Υποβολή προτάσεων πράξεων για τη χρηματοδότηση Ανάπλασης παραλιακού πεζοδρομίου Πηγαδιών νήσου Καρπάθου

Υποβολή προτάσεων πράξεων για τη χρηματοδότηση Ανάπλασης παραλιακού πεζοδρομίου Πηγαδιών νήσου Καρπάθου

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης του έργου «Ανάπλαση παραλιακού πεζοδρομίου Πηγαδιών νήσου Καρπάθου». Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε ύψος 2.210.000,00.€ 

Αξίζει αρχικά να αναφέρουμε την σχετική με το θέμα αναφορά του κ. Νίκου Κανάκη, αφού ολοκληρωμένη εικόνα για την πρόταση του Δήμου Καρπάθου μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευθεί.

Γράφει ο κ. Κανάκης:

Στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που έχει αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο,  ( ΠΕΤ 2302914722)   έχει περιληφθεί και αξιολόγηση της μελέτης ανάπλασης του παραλιακού δρόμου στην οποία προβλέπεται  στο στένεμα του δρόμου στα 5 μέτρα,  τοποθέτηση αγάλματος του Ποσειδώνα  στον παραλιακό κάτω  από το σιντριβάνι και η δημιουργία παιδικής χαράς στο λιμάνι  στην προκυμαία κοντά στο λιμεναρχείο.

Δεν γνωρίζουμε αν η μελέτη του παραλιακού πεζόδρομου  έχει εγκριθεί από το λιμενικό ταμείο   το οποίο έχει την αρμοδιότητα για την χερσαία ζώνη του λιμανιού και αν το λιμεναρχείο Καρπάθου  και το Υπουργείο Ναυτιλίας συμφωνούν  για δημιουργία παιδικής χαράς στα παραλιακά κρηπιδώματα  του λιμανιού.
Εμείς (κ. Κανάκης) έχουμε την άποψη πως θα πρέπει οι φυσικοί ογκόλιθοι   προστασίας του παραλιακού να αναιρεθούν και να κρηπιδωθεί σε όλο το μήκος του με απορροφητικούς   τεχνικούς ογκολίθους  για την πρυμνοδέτηση μικρών σκαφών.
Όμως τον πρώτο λόγο εν προκειμένω τον έχουν οι Σύμβουλοι της Κοινότητας,  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  αλλά και οι φορείς του νησιού που οφείλουν να διατυπώσουν την  θέση τους  για τις προτεινόμενες παρεμβασεις. Η σιωπή σημαίνει συναίνεση και συμφωνία .  Νίκος Κανάκης


Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΛΟΥΜΕ Τον παρακάτω δυνητικό δικαιούχο

• ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του/ων παραπάνω άξονα/ων Προτεραιότητας του ΤΠΑ/ΠΠΑ.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει σχετικό έγγραφο με τους παραπάνω αναφερόμενους (προγραμματική σύμβαση ή έγγραφο αρμοδίου οργάνου για την πρόθεση υλοποίησης του έργου). Σε αυτή την περίπτωση η πρόταση υποβάλλεται από τον φορέα που έχει/θα αναλάβει την υλοποίηση της πράξης.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ανάπλαση παραλιακού πεζοδρομίου Πηγαδιών νήσου Καρπάθου

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1. Η δημόσια δαπάνη (ΕΠΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 2.210.000,00.€ και κατανέμεται ανά άξονα προτεραιότητας, ως ακολούθως.

Κάθε πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να εμπίπτει σε έναν Άξονα Προτεραιότητας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΩΔ:

84 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΑ (1) (1) 4.5

– Οδικές υποδομές 2.210.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.210.000,00 2.2.

Η ΥΔ δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή και να προβεί σε ανάκληση της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τον/τους δυνητικούς Δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας του ΠΑ: https://www.yme.gr/proskliseis-t-p-a 2.3. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της δημόσιας δαπάνης.

2.3. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι: Δείκτες εκροών Α.Π.:

Οδικές υποδομές – 4.5

3.1.Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών της εντασσόμενης πράξης προσδιορίζονται στην με αρ. πρωτ. 62564/4.6.2021 (Β’ 2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025» 3.2. Ως ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2025. 3.3.Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας: 3.4.Κατηγορίες Δαπανών: Κατηγορία δαπάνης Περιγραφή Α.1 Άμεσες δαπάνες

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4.1 Οι υποψήφιοι Δικαιούχοι/φορείς υλοποίησης υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την πρόταση τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος – ΕΠΑ 2021-2025 (εφεξής ΠΣ ΕΠΑ). Για το σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΠΣ ΕΠΑ:

4.1.1 αφ ενός τα στελέχη του Δικαιούχου για τη συμπλήρωση δελτίων και 4.1.2 αφ ετέρου ο νόμιμος/η εκπρόσωπος του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους, αυτός που έχει το συντονισμό και τη γενική ευθύνη για το σύνολο της πράξης (π.χ. συντονιστής εταίρος) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό. Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΠΣ ΕΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση epa.gov.gr. Εάν ο Φορέας υλοποίησης δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΠΣ, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα πριν την υποβολή της πρότασης.

4.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του ΠΣ ΕΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 15/05/2023 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 17/07/2023 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης). Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΠΑ από το/ην νόμιμο/η εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους).

