Εισήγηση καθορισμού αποστάσεων καντινών από επιχειρήσεις συναφών προϊόντων

Εισήγηση καθορισμού αποστάσεων καντινών από επιχειρήσεις συναφών προϊόντων

Ο Δήμος Καρπάθου προκειμένου να εναρμονιστεί στην υπάρχουσα νομοθεσία και προκειμένου να μην υπάρχουν προστριβές μεταξύ των δημοτών, πρέπει:
α) να καθορίσει τις αποστάσεις μεταξύ των καντινών, που εμπίπτουν στο στάσιμο εμπόριο και επιχειρήσεων που εμπορεύονται συναφή προϊόντα.

β) να καθορίσει τις αποστάσεις μεταξύ των καντινών, που ανήκουν στο πλανόδιο εμπόριο και επιχειρήσεων που εμπορεύονται συναφή προϊόντα.

γ) τον χρόνο παραμονής, σε κάθε στάση, (λεπτά ή ώρες ) της καντίνας που ανήκει στο πλανόδιο εμπόριο.

δ) την απόσταση μεταξύ δύο καντινών.

Στον Νόμο 4497/2017 , ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Νόμο 4849/2021, αναφερόταν ότι οι καντίνες που ανήκουν στο πλανόδιο εμπόριο πρέπει να είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 μέτρων από επιχειρήσεις που εμπορεύονται συναφή προϊόντα. Σε αυτόν τον νόμο (4497/2017) για τις καντίνες που ανήκουν στο Στάσιμο Εμπόριο αναφέρεται ότι την απόσταση την καθορίζει ο εκάστοτε Δήμος (Δημοτικό Συμβούλιο ).

Στον Νόμο 4849/2021, ο οποίος αντικατάστησε τον 4497/17 και συγκεκριμένα στα άρθρα 51,53 και 55 αναφέρεται ότι οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για τον καθορισμό των αποστάσεων μεταξύ καντινών και επιχειρήσεων , μεταξύ δύο καντινών και τον χρόνο παραμονής καντίνας (του πλανοδίου εμπορίου) σε κάθε στάση εξυπηρέτησης.

Λαμβάνοντας υπ’όψιν:

  1. 1)  τον Ν.4497/2017
  2. 2)  τον Ν.4849/2021Εισηγούμαι
    1. 1)  Όσον αφορά τις καντίνες οι οποίες ανήκουν στο Στάσιμο Εμπόριο και αρμόδια για τον ορισμό των θέσεων είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου, η απόσταση των θέσεων αυτών από επιχειρήσεις οι οποίες εμπορεύονται συναφή προϊόντα (ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, μπάρ κ.α.) να είναι μεγαλύτερη των 150 μέτρων.
    2. 2)  Όσον αφορά τις καντίνες οι οποίες ανήκουν στο πλανόδιο εμπόριο, οι αποστάσεις από τον θέση προσωρινής στάθμευσης έως τις επιχειρήσεις οι οποίες εμπορεύονται συναφή προϊόντα (εστιατόρια, ξενοδοχεία , καφετέριες, μπάρ κ.α.) να είναι μεγαλύτερη των 150 μέτρων.
    3. 3)  Όσον αφορά τον χρόνο παραμονής της καντίνας του πλανοδίου εμπορίου σε κάθε στάθμευση, για εξυπηρέτηση πελατών, να μην υπερβαίνει τις 2 ώρες.

4) Όσον αφορά την απόσταση μεταξύ δύο καντινών και συγκεκριμένα μίας καντίνας του στάσιμου εμπορίου και μία καντίνα του πλανοδίου εμπορίου, να είναι μεγαλύτερη των 50 μέτρων.

Επεξήγηση όρων:
– ́ ́Κινητή Καντίνα ́ ́, είναι η καντίνα η οποία είναι αυτοκινούμενη ή παρελκόμενη. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 18982/22-02-2022, είναι της κατηγορίας Ε και παρέχει πρόχειρα γεύματα και είδη κυλικείου χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Ο όρος ́ ́κινητή καντίνα ́ ́ δεν σημαίνει ότι μετακινείται στην περίπτωση που ανήκει στην κατηγορία ́ ́Στάσιμο Εμπόριο ́ ́, το οποίο είναι αρμοδιότητα των Δήμων (έκδοση άδειας) και έχει μία συγκεκριμένη θέση δραστηριοποίησης για όλο το έτος ή την σαιζόν.

– ́ ́Πλανόδιο Εμπόριο ́ ́, είναι μία κατηγορία, στην οποία εμπίπτουν και οι καντίνες, είναι όμως αρμόδιες οι Περιφέρειες για την έκδοση των αδειών (Ν.4497/2017 και Ν.4849/2021). Σε αυτήν την κατηγορία οι καντίνες μετακινούνται και τον χρόνο παραμονής σε ένα σημείο καθώς και την απόσταση από επιχειρήσεις που εμπορεύονται συναφή προϊόντα καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου όπου δραστηριοποιούνται.

Ο Προϊστάμενος

Ιωάννης Κ. Λαχανάς

1.5.2023

Καρπαθιακά Νέα