ΥΠ.ΕΣ: 50.000.000,00 € συμπληρωματική επιχορήγηση στους Δήμους - Τι παίρνει Κάρπαθος και ΗΝ Κάσος

ΥΠ.ΕΣ: 50.000.000,00 € συμπληρωματική επιχορήγηση στους Δήμους - Τι παίρνει Κάρπαθος και ΗΝ Κάσος

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022.

Σε όλους τους Δήμους της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 50.000.000,00 €, ως συμπληρωματική επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων

ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 39.944,00

ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 17.839,29