Στο "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" ο Δήμος Καρπάθου για την πυροπροστασία των σχολείων

Στο "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" ο Δήμος Καρπάθου για την πυροπροστασία των σχολείων

Από το υπ. Εσωτερικών αποφασίστηκε η ένταξη του Δήμου Καρπάθου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VΙΙΙ, της παρακάτω Πράξης:

«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Καρπάθου» συνολικού προϋπολογισμού 42.780,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Καρπάθου.

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

Ο δικαιούχος Δήμος οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης

Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε € ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 42.780,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ –

ΣΥΝΟΛΟ 42.780,00

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