Ιδιώτης στην καθαριότητα. Η έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου

Ιδιώτης στην καθαριότητα. Η έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου αποφάσισε με πλειοψηφία την απευθείας ανάθεση της μίσθωσης 2 απορριμματοφόρων με προσωπικό ποσού 148.762,80 €. Στην μελέτη που παρουσιάστηκε αποτυπώνεται η σημερινή κατάσταση στο τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου καθώς και τα αναλυτικά δρομολόγια που προτείνεται να αναλάβει ο ιδιώτης που θα αναλάβει το έργο.

 

Στον Δήμο Καρπάθου ο στόλος αποτελείται από Οχήματα και απορριμματοφόρα που βρίσκονται σε λειτουργία

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤ Α ΣΕ Μ3 ΈΤΟΣ Α ́ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. ΚΗ Η 3704 6 Μ3 2010 ΣΕ ΧΡΗΣΗ
2. ΚΗ Η 1226 12 Μ3 1998 ΣΕ ΧΡΗΣΗ
3. ΚΗ Η 3703 16 Μ3 2016 ΣΕ ΧΡΗΣΗ

και τα κάτωθι τα οποία είναι εκτός λειτουργίας λόγω προβλημάτων

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤ Α ΣΕ Μ3 ΈΤΟΣ Α ́ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. ΚΗ Η 4717 16 Μ3 2010 ΒΛΑΒΗ / ΑΚΙΝΗΣΙΑ
2. ΚΗ Η 3403 16 Μ3 2008 ΒΛΑΒΗ / ΑΚΙΝΗΣΙΑ
3. ΚΗ Υ 1196 8 Μ3 1990 ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΛΟΓΟ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ(ABS)

Επίσης στην υπηρεσία καθαριότητας εργάζονται

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΗΛΟΙ:

ΟΔΗΓΟΙ: 07

ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:08 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ:02

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ:

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 05 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΟΔΗΓΟΙ:01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 23

Να σημειωθεί επίσης ότι στο παραπάνω έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων συνείσφερε ένας σημαντικός αριθμός ατόμων που είχε προσληφθεί λόγο covid-19 οι συμβάσεις των οποίων τελείωσαν 31- 05-2022.

Επομένως ο στόλος και το προσωπικό δεν επαρκεί για την αύξηση των δρομολογίων ημερησίως για την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Οι συγκεκριμένη ανάθεση μίσθωσης απορριμματοφόρων για τα δρομολόγια, που προτείνεται να δοθούν σε ιδιώτη για 3 μήνες εξής:

 Αποφασίζει την απευθείας ανάθεση της μίσθωσης 2 απορριμματοφόρων με προσωπικό ποσού 148.762,80 € σύμφωνα με την μελέτη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 και του άρθρου 31 του ν.4915/2022 ως κάτωθι:

Αναλυτικά τα δρομολόγια για 3 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης είναι:

  • ΠΗΓΑΔΙΑ-ΠΛΑΤΥΟΛΟ
  • ΑΜΜΟΟΠΗ-ΦΩΚΙΑ ΑΜΜΟΟΠΗΣ-ΛΑΚΙ ΑΜΜΟΠΗΣ-ΑΦΙΑΡΤΗ-ΚΗΠΟΣ ΑΦΙΑΡΤΗ-

ΑΡΚΑΣΑ-ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΚΑΣΑΣ-ΚΑΛΑΜΙ ΑΡΚΑΣΑΣ-ΦΟΙΝΙΚΙ.

  • ΛΕΥΚΟΣ-ΠΥΛΕΣ-ΟΘΟΣ-ΒΩΛΑΔΑ-ΑΠΕΡΙ.
  • ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΠΕΡΙΟΥ,ΑΧΑΤΑ,ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΜΕΝΕΤΩΝ ,ΑΓΡΙΛΑΟΠΟΤΑΜΟΣ.
  • ΠΑΡΑΛΙΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΛΑΡΝΙΩΤΙΣΑ, ΚΑΡΓΑΓΙΟ, ΣΙΣΑΜΟΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ, ΠΕΤΡΙΝΑ ΠΛΑΤΥΟΛΟ, ΖΩΚΛΑ ΜΕΝΕΤΩΝ, ΠΑΝΩ ΣΤΑΣΗ ΜΕΝΕΤΩΝ, ΓΕΡΟΣ ΑΠΕΡΙΟΥ, ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΙΑΚΟΦΤΙ ΑΦΙΑΡΤΗ ΜΕΝΕΤΩΝ, ΑΧΑΤΑ ΑΠΕΡΙΟΥ.

Συνολικά θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον 5 δρομολόγια την ημέρα για την ΔΕ Καρπάθου.

Όροι της διαπραγμάτευσης να είναι οι κάτωθι:

  1. Πιστή τήρηση της μελέτης και του προϋπολογισμού αυτής
  2. Να μην υπάρχουν δεσμευμένα οχήματα.
  1. Με την προσφορά να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει ότι τα οχήματα θα είναι στην Κάρπαθο έτοιμα να κυκλοφορήσουν την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Επί του θέματος μειοψηφεί ο κ. Εμμανουήλ Τσέρκης και συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο Δήμος Καρπάθου μπορεί με τα δικά του απορριμματοφόρα, με σωστό προγραμματισμό και με την αγορά ενός νέου απορριμματοφόρου που είναι έτοιμο στο Φιλόδημος να ανταπεξέλθει στον τομέα της καθαριότητας. Εκφράζει επίσης την άποψη ότι τα δρομολόγια για τις μικρές στάσεις (Αχάτα, Σίσαμος Πηγαδίων, Ζώκλα Μενετών, Στάση Μενετών και Γέρος Απερίου) θα πρέπει να εκτελούνται από τον Δήμο, με το μικρό απορριμματοφόρο, καθώς τα απορριμματοφόρα του ιδιώτη δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν λόγο μεγέθους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Διαπιστώσει την αδυναμία εκτέλεσης των απαραίτητων δρομολογίων της αποκομιδής απορριμμάτων για την ΔΕ Καρπάθου με ίδια μέσα και προσωπικό για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω

Β. Εγκρίνει την προσφυγή στο άρθρο 32 του ν.4412/2016 για λόγους πολιτικής προστασίας και συγκεκριμένα για την αποτροπή πυρκαγιάς και την αποτροπή διάδοσης του κορονοιού λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο Δήμος βρίσκεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την αριθ. 34739/362 /29/03/2022 απόφαση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας.

Γ. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη αριθ. πρωτ. 3808/26-05-2022 και την έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης

Δ. Ορίζει Επιτροπή Διαπραγμάτευσης τους κάτωθι μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου Καρπάθου με τους αναπληρωτές τους:
ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ 

αναπληρωτές

ΦΟΥΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΗΓΑΣ ΡΗΓΟΠΥΟΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΛΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ε. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της μίσθωσης 2 απορριμματοφόρων με προσωπικό ποσού 148.762,80 € σύμφωνα με την μελέτη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 και του άρθρου 31 του ν.4915/2022.

Επί του θέματος μειοψηφεί ο κ. Εμμανουήλ Τσέρκης για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.