Κάρπαθος: Τα δύο λάθη στην εισήγηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Κάρπαθος: Τα δύο λάθη στην εισήγηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Δελτίο τύπου των Φίλων Ζώων Καρπάθου:

Στην εισήγηση του κυρίου Μαντικού, η οποία θα συζητηθεί την Δευτέρα στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου, αναφέρει λανθασμένα 2 φιλοζωικά σωματεία της Καρπάθου ως συνεργάτες στη διανομή των τροφών που προμηθεύεται ο Δήμος.

Πρώτον δεν υπάρχουν δυο φιλοζωικά Σωματεία στην Κάρπαθο.
Υπάρχει ένα, Οι Φίλοι Ζώων Καρπάθου που μάλιστα είμαστε και γραμμένοι στο μητρώο φιλοζωικών σωματείων του Ε.Μ.Ζ.Σ.

Η άλλη Φιλοζωική οργάνωση που υπάρχει στο νησί είναι Αστική Μή Κερδοσκοπική Εταιρεία.

Δευτερον, τη διαχείριση της διανομής τροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς την έχουμε αναλάβει μαζί με όλο τον κόπο που απαιτείται, αποκλειστικά οι Φίλοι Ζώων Καρπάθου. Κανένας άλλος.

Μάλιστα μετά από μία αποτυχημένη διαχείριση των προηγούμενων υπευθύνων και την παραίτηση τούς από το πρόγραμμα, καλεστηκαμε από τον πρώην Δήμαρχο κ. Νυσιριο και μας ζητήθηκε να αναλάβουμε εμείς την διαχείριση και διανομή των τροφών. Κάτι που κάνουμε με μεγάλη υπευθυνότητα, εργασία, έρευνα και χιλιάδες συνομιλίες με εθελοντές. Καταφέραμε να φτιάξουμε μία λίστα σίτισης πού συνεχώς ανανεώνεται αναλόγως με τίς ανάγκες, την πραγματική ποσότητα ζωοτροφών που χρειάζεται.

Ο κύριος Μαντικός οφείλει να ενημερώσει σωστά το σώμα του Δημοτικού συμβουλίου πριν αυτό πάει για ψήφιση.

Με εκτίμηση εκ του Δ.Σ

Φίλοι Ζώων Καρπάθου


ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 2024-2025.

Έχοντας υπόψιν :

1) Τον νόμο 4830/2021 ο οποίος αναφέρει ότι αρμόδιες αρχές για την φροντίδα, περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι οι Δήμοι εντός των διοικητικών ορίων των οποίων εντοπίζονται αυτά.

2) Το Τεχνικό Δελτίο με βεβαίωση καταχώρησης του αιτήματος Αρ. Πρ.20904/31-03-2022 Υπουρ. Εσωτερικών για δημιουργία Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς .

3) Το ότι βρίσκεται, ο Δήμος Καρπάθου, στο στάδιο έκδοσης απόφασης ένταξης για την κατασκευή του καταφυγίου στην θέση Πλατύολο Πηγαδίων , όπου υπάρχει ιδιόκτητος δημοτικός χώρος και η προβλεπόμενη πίστωση στον προϋπολογισμό των 300.000 ευρώ.

4) Είμαστε στο στάδιο ανάθεσης σύνταξης τεχνικής μελέτης για να προχωρήσουμε στην διαγωνιστική διαδικασία κατασκευής του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.

5) Το ότι μέχρι σήμερα ο Δήμος Καρπάθου έχει προχωρήσει στην τοποθέτηση ταϊστρών και ποτιστριών σε διάφορα σημεία όλου του Δήμου Καρπάθου.

6) Την συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία της Καρπάθου για την διανομή των ζωοτροφών τις οποίες προμηθεύεται ο Δήμος Καρπάθου. Σύμφωνα λοιπόν με τον παραπάνω νόμο 4830/2021 , άρθρο 10 πα ρ. 2 , ο δήμος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα διαχείρισης και φροντίδας αδέσποτων ζώων και αλιείας

Πληροφορίες : Νικήτας Μαντικός Διεύθυνση : Δήμος Καρπάθου Τ.Κ. : 85700 Κάρπαθος Email : n.mantikos@karpathos.gr Κάρπαθος 18 / 04 / 2024

Προς : Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

δύναται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να συνεργάζεται για τους σκοπούς της παρ. 1, συνάπτοντας σχετική έγγραφη συμφωνία, με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι καταχωρημένες στο Υπό Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ.

Μεταξύ των δράσεων που αναλαμβάνουν τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δυνάμει σχετικών συμβάσεων με τους δήμους, μπορεί να συγκαταλέγεται η έκδοση των εγγράφων που απαιτούνται για την υλοποίηση υιοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο

  1. Οι βασικοί όροι συνεργασίας του δήμου με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε δήμου.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 εδ.β, του ίδιου νόμου ο δήμος έχει και την αρμοδιότητα συνεργασίας με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι εγγεγραμμένα στο ΕΜΖΣ με στόχο ιδίως: (βα) την φύλαξη ζώων συντροφιάς, τα οποία δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, σε κατάλληλα διαμορφωμένα καταφύγια που είναι εγγεγραμμένα στο Υπό Μητρώο Καταφυγίων Ζώων Συντροφιάς της περ. (γ) της παρ. 23 του άρθ. 2, (ββ) τον εμβολιασμό, τη στείρωση και τη σήμανση αδέσποτων ζώων, (βγ) την περίθαλψη με υποστήριξη κτηνιάτρου των ασθενών ή τραυματισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, (βδ) τη μέριμνα για την υιοθεσία τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή την επανένταξή τους στο οικείο περιβάλλον και (βε) την εν γένει υλοποίηση κάθε σχετικής δράσης προς τον σκοπό της επίτευξης των στόχων του παρόντος.

