Διαγωνισμός για την υλοτομία προσβεβλημένων δένδρων τραχείας πεύκης (PinusBrutia) από παθογόνους οργανισμούς στη θέση Έξω Βουνό Καρπάθου

Διαγωνισμός για την υλοτομία προσβεβλημένων δένδρων τραχείας πεύκης (PinusBrutia) από παθογόνους οργανισμούς στη θέση Έξω Βουνό Καρπάθου

Έγκριση διενέργειας ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά με βάση την τιμή, την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Υλοτομία προσβεβλημένων δένδρων τραχείας πεύκης (Pinus Brutia) από παθογόνους οργανισμούς στη θέση Έξω Βουνό, Δήμου Καρπάθου, Νήσου Καρπάθου» και εκτιμώμενη αξία 803.935,93 € (οκτακόσιες τρείς χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά) συμπεριλαμβανομένων (Γ.Ε. Ε.Ο. &Απροβλπεπτων) πλέον Φ.Π.Α. 24% (192.944,62 €) σύνολο 996.880,55 € (εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά) από την Διεύθυνση Δασών Ν. Δωδεκανήσου.

Η τραχεία πεύκη (επιστ. Pinus brutia – Πεύκη η τραχεία) είναι πεύκο, ιθαγενές της ανατολικής περιοχής της Μεσογείου και απαντάται από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τα 1200 μέτρα υψόμετρο στις πιο νότιες περιοχές. Ονομάζεται τραχεία πεύκη λόγω της «τραχύτητας» των βελονών της. Τα βελονοειδή φύλλα των πεύκων είναι πεπιεσμένα (επίπεδα) αλλά περιτυλίσσονται (όπως τα τσιγάρα). Στην τραχεία πεύκη οι παρυφές των φύλλων είναι οδοντωτές (όπως και σε άλλα πεύκα) και οι βελόνες δεν περιτυλίσσονται πλήρως με αποτέλεσμα στην αφή (με το χέρι) να είναι τραχιές (el.wikipedia.org).

6.4.2023

Καρπαθιακά Νέα