Ο γέρων Νι­κη­φό­ρος ὁ Ἁ­γι­ο­παυ­λί­της ἀ­πό τήν Κάρ­πα­θο. Αποφθέγματα μοναχών του Αγίου Όρους

Ο γέρων Νι­κη­φό­ρος ὁ Ἁ­γι­ο­παυ­λί­της ἀ­πό τήν Κάρ­πα­θο. Αποφθέγματα μοναχών του Αγίου Όρους

Φωτογραφία Ραφαήλ Γεωργιάδης

Ο γερω Νι­κη­φό­ρος ὁ Ἁ­γι­ο­παυ­λί­της ἦ­ταν ἀ­πό τήν Κάρ­πα­θο. Ἦ­ταν τό πρῶ­το κα­λο­γέ­ρι τοῦ γέρο­ν­τος Παρ­θε­νί­ου. Ἦ­ταν ἀ­γω­νι­στής. Τή νη­στεί­α του δέν τήν χα­λοῦ­σε πο­τέ μέ­χρι τά τε­λευ­ταῖ­α του. Στό τέ­λος εἶ­χε ἀ­δυ­να­τή­σει, εἶ­χε γί­νει σάν λεί­ψα­νο. Ἦρ­θε καί ὁ ἀ­δελ­φός του ἐξ ἐγ­γάμων καί ἔ­γι­νε κα­λό­γε­ρος.

Τήν Με­γά­λη Τε­τάρ­τη πῆ­γε νά τόν κοι­νω­νή­ση ὁ ἱ­ε­ρέ­ας καί με­τά τοῦ εὐ­χή­θη­κε «Κα­λή Ἀ­νά­στα­ση». Τόν κοί­τα­ξε καί ἀ­πάν­τη­σε: «Δέν νο­μί­ζω, πα­πᾶ. Ἐ­μέ­να ὁ Κύ­ριος ἀ­πό­ψε θά μέ ἀ­να­παύ­σει». Ὁ γη­ρο­κό­μος τοῦ ἔ­κα­νε φι­δέ καί ἔ­βα­λε καί λά­δι. Ὁ γέ­ρω Νι­κη­φό­ρος τό κα­τά­λα­βε καί δέν ἔ­φα­γε. Ὄν­τως στήν ἀ­κο­λου­θί­α τό πρωΐ ἐ­κοι­μή­θη. Εἶ­χε ἰ­δι­αί­τε­ρη εὐ­καμ­ψί­α πού ἔ­κα­νε ἐν­τύ­πω­ση στούς πα­τέ­ρες

Πηγή www.enromiosini.gr