Η γραμμή Ρόδος-Χάλκη-Κάρπαθος-Σητεία πάει στην HELLENIC SEAWAYS

Η γραμμή Ρόδος-Χάλκη-Κάρπαθος-Σητεία πάει στην HELLENIC SEAWAYS

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια η απόφαση της Επιτροπής Διεξαγωγής Μειοδοτικών Διαγωνισμών έπειτα από την υπ’ αριθμ. 1049/24-05-2021 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ν.Ε., ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. για τη γραμμή ΡΟΔΟΣ-ΧΑΛΚΗ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΣΗΤΕΙΑ με α/α. 1 του Παραρτήματος IV της υπό στοιχείο 6 αποφάσεως της παρούσης. 9.Την υπ’ αριθμ. 1191/2021 Απόφαση Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Η επιτροπή προχώρησε στην  ακύρωση της υπό στοιχείο 7 απόφασης του προοιμίου της παρούσης, κατά το μέρος που έκρινε αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ΚΙΑΡΑ Ν.Ε., και την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ν.Ε. για τη δρομολογιακή γραμμή με α/α.1 ΡΟΔΟΣ-ΧΑΛΚΗ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή, του Παραρτήματος IV της υπό στοιχείο 6 αποφάσεως του προοιμίου της παρούσης και την πρόκρισή της στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοιτο άνοιγμα της οικονομικής της προσφοράς.

 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