ΦοΣΔΑ Ν. Αιγαίου: Τροπ. Τεχνικού Προγράμματος 2023 - 2ο κύτταρο XYTA Καρπάθου

ΦοΣΔΑ Ν. Αιγαίου: Τροπ. Τεχνικού Προγράμματος 2023 - 2ο κύτταρο XYTA Καρπάθου

Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία» της 06ης Μαρτίου 2023»

Στις 06 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση δια περιφοράς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ύστερα από την με Α.Π. 449/01-03-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πρόσκληση του Προέδρου, με θέμα για συζήτηση το εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπίστωσε τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 13/2023 Θέμα 4:

Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος «ΦΟΔΣΑ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», οικονομικού έτους 2023. Στην παρούσα συνεδρίαση παρέστησαν ο Πρόεδρος και τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ., ήτοι: Κος Γεώργιος Χατζημάρκος Κος Γεώργιος Λεονταρίτης Κος Χρήστος Ευστρατίου Κος Αντώνιος Καμπουράκης Κος Θεοδόσιος Νικηταράς Κος Αντώνιος Σιγάλας Κος Ιωάννης Βρούτσης

(φωτογραφία από το 1ο κύτταρο ΧΥΤΑ Καρπάθου)

15.3.2023

Καρπαθιακά Νέα