Σε πρόσληψη (μπλοκάκι) ιδιώτη ιατρού ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής προχωρά το Νοσοκομείο Καρπάθου

Σε πρόσληψη (μπλοκάκι) ιδιώτη ιατρού ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής προχωρά το Νοσοκομείο Καρπάθου

Έγκριση Πρόσληψης ιδιώτη ιατρού ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής με καθεστώς απόδειξης υπηρεσιών για την κάλυψη κενών ενεργού εφημερίας (24-ώρης) στο Γ.Ν. Καρπάθου

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. προφορική εισήγηση του Διοικητή του Γ.Ν. Καρπάθου η οποία έχει ως
εξής:
Θέτουμε υπόψη σας:
1. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ81/τ.Α΄. ) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄05-08-2016).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4839/2021 (ΦΕΚ 181/ τ. Α΄/02-10-2021)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν.4850/2021 (ΦΕΚ 208/ τ. Α΄/05-11-2021)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4889/2022 (ΦΕΚ 21/ τ. Α΄/10-02-2022)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν.5034/2023 (ΦΕΚ 69/ τ. Α΄/18-03-2023)
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ΓΝ Καρπάθου
«Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος»
8. Τις έκτακτες ανάγκες δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του covid-19
9. Τις έκτακτες ανάγκες του Νοσοκομείου λόγω της ύπαρξης ενός πλέον ιατρού ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής .
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1. Την υποβολή αιτήματος προς τη Διοίκηση της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου για την έγκριση πρόσληψης ενός (1) ιδιώτη ιατρού ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής για την κάλυψη κενών ενεργού εφημερίας (24ώρης), με απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Ο ιδιώτης ιατρός θα καλύπτει επτά (07) ενεργείς εφημερίες το μήνα. Το χρονικό διάστημα απασχόλησης θα είναι για δύο (2) μήνες και δη την περίοδο 20/04-19/06 τρέχοντος
έτους/
2. Την ανάρτηση της Απόφασης σας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως ορίζεται με τις διατάξεις ν.3861/2010
3. Την κοινοποίηση της στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και στην Δ/νση Ιατρικής Υπηρεσίας για περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω ομόφωνα αποφασίζει:
1. Την υποβολή αιτήματος προς τη Διοίκηση της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου για την έγκριση πρόσληψης ενός (1) ιδιώτη ιατρού ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής για την κάλυψη κενών ενεργού εφημερίας (24ώρης), με απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Ο ιδιώτης ιατρός θα καλύπτει επτά (07) ενεργείς εφημερίες το μήνα. Το χρονικό διάστημα απασχόλησης θα είναι για δύο (2) μήνες και δη την περίοδο 20/04-19/06 τρέχοντος
έτους/
2. Την ανάρτηση της Απόφασης σας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως ορίζεται με τις διατάξεις ν.3861/2010
3. Την κοινοποίηση της στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και στην Δ/νση Ιατρικής Υπηρεσίας για περαιτέρω ενέργειες.
4. Επικυρώνει την απόφαση την ίδια ημέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 15 -04 -2024
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΕΊΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

15.4.2024

Καρπαθιακά Νέα