Οι γενικές διατάξεις της νέας προκήρυξης της Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.)

Οι γενικές διατάξεις της νέας προκήρυξης της Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.)

Στο άρθρο 2 της γενικής προκήρυξης της Ε.Ο.Κ. αναφέρονται όλες οι γενικές διατάξεις περί πρωταθλημάτων στις εθνικές κατηγορίεςΣτο άρθρο 2 της γενικής προκήρυξης της Ε.Ο.Κ. αναφέρονται όλες οι γενικές διατάξεις περί πρωταθλημάτων στις εθνικές κατηγορίες. Η Ομοσπονδία αναφέρει χρήσιμες λεπτομέρειες για τη νέα αγωνιστική περίοδο (2023-24), καθώς και όσα πρέπει να γνωρίζουν τα σωματεία αλλά και οι αθλητές. Αναλυτικά, το άρθρο 2 για τις διατάξεις των πρωταθλημάτων:

1. Την ευθύνη για την οργάνωση και διεξαγωγή των ως άνω Πρωταθλημάτων Εθνικών Κατηγοριών έχει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.).

2. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 της παρούσας ημερομηνίες διεξαγωγής τού κάθε πρωταθλήματος, αφορούν το χρονικό όριο μέσα στο οποίο αυτό θα διεξαχθεί. Με την ειδική προκήρυξη τού κάθε πρωταθλήματος θα καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτού. Το Δ.Σ. της ΕΟΚ έχει δικαίωμα να παρατείνει ή να συντμήσει την ημερομηνία λήξης των πρωταθλημάτων, εφ’ όσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι.

3. Γηπεδούχα σωματεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. είναι: (α) τα σωματεία πού αγωνίζονται σε γήπεδα ιδιοκτησίας τούς ή (β) τα σωματεία πού έχουν εξασφαλίσει για τούς αγώνες τούς, την έγγραφη άδεια χρήσης γηπέδου άλλου σωματείου ή δημόσιού φορέα. Η έννοια, όμως τού γηπεδούχου σωματείού, όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τού όπως αυτές προσδιορίζονται από τις σχετικές διατάξεις των Νόμων και Κανονισμών, αποκτάται ευθύς ως τούτο κληρωθεί πρώτο από τη διαδικασία των κληρώσεων, γεγονός πού αποτυπώνεται στο μετά ταύτα καταρτιζόμενο πρόγραμμα.

4. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των σωματείων και Ενώσεων απέναντι στην Ε.Ο.Κ. καθορίζονται από τις διατάξεις τού άρθ. 4 παρ. 1 τού Καταστατικού της Ομοσπονδίας.

5. Οι δαπάνες για τις μετακινήσεις των σωματείων για όλα τα πρωταθλήματα πού συμμετέχουν καθώς επίσης για τούς αγώνες των Κυπέλλων Ελλάδας Ανδρών και Γυναικών βαρύνουν το σωματείο. Οι λοιποί οικονομικοί όροι, με τούς οποίους θα διεξάγονται τα διάφορα Πρωταθλήματα, καθορίζονται σύμφωνα με τις Ειδικές Προκηρύξεις τού κάθε Πρωταθλήματος.

6. Η κάλυψη των εξόδων των διαιτητών και των παρατηρητών από τα σωματεία θα γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και όπως ορίζουν οι Κανονισμοί και οι Προκηρύξεις της ΕΟΚ.

7. Ομάδα η οποία, δεν προσέλθει σε προγραμματισμένο αγώνα, δεν συμμετάσχει σε αυτόν ή αποχωρήσει από αυτόν πριν την κανονική τού λήξη, πλέον των προβλεπόμενων από τις διατάξεις τού Πειθαρχικού Δικαίου και τού Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Διοργανώσεων της ΕΟΚ κυρώσεων, δεν δικαιούται κανενός απολύτως μεριδίου από τα τυχόν έσοδα τού αγώνα. Διευκρινίζεται ότι στις ειδικές προκηρύξεις των πρωταθλημάτων είναι δυνατή η διαφορετική ρύθμιση τού θέματος αυτού.

8. Με τις ίδιες (Ειδικές) προκηρύξεις, θα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι οικονομικοί όροι τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής μεταδόσεως αγώνων ανά κατηγορία Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στις διατάξεις τού άρθρου 84 ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να έχει πρόσωπο εκπαιδευμένο σε πρώτες βοήθειες, κατά τη διάρκεια των αγώνων στην έδρα τού, εκτός εάν ο νόμος ορίζει την ύπαρξη ιατρού υποχρεωτικά. Σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης των προσώπων τού προηγούμενού εδαφίου, η καθυστέρηση έναρξης τού αγώνα δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των 30 λεπτών. Σε περίπτωση απουσίας των προσώπων τού πρώτου εδαφίου ή καθυστέρησης άφιξής τούς πέραν των 30 λεπτών, ο αγώνας διεξάγεται με αποκλειστική ευθύνη τού γηπεδούχου σωματείου και επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000) εύρώ. Στην αντίθετη περίπτωση πού το γηπεδούχο σωματείο δεν αναλάβει την διεξαγωγή τού αγώνα με αποκλειστική ευθύνη τού και συνέπεια αυτού ο αγώνας δεν διεξαχθεί με υπαιτιότητά τού, τότε το γηπεδούχο σωματείο μηδενίζεται.

10.H σύνθεση της ομάδας αποτελείται από 21 άτομα (16 θέσεις στην περιοχή τού πάγκου διαθέσιμες για τα μέλη της ομάδας τα οποία αποτελούνται από τούς αναπληρωματικούς –ές παίκτες -τριες και το staff της ομάδας). Η γηπεδούχος ομάδα εμφανίζεται με ανοιχτόχρωμη εμφάνιση (προτιμάται άσπρη) και κάθεται αριστερά της Γραμματείας και η φιλοξενούμενη ομάδα με σκουρόχρωμη εμφάνιση και κάθεται δεξιά της Γραμματείας. Στην παρουσίαση των ομάδων, όπου γίνεται, θα πρέπει οι αθλητές –τριες να είναι ντυμένοι –ες το ίδιο (με εμφανίσεις ή warm up κλπ.). Διευκρινίζεται ότι για το ως άνω θέμα, στα Τοπικά Πρωταθλήματα Ανδρών & Γυναικών, αποφασίζουν αναλόγως οι Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές.

11.Εφόσον η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας, συνεχίσει την εφαρμογή περιορισμών για την πρόληψη έναντι τού κορωνοϊού COVID-19, οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο Αγώνων Καλαθοσφαίρισης, όπως αυτό θα ισχύει.

12.Η ΕΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να ματαιώσει τη διεξαγωγή πρωταθλήματος για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον το Διοικητικό συμβούλιο κρίνει ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή τού πρωταθλήματος.16.6.2023πηγή www.12sports.gr