Ο  Βουλευτής Δωδεκανήσου και Κοσμήτορας της Βουλής Βασίλης Α. Υψηλάντης εισηγητής της ΝΔ σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος

Ο  Βουλευτής Δωδεκανήσου και Κοσμήτορας της Βουλής Βασίλης Α. Υψηλάντης εισηγητής της ΝΔ σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος

 

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Κοσμήτορας της Βουλής Βασίλειος Νικόλαος Υψηλάντης ορίστηκε Εισηγητής της ΝΔ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

 Όπως τόνισε σήμερα στην εισήγησή του o Βασίλης α. Υψηλάντης κατά την πρώτη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Οικονομικών : «…Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο η Κυβέρνηση επιβεβαιώνει το αναπτυξιακό και ενωσιακό πρόσημο της πολιτικής της, καθώς οι προτεινόμενες διατάξεις στόχο έχουν να επικαιροποιήσουν το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί το τραπεζικό και εν γένει χρηματοοικονομικό σύστημα, να εισάγουν νέα, σύγχρονα επενδυτικά εργαλεία και να επιταχύνουν έτσι την ανάκαμψη στην μετά-Covid εποχή.

Η ενσωμάτωση των Οδηγιών 878 και 879 του 2019 αναβαθμίζει το ισχύον χρηματοπιστωτικό πλαίσιο της Οδηγίας Capital Requirements Directive (CRD), με εκσυγχρονισμό καίριων εποπτικών ρυθμίσεων. Στα προσδοκόμενα άμεσα αποτελέσματα συγκαταλέγεται η περαιτέρω ενδυνάμωση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και η πολύπλευρη θωράκισή του έναντι μελλοντικών κινδύνων. Ταυτόχρονα, η εξειδίκευση του θεσμικού ρόλου δύο σημαντικών εποπτικών αρχών, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναμένεται να έχει πολύπλευρα οφέλη, ιδίως σε επίπεδο προσέλκυσης επενδύσεων από το εξωτερικό και αναβάθμισης του εν γένει επενδυτικού προφίλ της χώρας. Προς την ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και η βελτίωση του πλαισίου διασυνοριακής (εντός της Ένωσης) παροχής τραπεζικών υπηρεσιών, είτε με εγκατάσταση υποκαταστήματος στην Ελλάδα είτε από την κυρίως έδρα του τραπεζικού ιδρύματος.

Οι ουσιαστικές και νομοτεχνικές βελτιώσεις στο βασικό τραπεζικό νομοθέτημα, τον Νόμο 4261/2014 είναι καθ’ όλα αναγκαίες, καθώς η τρέχουσα συγκυρία και οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ευρύτερος τραπεζικός τομέας (κόκκινα δάνεια, εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, κατακόρυφη αύξηση του ανταγωνισμού από αλλοδαπά τραπεζικά ιδρύματα) καθιστούν επιβεβλημένη την επικαιροποίησή του, σε ένα πλαίσιο Ευρωπαϊκής σύγκλησης και ολοκλήρωσης.

Αξίζει δε να σημειωθεί πως η υιοθέτηση των Ενωσιακών ρυθμίσεων γίνεται εγκαίρως και εμπροθέσμως από τη χώρα μας, όταν περίπου τα μισά μέλη της Ένωσης εξακολουθούν να πορεύονται με το προγενέστερο ρυθμιστικό καθεστώς της CRD IV. Η έγκαιρη και ορθή ενσωμάτωση Ενωσιακών διατάξεων εκπέμπει σήμα υπευθυνότητας και ορθολογικής διακυβέρνησης….»