Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 12,6 εκατ. ευρώ σε 182 γεωργικές επιχειρήσεις

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 12,6 εκατ. ευρώ σε 182 γεωργικές επιχειρήσεις
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου αναρτήθηκε ο πίνακας των 182 γεωργικών επιχειρήσεων (σχεδίων βελτίωσης) στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, που εντάσσονται στις Δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, συνολικής χρηματοδότησης ύψους 12.625.449,54 ευρώ, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14.12.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.
Ειδικότερα, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και την εκδίκαση των ενστάσεων, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατόρθωσε να εξασφαλίσει αύξηση κατά 1,7 εκατ. € των αρχικά προβλεπόμενων πιστώσεων (ύψους 10.891.064,27 €) προκειμένου να χρηματοδοτηθούν όλες οι αιτήσεις που δικαιώθηκαν κατά την διαδικασία των ενστάσεων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 εντάσσονται 172 επιλέξιμες αγροτικές επιχειρήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 12. 319.614,46 €.
Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 εντάσσονται 10 επιλέξιμες αγροτικές επιχειρήσεις, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 305.835,08 €.
Ο υποψήφιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, οφείλει να εισέλθει στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr , χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και να ανατρέξει στο «Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων» και στο «Έντυπο Αξιολόγησης Ένστασης Αίτησης Στήριξης» στα οποία περιέχονται τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου και τυχόν ειδικοί όροι.
Μετά την δημοσίευση των πινάκων της παρούσας απόφασης, δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς και η ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων και της ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα:
Η Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Η Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» στοχεύει στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, στην ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων και αποβλήτων.
Το Γραφείο Τύπου