Ανακοίνωση του Δημάρχου Καρπάθου για το νερό από το Φράγμα

Ανακοίνωση του Δημάρχου Καρπάθου για το νερό από το Φράγμα

Αναφορικά με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων των κύριων χημικών παραμέτρων σε δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τη Δεξαμενή Αράντη, ενημερώνουμε τους δημότες μας για τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των τελευταίων δειγμάτων νερού που ελήφθησαν από την Δεξαμενή Αράντη, οι κύριες χημικές παράμεττροι που εξετάστηκαν είναι εντός των νομοθετικά προσδιοριζόμεων μέγιστων τιμών .
2. Ειδικότερα, όσο αφορά το στοιχείο Αρσενικό (As) η συγκέντρωσή του στα τελευταία δείγματα νερού ήταν 0,13mg/L, με μέγιστο επιτρεπτόμενο όριο τα 10 mg/L, δηλ. σχεδόν 100 φορές κάτω από ο μέγιστο επιτρεπτόμενο όριο.

3. Η Δεξαμενή Αράντη δέχεται νερό από το ταχυδιϋλιστήριο του Φράγματος Σχοινά . Οι υπερβάσεις σε τιμές ορισμένων ενδεικτικών παραμέτρων οι οποίες έχουν εντοπιστεί, δεν έχουν καμία σχέση με το αρσενικό και τις κύριες χημικές παραμέτρους.

Κάρπαθος , 03/02/2023

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ.Νισύριος