Ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Γυμναστηρίου της Καρπάθου

Ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Γυμναστηρίου της Καρπάθου

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του δημοτικού γυμναστηρίου Καρπάθου όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του γυμναστή Μιχαήλ Ταβερνάρη και την διαβίβαση της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν τρία (3) μέλη και ειδικότερα, ο πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής κ. Φελλουζής Μιχαήλ, ο κ. Πρωτόπαπας Νικόλαος και ο κ. Μανωλάκης

Θεοδόσιος.

Κατά της εισήγησης ψήφισαν δύο (2) μέλη και ειδικότερα ο κ. Μανωλάκης Μιχαήλ

και ο κ. Λουλούδης Χρήστος.

4.7.2024

Καρπαθιακά Νέα