Σε ιδιώτη το μάζεμα των σκουπιδιών της Καρπάθου. Ανακοινώθηκε ο διαγωνισμός

Σε ιδιώτη το μάζεμα των σκουπιδιών της Καρπάθου. Ανακοινώθηκε ο διαγωνισμός

 

Ο Δήμαρχος Καρπάθου προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) των Δ.Ε Καρπάθου της πλύσης και της απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου, προϋπολογισμού 3.075.200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Η σύμβαση αφορά στην «Συλλογή και μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α) των Δ.Ε Καρπάθου καθώς και της πλύσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Καρπάθου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ο Ανάδοχος θα αναδειχθεί ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις ανάγκες του Δήμου Καρπάθου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.860.000,00 € επιπλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% με διάρκεια σύμβασης για τρία (3) έτη και δικαίωμα προαίρεσης για (1) επιπλέον έτος.

Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

Χρόνος παράδοσης υλικών / Διάρκεια σύμβασης: Η ισχύς της σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησης της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και για (3) έτη και δικαίωμα προαίρεσης για (1) επιπλέον έτος

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 31/8/2021 Και η ώρα έναρξης η 8.00 π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 23/9/2021 και η ώρα 3 λήξης 10.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.karpathos.gr