.

(3) Στον Αντιδήμαρχο ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

(α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, μεριμνώντας ιδίως για:

i. την αποτελεσματική λειτουργία και συντήρηση του συστήματος και των δικτύων α. ύδρευσης, β. άρδευσης και γ. αποχέτευσης.

ii. τη συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τους αντιδημάρχους αυτών για την υλοποίηση των αναγκαίων έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων/δικτύων Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, για την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών κανονισμών οργάνωσης και λειτουργίας και την ορθή τήρηση των διαδικασιών και παροχής στοιχείων που σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία των υπηρεσιών Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης.

(β) την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας και εξυπηρέτησης της Γραμμής του Δημότη.

(γ) την υπογραφή όλων των εγγράφων, βεβαιώσεων, εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα διοίκησης κ.α. – πλην δημοσίων συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρπάθου.

(4) Στον Αντιδήμαρχο ΜΗΛΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

(α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων για θέματα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Προσχολικής Αγωγής – Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών, όπως αυτές ασκούνται από το Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων που περιήλθαν στο Δήμο, στα παραπάνω θεματικά πεδία.

(β) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων για θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής.

(γ) την ευθύνη για την συντήρηση, λειτουργία και αναβάθμιση των δημοτικών παιδικών χαρών και χώρων ψυχαγωγίας.

(δ) την υπογραφή όλων των εγγράφων, βεβαιώσεων, εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα διοίκησης κ.α. – πλην δημοσίων συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρπάθου.

(5) Στον Αντιδήμαρχο ΠΡΟΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

(α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων για θέματα κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, όπως αυτές ασκούνται από το Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού συμπεριλαμβανομένων της εύρυθμης οργάνωσης και λειτουργίας των δομών «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κέντρο Κοινότητας» και «Κοινωνικό Παντοπωλείο».

(β) το σχεδιασμό, παρακολούθηση και προώθηση όλων των έργων και δράσεων για την προώθηση της προσβασιμότητας σε επίπεδο Δήμου.

(γ) την ευθύνη σχεδιασμού, συντονισμού, προώθησης και ανάπτυξης των δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου.

(δ) την υπογραφή όλων των εγγράφων, βεβαιώσεων, εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα διοίκησης κ.α. – πλην δημοσίων συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρπάθου.

(6) Στον Αντιδήμαρχο ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

(α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων: i) της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ii) του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και iii) του Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας.

(β) την ευθύνη κατάρτισης, παρακολούθησης και επικαιροποίησης του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου.

(γ) την ευθύνη σχεδιασμού, παρακολούθησης και προώθησης όλων των έργων και δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου.

(δ) την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση-ανάληψη υποχρέωσης όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

(ε) την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων, δικαιολογητικών, προστίμων, εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα διοίκησης και πιστοποιητικών (όπως προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών) – πλην δημοσίων συμβάσεων και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας- που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρπάθου.

(7) Στον Αντιδήμαρχο ΣΑΚΕΛΛΗ ΚΟΜΝΗΝΟ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

(α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

(β) την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης των ευρωπαϊκών – αναπτυξιακών θεμάτων που αφορούν το Δήμο και τη συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τους αντιδημάρχους αυτών για το σχεδιασμό και την αξιοποίηση των αντίστοιχων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

(γ) την ευθύνη διαχείρισης, συντονισμού, σχεδιασμού και προώθησης των έργων και δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή μετάβαση του Δήμου προς την κλιματική ουδετερότητα.

(δ) την ευθύνη διαχείρισης, εποπτείας και συντονισμού όλων των θεμάτων που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προώθηση της απασχόλησης, και της ρύθμισης των εμπορικών δραστηριοτήτων και αδειοδοτήσεων στην περιοχή του Δήμου.

(ε) την ευθύνη διαχείρισης, εποπτείας και συντονισμού όλων των θεμάτων που αφορούν την αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή του Δήμου.

(στ) την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων, αδειών (π.χ. κατάληψης κοινόχρηστων χώρων), δικαιολογητικών, προστίμων και πιστοποιητικών – πλην δημοσίων συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρπάθου.

>> Επισημαίνεται πως η διοίκηση, εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων, ήτοι:

i. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου,

ii. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων,

iii. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας,

iv. Νομική Υπηρεσία,

καθώς και:

v. οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία του γραφείου κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου,

vi. οι κατά τόπον αρμοδιότητες για τις Δημοτικές Ενότητες Καρπάθου και Ολύμπου και

vii. οι αρμοδιότητες της παρ. 1, εδαφ. α’, β΄, γ, δ’, στ’, ζ’, θ’, η’ (μόνο σε ότι αφορά την έκδοση των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας) και ι’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει,

θα ασκούνται από τον ίδιο το Δήμαρχο κ. Μιχαήλ Φελλουζή ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Β. Σε ότι αφορά την αναπλήρωση των Αντιδημάρχων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους, ισχύουν τα εξής:

1. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου Πρωτόπαπα Νικόλαου, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μηλιός Αναστάσιος.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου Μηλιού Αναστάσιου τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πρωτόπαπας Νικόλαος.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου Μανωλάκη Θεοδόσιου τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γαρεφαλάκης Ευστάθιος.

4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της αντιδημάρχου Δημάρχου Θεοχαρούλα, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες της θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μανωλάκης Θεοδόσιος.

5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου Προίκη Νικόλαου, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του θα ασκεί η Αντιδήμαρχος Δημάρχου Θεοχαρούλα.

6. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου Γαρεφαλάκη Ευστάθιου, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του θα ασκεί η Αντιδήμαρχος Δημάρχου Θεοχαρούλα.

7. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου Σακέλλη Κομνηνού (Κοσμά) τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος ο Αντιδήμαρχος Πρωτόπαπας Νικόλαος.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και των ανωτέρω οριζομένων αναπληρωτών τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες θα τις ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟ.

Δ. Η θητεία των ανωτέρω οριζόμενων αντιδημάρχων ορίζεται για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους από την έκδοση της παρούσας. Η ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου είναι δυνατή με απόφαση του Δημάρχου οποτεδήποτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.4 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν.5056/2023 και ισχύει.

Ε. Οι άμισθοι Αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής από τον Δήμο.

Ζ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ

3.2.2024