Εγκρίθηκαν μερικώς οι παρατηρήσεις του ΟΜΙΛΟΥ ΒΟΥΝΟΥ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ αναφορικά με την εφαρμογή Karpathian Paths

Εγκρίθηκαν μερικώς οι παρατηρήσεις του ΟΜΙΛΟΥ ΒΟΥΝΟΥ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ αναφορικά με την εφαρμογή Karpathian Paths

 

Ο Όμιλος Βουνού και Θάλασσας της Καρπάθου προχώρησε σε 10 παρατηρήσεις σχετικά με τα μονοπάτια της Καρπάθου και την εφαρμογή Karpathian Paths. Αρκετές από τις παρατηρήσεις εγκρίθηκαν από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου με συνέπεια να υπάρξουν άμεσες διόρθωση. Μάλιστα ορισμένες από τις παρατηρήσεις αφορούν την επικινδυνότητα των μονοπατιών.

Η απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου

Εγκρίνουμε μερικώς το από 28-04-2022 (υπ. αριΘμ. 1/2022) Πρακτικό́ Συνεδρίασης της ΣΕΠΟΔ Δασονομείου Καρπάθου, όπως υποβλήθηκε ςτην υπηρεσία μας με το αριθμ. πρωτ. 25591/03-06-2022 διαβιβαστικό του Δασονομείου Καρπάθου ως εξης:

Α. Εγκρίνουμε το πρακτικό ως έχει ως προς τις παρατηρήσεις τις ΣΕΠΟΔ με αύξοντα αριθμό 3 περί διόρθωσης της περιγραφής της διαδρομής, 5 περί διόρθωσης του ονόματος του μονοπατιού, 10 περί διόρθωσης του ονόματος της εκκλησίας και πρέπει να διορθωθεί στο κείμενο της μελέτης, όπου αυτά περιγράφονται διαφορετικά.

Β. Εγκρίνουμε το πρακτικό ως προς τις παρατηρήσεις της ΣΕΠΟΔ μόνο ως προς την επικινδυνότητα των μονοπατιών στις παρατηρήσεις με αύξοντα αριθμό 8 για το μονοπάτι Ο03 «Ο γύρος του Ολύμπου» με βαθμό δυσκολίας μέτρια (3/5) στην μελέτη και τις παρατηρήσεις αναφορικά με το μονοπάτι Κ07Α «Απέρι Αχάτα» με βαθμό δυσκολίας πολύ δύσκολο (5/5) στην μελέτη και παρακαλούμε για την ενσωμάτωση

ειδικού κεφαλαίου της μελέτης στο οποίο κα επισημαίνονται τα επικίνδυνα τμήματα των μονοπατιών και τα επιπλέον μέτρα που θα ληφθούν για την άρση της επικινδυνότητας αυτής πέραν της βελτίωσης βατότητας, που αναφέρει ήδη η μελέτη.

Γ. Λαμβάνουμε υπόψη αλλά δεν αποδεχόμαστε το πρακτικό ως προς τις παρατηρήσεις  της ΣΕΠΟΔ με αυξοντα αριθμό 1, 2 & 6, διότι δεν επηρεάζουν την ουσία και τον σκοπό της κατατεθήσας μελέτης,  4,7 & 9, διότι αποτελούν αντικείμενο, άλλης, μελλοντικής μελέτης ενδεχομένως.

Η Δ/ντρια Δασών Δωδ/σου

Μπαλατσούκα Αικατερίνη Δασολόγοσ MSc

Οι παρατηρήσεις του ΟΜΙΛΟΥ ΒΟΥΝΟΥ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ αναφορικά με την εφαρμογή Karpathian Paths