Ολοκληρώθηκε η πρόσληψη του Γεωργίου Λιάγκα στη θέση μετακλητού Γεν. Γραμματέα στο Δήμο Καρπάθου

Ολοκληρώθηκε η πρόσληψη του Γεωργίου Λιάγκα στη θέση μετακλητού Γεν. Γραμματέα στο Δήμο Καρπάθου

Στην Κάρπαθο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 15-10-2021 ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των: Α. Ιωάννης Θεμ. Νισύριος, Δημάρχου Καρπάθου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Καρπάθου και Β. Λιάγκας Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοικος Λαμίας. Συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

Ο πρώτος συμβαλλόμενος με την παραπάνω ιδιότητα του έχοντας υπόψη το άρθρο 167 και 161 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθ. 11του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09-08-2019 τεύχος Α΄), εξέδωσε την υπ΄ αριθ. 776/26-08-2021 απόφασή του η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 42802/10-09-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2477/τΓ΄/12-10-2021, με την οποία προσλαμβάνει τον δεύτερο συμβαλλόμενο σε κενή οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου, ως Γενικό Γραμματέα

Ο Γεώργιος Λιάγκας του Δημητρίου, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λαμίας.