Ο Δικαιούχος, μετά την επιτυχή υποβολή πρότασης, ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΠΣ ΕΠΑ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή εγγράφων (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο Δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Δ1) – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» στη διεύθυνση ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 & ΤΣΙΓΑΝΤΕ, ΠΑΠΑΓΟΥ 156 69 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών. Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης.

Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής. Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση δημόσιας δαπάνης ΕΠΑ της παρούσας πρόσκλησης.

Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας του ΠΑ https://www.yme.gr/proskliseis-t-p-a. 4.3 Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΠΣ ΕΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του ΤΔΠ. Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού Δικαιούχου.

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ΤΔΠ:

03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου Α/Α ΠΣ ΕΠΑ: 6603/1.0  05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης 41. Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου Λοιπά έγγραφα:

Στοιχεία τεκμηρίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας του δυνητικού δικαιούχου σύμφωνα με τον ΟΔΗΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ [http://epa.gov.gr/wp-content/uploads/2021/06/EgxSDE-D1-Od2.pdf]

Λοιπά έγγραφα: Βεβαιώσεις των αρμόδιων Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης (ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας) περί μη δυνατότητας συγχρηματοδότησης του έργου. Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf αρμοδίως υπογεγραμμένα (εφόσον απαιτείται), ως συνημμένα στο ΤΔΠ.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Μετά την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο ή από τον κύριο Δικαιούχο, δηλαδή εκείνον που έχει το συντονισμό και τη γενική ευθύνη για το σύνολο της πράξης (στην περίπτωση που η υλοποίηση της υποβαλλόμενης πρότασης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί από πολλαπλούς δικαιούχους), η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο ΠΑ ακολουθεί τα παρακάτω βήματα. Ειδικότερες λεπτομέρειες ως προς την μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης παρατίθενται στο σχετικό συνημμένο «Μεθοδολογία αξιολόγησης – Κριτήρια Επιλογής Πράξης(ΛΕΠ/ΦΑΠ)» ή/και στο περιεχόμενο της Πρόσκλησης. Άμεση Αξιολόγηση

5.1 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Υπηρεσία Διαχείρισης (ΥΔ) του ΠΑ σε δύο στάδια: Στάδιο Α: Πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης Στάδιο Β: Αξιολόγηση πρότασης ανά ομάδα κριτηρίων Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Κάθε πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΠΣ ΕΠΑ.

Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του Δικαιούχου, από την αρμόδια ΥΔ, ορίζεται μέχρι εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. 5.2 Υποβολή και εξέταση ενστάσεων Ο δυνητικός Δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση στην αρμόδια ΥΔ σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ, ανά στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ήτοι: α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της αξιολόγησης, β) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης.

Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από τον Δικαιούχο και από τον κύριο της πράξης, εφόσον είναι διαφορετικός από τον δικαιούχο.

Η ΥΔ πρωτοκολλεί τις ενστάσεις. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΥΔ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων. Στην επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι εκτός της ΥΔ. Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της ΥΔ που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.

Το αρμόδιο όργανο, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, δέχεται ή απορρίπτει την ένσταση. Η πράξη του αρμόδιου οργάνου κοινοποιείται στους ενιστάμενους δυνητικούς δικαιούχους εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών και αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το χρονικό διάστημα υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων μπορεί να διαφοροποιείται. Α/Α ΠΣ ΕΠΑ: 6603/1.0 Σελίδα 5 Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά τα αποτελέσματα του Σταδίου Α’ της αξιολόγησης γίνει δεκτή, η ΥΔ προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β’. Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά τα αποτελέσματα του Σταδίου Β’ της αξιολόγησης γίνει δεκτή, η πρόταση επιλέγεται για χρηματοδότηση με βάση τη σειρά ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων και μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης.

Σε αυτή την περίπτωση η ΥΔ εισηγείται την έκδοση Απόφασης Ένταξης της πράξης. Σημειώνεται ότι προτάσεις που δεν αξιολογήθηκαν από την ΥΔ λόγω εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης, δεν απορρίπτονται και δεν εκδίδεται Απόφαση Απόρριψης Πρότασης, αλλά ενημερώνεται ο δυνητικός δικαιούχος.

Οι εν λόγω προτάσεις δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το ΤΠΑ/ΠΠΑ, σε περιπτώσεις μη ένταξης κάποιων εκ των αξιολογημένων προτάσεων που είχαν επιλεγεί αρχικά προς χρηματοδότηση ή σε περιπτώσεις αύξησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της

Πρόσκλησης από την ΥΔ. 5.3 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από το αρμόδιο όργανο και ανάρτηση στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 5.4 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του ΠΑ: του τίτλου της πράξης που εντάσσεται στο ΠΑ, του δικαιούχου, καθώς και του ποσού της δημόσιας δαπάνης ΕΠΑ της πράξης.

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

6.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιος είναι ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ, τηλ.: 2106508352, e-mail: d.perdikakis@yme.gov.gr.

6.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και τα Προγράμματα Ανάπτυξης, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΠΑ 2021-2025, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, δεικτών κ.λ.π) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epa.gov.gr. Ο διαδικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας για το ΕΠΑ και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΜΑΡΙΑ – ΕΛΛΗ ΓΕΡΑΡΔΗ

15.5.2023

Καρπαθιακά Νέα