Την 1η Μαρτίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου

Την 1η Μαρτίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ, την 01η του μηνός Μαρτίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 06:00 μ.μ., με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4555/2018 για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση Απολογισμού επιχορήγησης Δήμου Καρπάθου έτους 2022 Α.Σ. Καρπάθου ΠΟΣΕΙΔΩΝ.

2. Έγκριση Απολογισμού επιχορήγησης Δήμου Καρπάθου έτους 2022 Α.Σ. Απερίου Καρπάθου ΠΡΩΤΕΥΣ.

3. Έγκριση 1ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ έτους 2023 (υποχρεωτική).
4. Έγκριση καθορισμού ανταποδοτικών τελών ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου Καρπάθου έτους 2023.

5.Έγκριση καθορισμού ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου έτους 2023.

6.Έγκριση προσλήψεων και καθορισμός πρόσθετων προσόντων στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023.

. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχαήλ Μανωλάκης

Πίνακας Αποδεκτών

κ. Δήμαρχο Καρπάθου

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών).
Προέδρους Κοινοτήτων (όπως πίνακας αποδεκτών).
Υπηρεσιακοί Παράγοντες.
Γεν. Γραμματέα Δήμου Καρπάθου Παρασκευόπουλος (site Δήμου Καρπάθου).

Απομαγνητοφώνηση(Καρράς sudio)

Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Λυριστής Ιωάννης
  2. Τσέρκης Εμμανουήλ
  3. Ζανάκης Δημήτριος
  4. Καλή – Φιλιππούση Ρηγοπούλα
  5. Λύκος Νικόλαος
  6. Φελλουζή Ευαγγελία
  7. Κωνσταντινίδης Δημήτριος
  8. Ρεϊσης Μιχαήλ
  9. Βασιλαράκης Εμμανουήλ

10.Πρωτόπαπας Μηνάς 11.Σακέλλης Κομνηνός 12.Νουάρος Βασίλειος 13.Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 63f8b4ed0d794546dac11ea0 στις 24/02/23 15:02

14.Γεραπετρίτης Μιχαήλ 15.Διακολιός Μιχαήλ 16.Ανδρέου Νικόλαος 17.Δήμαρχος Γεώργιος 18.Μανωλάκης Θεοδόσιος 19.Νταής Νικόλαος 20.Παραγυιός Εμμανουήλ

Πρόεδροι Κοινοτήτων

1. Χατζηκουτσός Γεώργιος – Πρόεδρος Κοινότητας Καρπάθου 2. Παππάς Γεώργιος – Πρόεδρος Κοινότητας Απερίου
3. Λυτός Ιωάννης- Πρόεδρος Κοινότητας Βωλάδας
4. Χαψής Μιχαήλ – Πρόεδρος Κοινότητας Όθους

5. Καμαράτου Ευγενία – Πρόεδρος Κοινότητας Πυλών
6. Μαγριπλής Εμμανουήλ – Πρόεδρος Κοινότητας Μενετών 7. Χουβαρδάς Μηνάς – Πρόεδρος Κοινότητας Αρκάσας
8. Νοταράς Βασίλειος – Πρόεδρος Κοινότητας Μεσοχωρίου 9. Πιπέρης Βασίλειος – Πρόεδρος Κοινότητας Σπόων 10.Παπαηλίας Ηλίας – Πρόεδρος Κοινότητας Ολύμπου

Υπηρεσιακοί Παράγοντες

1. Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπάθου

2. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας

3. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Τμήμα Λογιστηρίου – Προμηθειών και Προϋπολογισμού 6. Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας και Ταμείου
7. Τμήμα Περιβάλλοντος
8. Τμήμα Ύδρευσης
9. Τμήμα Προγραμματισμού

1) Απομαγνητοφώνηση (Καρράς studio)
2) Παρασκευόπουλος (site Δήμου Καρπάθου) 3) Λιμεναρχείο Καρπάθου

24.2.2023

Καρπαθιακά Νέα