Επόμενη φάση κατασκευής έργου «Φράγμα Σχοινά Καρπάθου»

 Επόμενη φάση κατασκευής έργου «Φράγμα Σχοινά Καρπάθου»

Δ/Τ Επαρχείου Καρπάθου

Με την 2928/241715/3-9-2020 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΩ054653ΠΓ-8Ο3) εγκρίθηκε η κατασκευή της παρόχθιας οδού του φράγματος Σχοινά ν. Καρπάθου

προϋπολογισμού 3.715.643,40 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

Το έργο αφορά την κατασκευή οδού μήκους 3.385μ στην περίμετρο της μέγιστης ζώνης κατάληψης του ταμιευτήρα του φράγματος.

Θα κατασκευαστεί κτίριο δικλείδων στην έξοδο της σήραγγας και επέκταση του αγωγού από το πώμα της σήραγγας εκτροπής μέχρι το κτίριο.

Θα κατασκευαστεί επίσης αγωγός μήκους 2.000 μεταφοράς πόσιμου νερού από την έξοδο της σήραγγας μέχρι την δεξαμενή του Δήμου.

Καθοριστικό ρόλο στην ένταξη του έργου είχαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Επαρχείου Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσουπου με συνεργασία και μεθοδικότητα συνέδραμαν στο να υποβληθεί έγκαιρα η πρόταση για το συγκεκριμένο έργο.