ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΦΡΑΓΜΑ ΣΧΟΙΝΑ: Τροποποίηση και από «Πόσιμο νερό» σε «Νερό οικιακής χρήσης» συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο

ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΦΡΑΓΜΑ ΣΧΟΙΝΑ: Τροποποίηση και από «Πόσιμο νερό» σε «Νερό οικιακής χρήσης» συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της 6226/1-9-2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV009141804) σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος στη θέση Σχοινά Δήμου Καρπάθου».

Σύμφωνα με το Άρθρο 132 του Ν. 4412 Η τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο

β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου:

αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και

ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221). «γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας- πλαίσιο.» [2] Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο….. ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ.

4. Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν μία σύμβαση στις περιπτώσεις των περιπτώσεων β’ και γ’ δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Ζ’ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α’ και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 65. 2.Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως δ’ της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

3.Για τον υπολογισμό της τιμής που προβλέπεται στην παρ. 2 και στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 1, όταν η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, η αναπροσαρμοσμένη τιμή είναι η τιμή αναφοράς.

4.Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε’ της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα.

Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1. 5.Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, για τροποποιήσεις των διατάξεων μίας δημόσιας σύμβασης ή μίας συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2.

6. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 4, β) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ΄ εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του παρόντος και γ) όταν μετά τον έλεγχο νομιμότητας της αρχικής σύμβασης αυτή εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο ελέγχου για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις.

Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται και τροποποιητικές συμβάσεις, δυνάμει των οποίων τροποποιείται σύμβαση της οποίας η αρχική αξία υπολειπόταν του εκάστοτε ορίου του ελέγχου, εφόσον με την τροποποίηση αυτή προσαυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο τόσο, ώστε η συνολική αξία της σύμβασης να υπερβαίνει το εκάστοτε όριο ελέγχου. [6] [7] Εισηγούμαστε την τροποποίηση και διόρθωση της σύμβασης 6226/1-9-2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV009141804) σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος στη θέση Σχοινά Δήμου Καρπάθου». Για τους κάτωθι λόγους: Α. Σύμφωνα με τα προσωρινά και οριστικά πρακτικά της επιτροπής παραλαβής και σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ 63/2023 το τελικό προϊόν δεν συμφωνεί με την σύμβαση και παρακαλούμε για την αντικατάσταση των όρων «Πόσιμου νερού» με «νερό οικιακής χρήσης».

Β. Καθώς εκ παραδρομής ΔΕΝ αποτυπώθηκε σωστά η έκπτωση του αναδόχου (μείωση διάρκειας σύμβασης κατά 2 μήνες) και οι πράξεις στην ανάλυση των ποσών δεν συμφωνούν.

Στην σύμβαση αναγράφονται τα ποσά Πίνακας Α.

1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ NΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 750.000 m3 0,42 €/m3 298.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ : 298.000,00€ ΦΠΑ 24% 71.520,00€ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) 369.520,00€

Όπως φαίνεται 750.000Χ 0,42 δεν έχει σύνολο 298.000,00 € αλλά 315.000,00 το ποσό των 298.000,00 το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο της διάρκειας των 34 μηνών.

Τα σωστά σύνολα αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας Β.

1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ NΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

709.523,81 m3 0,42€/m3 298.000,00€ ΣΥΝΟΛΟ : 298.000,00€ ΦΠΑ 24% 71.520,00€ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) 369.520,00€

Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τα παρακάτω:

– Την ΑΑΥ 171/2023 που αφορά τον ΚΑ 63.6279.0001 (Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος στη θέση Σχοινά στον Δήμο Καρπάθου” ΠΔΕ Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής) Οικ. Έτους 2023

– Με την 6226/1-9-2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV009141804) σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ των συμβαλλομένων ανατέθηκε η παροχή υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος στη θέση Σχοινά Δήμου Καρπάθου».

– Όπως προβείτε στην τροποποίηση της σύμβασης με μείωση των συνολικών κυβικών καθώς η διάρκεια είναι μικρότερη των 36 μηνών όπως φαίνεται στον πίνακα Β’

– Όπως προβείτε στην διόρθωση του όρου «Πόσιμου νερού» με τον όρο «Νερό οικιακής χρήσης». Καθώς οι τροποποιήσεις ΔΕΝ αλλάζουν την φύση της σύμβασης

(ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας- πλαίσιο.»).

Σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ 63/2023 Καθώς η φύση της σύμβασης είναι αξιοποίηση του νερού του φράγματος και ο όρος «νερό οικιακής χρήσης» συνάδει με την απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης του υπουργείου.

Ο Συντάξας Κρέτσης Σπυρίδων

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Λογιστηρίου Προϋπολογισμού και Δαπανών

21.8.2023

Καρπαθιακά Νέα