Πρόσληψη 5 υδρονομέων στον ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Πρόσληψη 5 υδρονομέων στον ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 710 /2024

Πρόσληψη υδρονομέων για το έτος 2024. Ο Δήμαρχος Καρπάθου έχοντας υπ’ όψη: 1. Το άρθρο 170 του Ν. 3584/07. 2. Το άρθρο 11 παρ.2 του ΠΔ 410/88. 3. Την περιπτ΄ δ παρ 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010. 4. Την υπ΄ αρίθμ. 78/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής. 5. Την υπ΄αριθμ. 72/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου. 6. Την Αριθ. Πρωτ. 15116/26-04-2024 Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων για προσλήψεις υδρονομέων. 7. Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την πρόσληψη των κάτωθι υδρονομέων:

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Α.Δ.Τ. Τομέας ευθύνης

 Μηνατσής Γεώργιος Ιωάννης  Όλυμπος

Ιωάννου Βασίλειος Ευάγγελος Αρκάσα

 Οικονόμου Μιχαήλ Γεώργιος  Μενετές

 Ρεΐσης Μιχαήλ Ιωάννης  Σπόα -Μεσοχώρι

 Καρατσάτζάς Κωνσταντίνος Αλέξανδρος  Απέρι-Βωλάδα -Όθος-Πυλές

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Μιχαήλ Κ. Φελλουζής

25.5.2024

Καρπαθιακά Νέα