Καύσιμα με κατεπείγουσες διαδικασίες, θα προμηθευτεί ο Δήμος Καρπάθου, για λόγους δημόσιας υγείας

Καύσιμα με κατεπείγουσες διαδικασίες, θα προμηθευτεί ο Δήμος Καρπάθου, για λόγους δημόσιας υγείας

Δια περιφοράς και μέσω τηλεφώνου, έγινε  την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6054 / 04-08-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννη Νισύριου.

Σύμφωνα με την εισήγηση του αναπληρωτή Προϊστάμενου Τμήματος Λογιστηρίου Προϋπολογισμού και Δαπανών :

«Στο Δήμο Καρπάθου υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη για προμήθεια καυσίμων ύστερα από έναν (1) άγονο διαγωνισμό και ύστερα από δύο (2) άγονες προσπάθειες διαπραγμάτευσης με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 ύστερα από άγονο διαγωνισμό. Που εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία καθώς τα απορριμματοφόρα δεν μπορούν να προβούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων εν μέσω αυξημένης τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με την μελέτη, η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 180.074,80 ευρώ (15.724,80 για αμόλυβδη βενζίνη και 164.350,00 για πετρέλαιο κίνησης)

Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 10.6641, 25.6642, 30.6641, 30.6644, 70.6641 του Φορέα. Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) 130, 131, 132, 133, 134 (ΑΔΑΜ 22REQ010257998, ΑΔΑ 9ΚΜΗΩΕ0-6ΒΞ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 2 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα για κάθε Κ.Α τα ποσά όμως των παραπάνω ΑΑΥ έχουν τροποποιηθεί λόγω των παρατάσεων (μέχρι 10% της αρχικής σύμβασης) που δόθηκαν με τις Αποφ ΟΕ 118, 156/2022. Οι παραπάνω ΚΑ θα ενισχυθούν με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού στην αξία της απόφασης πολυετούς υποχρέωσης για το έτος 2022 (Απόφαση Δήμαρχου 227/2022)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και εγκρίνει την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016.

Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων λόγω του κατεπείγοντος για λόγους δημόσιας υγείας (Άρθρο 32 Ν. 4412/2016 )ως εξής:

  1. Αποδοχή της αριθμ. πρωτ.: 1085/16-2-2022 μελέτης με τις κάτωθι τροποποιήσεις:
    – Η προσφορά αφορά την ομάδα Α, προμήθεια καυσίμων.
    – Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης να είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για όλα τα είδη των καυσίμων επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, όπως αυτές προσδιορίζονται και πιστοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Νήσο Κάρπαθο.

– Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%), του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή επιτάχυνση της διαδικασίας, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της, ορίζει την  επιτροπή διενέργιας και αξιολόγησης του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, που ορίστηκε σύμφωνα με την 33/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου ως αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και τα ην εισήγηση για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης.

Λόγω του κατεπείγοντος η προθεσμία υποβολής προσφοράς θα είναι δύο (2) ημέρες

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Νισύριος Δήμαρχος Καρπάθου

Τα μέλη

Βασιλαράκης Εμμανουήλ

Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ Παραγυιός Εμμανουήλ Τσέρκης Εμμανουήλ Νταής Νικόλαος Πρωτόπαπας Μηνάς