Επίσης στην παρ.4 του άρθρου 10 του ιδίου ανωτέρω νόμου προβλέπεται ότι για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, οι δήμοι οφείλουν να διασφαλίζουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, την αποτελεσματική παροχή των αναγκαίων κτηνιατρ. υπηρεσιών από κατάλληλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε με προσφυγή στις διαδικασίες ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α’ 147) είτε με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206).

Με τις ίδιες διαδικασίες, οι δήμοι μπορούν να συμβάλλονται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την παροχή υπηρεσιών σταβλίτη, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης για τα καταφύγια που λειτουργούν.

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου του παρόντος δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων μίσθωσης έργου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α’ 50).

Επίσης με το άρθρο 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων παρ.1Α προβλέπεται ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων και με την περ. vii που προστέθηκε από το άρθρο 43 του Ν.4830/21(ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α΄).«vii.

Σε φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύουν στον οικείο δήμο και είναι εγγεγραμμένα στο Υπό Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), που τηρείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του σωματείου ή της οργάνωσης, για τον αντίστοιχο δήμο και η έγκρισή του από την πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του οικείου δήμου.

Με τις ίδιες προϋποθέσεις τα ανωτέρω σωματεία και οργανώσεις μπορούν να λαμβάνουν επιχορήγηση και από την οικεία περιφέρεια, εφόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της.». Με την παρ. Β του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για τον σκοπό αυτόν.

Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό ( 1,5% ) των ταχτικών εσόδων του δήμου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή , αν τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους δήμους προς τους ανωτέρω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονται για τους ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές.

Στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του δήμου Καρπάθου λειτουργούν δύο φιλοζωικές οργανώσεις η μία με τίτλο « Φιλοζωική Δράση Καρπάθου» και η άλλη με τίτλο « Σωματείο Φίλων Ζώων Καρπάθου». Σε περίπτωση που στο προσωπικό του Δήμου Καρπάθου δεν υπάρχει κτηνίατρος, τότε ο Δήμος μπορεί να συνάψει σύμβαση με ιδιωτικό, αδειοδοτημένο , κτηνιατρείο (κτηνίατρο) ώστε να πραγματοποιούνται όλες οι κτηνιατρικές φροντίδες και περιθάλψεις, στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

Για την σύναψη συμβάσεως με ιδιώτη κτηνίατρο συντάσσεται μελέτη, στην οποία αναφέρονται όλες οι κτηνιατρικές φροντίδες που θα εφαρμοστούν στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς όπως: τοποθέτηση ηλεκτρονικής ταυτότητας, εμβολιασμοί, στειρώσεις, περίθαλψη σε άρρωστα ή τραυματισμένα ζώα και ευθανασία όπου εκεί θεωρείται άκρως απαραίτητο.

Ο Δήμος Καρπάθου, όπως αναφέρεται και παραπάνω, μπορεί να διαθέτει αδειοδοτημένο καταφύγιο ή εγκατάσταση που πληροί τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 του Ν. 4830/2021, στα οποία φιλοξενούνται αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Μέχρι την ολοκλήρωση του καταφυγίου, ο Δήμος Καρπάθου δύναται να συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας με άλλους Δήμους.

Σύμφωνα με τον νόμο 4830/2021 συγκροτείται πενταμελής επιτροπή, με απόφαση Δημάρχου, αρμοδιότητα της οποίας είναι η παρακολούθηση εάν πραγματοποιείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου. Για τον σκοπό αυτόν, δύναται εγγράφως να αιτείται από την αρμόδια υπηρεσία και να λαμβάνει γνώση οτιδήποτε είναι σχετικό με την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος .

Ακόμη η πενταμελής επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει για την ευθανασία ή τον περιορισμό κάποιου ζώου. Μετά λοιπόν από τα παραπάνω κατατίθεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου το Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς 2024-2025 το οποίο έχει ως εξής:

1) Την τροφοδοσία όλων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2024 , με ζωοτροφές. Για την προμήθεια τους έχει δεσμεύσει ο Δήμος Καρπάθου στον προϋπολογισμό του έτους 2024 το ποσόν των 37.000 ευρώ στον κωδ. 15.6699.0004.

2) Για το έτος 2025 ο Δήμος θα μεριμνήσει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό ανάλογο ποσόν για την τροφοδοσία των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.

3) Την κτηνιατρική φροντίδα των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για το 2024, από ιδιώτη κτηνίατρο, για όλες τις κτηνιατρικές πράξεις που αναφέρονται πιο πάνω, μετά από σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης. Για το έτος 2024 έχει δεσμευτεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρπάθου το ποσόν των 25.000 ευρώ στον κωδ. 35.6117.0002.

4) Για το έτος 2025 ο Δήμος Καρπάθου θα μεριμνήσει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό ανάλογο ποσό ώστε να πραγματοποιηθούν οι κτηνιατρικές πράξεις για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων.

5) Ο δήμος Καρπάθου θα φροντίσει να επιταχυνθούν οι ενέργειες ώστε να δημιουργηθεί το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.

6) Ο δήμος Καρπάθου για το έτος 2024 έχει εγγράψει σε κωδικό προϋπολογισμού 70.7133.0001 δαπάνη για την προμήθεια σε ταΐστρες και λοιπό εξοπλισμό αδέσποτων ζώων με ποσό 15.000 €.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα διαχείρισης και φροντίδας αδέσποτων ζώων και αλιείας.

Νικήτας Μαντικός

Ο Δήμαρχος Καρπάθου Μιχαήλ Κ. Φελλουζής

20.4.2024

Καρπαθιακα Νέα