Ο προτεινόμενος κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Γυμναστηρίου προβλέπει μηνιαία συνδρομή 25 ευρώ

Ο προτεινόμενος κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Γυμναστηρίου προβλέπει μηνιαία συνδρομή 25 ευρώ

Ακολουθεί ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ο οποίος θα συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο της 23 Απριλίου 2024. Δωρεάν και σε πλήρες ωράριο θα παρέχει της υπηρεσίες του ο γυμναστής κ. Γεώργιος Κωνσταντίνου.

Άρθρο 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στα ατομικά και ομαδικά προγράμματα του δημοτικού γυμναστηρίου έχουν οι δημότες Καρπάθου και οι κάτοικοι του Δήμου Καρπάθου. Οποιοσδήποτε άλλος για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του γυμναστηρίου θα πρέπει να έχει την άδεια του Δημάρχου.
 2. Η εγγραφή στο Δημοτικό Γυμναστήριο πραγματοποιείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου την οποία παραλαμβάνει από τον γυμναστή και η οποία αφού συμπληρωθεί με ακρίβεια επιστρέφεται στον γυμναστή συνοδευόμενη από την προβλεπόμενη απόδειξη συνδρομής μέλους η οποία πάντοτε προκαταβάλλεται, καθώς και με την ιατρική βεβαίωση που αναφέρεται στο επόμενο σημείο.
 3. Κάθε μέλος υποχρεούται κατά την εγγραφή του να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο ή γενικό ιατρό, σε πρωτότυπο με ευκρινή τα στοιχεία του ιατρού, ΑΜΚΑ κ.τ.λ. όπου να βεβαιώνεται η ικανότητά του για σωματική άσκηση. Η βεβαίωση αυτή, ανανεώνεται κάθε δώδεκα μήνες (Ν.3057/02). Σε περίπτωση μη προσκόμισης της ιατρικής βεβαίωσης δε θα επιτρέπεται η εγγραφή στο γυμναστήριο.
 4. Η ανανέωση της εγγραφής μέλους είναι μηνιαία και γίνεται αυτόματα με την καταβολή της συνδρομής για τον εκάστοτε μήνα.
 5. Αίτηση μέλους για ανήλικο κατατίθεται μόνο από τον κηδεμόνα του ανήλικου.
 6. Για κάθε νέα εγγραφή μέλους, ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει κάρτα μέλους η οποία αποτελεί την διαπίστευση πρόσβασης του στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γυμναστηρίου και συμμετοχής του στα προγράμματα της επιλογής του.
 7. Οι αθλούμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν τις κάρτες εγγραφής τους με την είσοδό τους στο γυμναστήριο.
 8. 8. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας αθλούμενου, το μέλος υποχρεούται να ενημερώσει το προσωπικό του Δημοτικού Γυμναστηρίου.
 9. Το ωράριο λειτουργίας του χώρου άθλησης καθορίζεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 15:00 έως 21:00. Δεν παρατείνεται από τους αθλούμενους ή τον εκάστοτε γυμναστή. Αλλαγή ωραρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του Εντεταλμένου Δημοτικού Σύμβουλου Αθλητισμού.

Άρθρο 2ο : Συνδρομές μελών Δημοτικού Γυμναστηρίου Καρπάθου.

 1. Η μηνιαία συνδρομή κάθε αθλούμενου ορίζεται στο ποσό των 25,00€ μηνιαίως. Παράλληλα θα υπάρχουν και τα εξής οικονομικά πακέτα:
 • Για άτομα της ίδιας οικογένειας, από το τρίτο μέλος και για κάθε επόμενο η συνδρομή θα είναι 15,00 €.
 • Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και ανήλικα μέλη πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών καταβάλουν 15,00 €/άτομο. 2. Άτομα μονογονεϊκής οικογένειας (συμπεριλαμβάνεται και η χηρεία) καταβάλλουν15,00 €/άτομο.
 1. Αθλητές πιστοποιημένων σωματείων από την Γ.Γ.Α. με επίδειξη αποδεικτικού καταβάλουν 10,00 €/άτομο. 4. Άποροι (απαραίτητη βεβαίωση Κοινωνικής Υπηρεσίας – Πρόνοιας) χωρίς χρέωση.
 2. Άνεργοι (με ενεργή κάρτα ανεργίας και για όσο ισχύει αυτή) καταβάλλουν 10,00 €/άτομο.
 3. Σώματα ασφαλείας (αστυνομία – πυροσβεστική – λιμενικό) καταβάλλουν 15,00 €/άτομο.
 4. Εκπαιδευτικοί, καταβάλουν 15,00 €/άτομο.
 5. Η μηνιαία συνδρομή για το προσωπικό του Δήμου Καρπάθου ορίζεται στο ποσό των 15,00 €.
 6. Αθλητές Εθνικών ομάδων χωρίς χρέωση.
 7. Για οποιαδήποτε άλλη ειδική κατηγορία μελών η συνδρομή θα αποφασίζεται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του Εντεταλμένου Δημοτικού Σύμβουλου Αθλητισμού.
 8. 11. Η οικονομική διαχείριση θα διεξάγεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Καρπάθου για τις συνδρομές των μελών.

Άρθρο 3ο : Δικαιώματα και Υποχρεώσεις μελών Δημοτικού Γυμναστηρίου Καρπάθου

 1. Για την καλύτερη εκτέλεση των προγραμμάτων θα πρέπει όλοι οι αθλούμενοι να είναι συνεπείς στο ωράριο και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των γυμναστών και τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Γυμναστηρίου.
 2. Η συμπεριφορά όλων μέσα στο χώρο γύμνασης θα πρέπει να είναι κατάλληλη, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στη ομαλή λειτουργία των διαφόρων προγραμμάτων.
 3. Όλοι οι χώροι θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί για το καλό της υγείας όλων και σ΄ αυτό συμβάλουν όλοι.
 4. Όλοι οι αθλούμενοι θα πρέπει να φορούν αθλητική περιβολή στην οποία συμπεριλαμβάνονται καθαρά αθλητικά παπούτσια, φόρμα ή άλλο είδους αθλητική ένδυση, καθώς και να φροντίζουν για την καθαριότητα του εξοπλισμού τους.
 5. Τα μέλη υποχρεούνται να συμπεριφέρονται με κόσμιο τρόπο ώστε να μην ενοχλούν, προκαλούν κίνδυνο, ή με οποιονδήποτε τρόπο παρενοχλούν τα άλλα μέλη στην ανάκτηση των δικαιωμάτων τους.
 6. Τα μέλη υποχρεούνται να κάνουν καλή χρήση των μηχανημάτων, οργάνων και εγκαταστάσεων του Γυμναστηρίου στα πλαίσια των κανόνων ασφαλείας και πάντοτε εφαρμόζοντας τις διαδικασίες που προτείνονται από τον κατασκευαστή κάθε μηχανήματος ή οργάνου χωρίς να τροποποιούν ή να παρεμβαίνουν στα βασικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και να μην αφήνουν τους αλτήρες να πέφτουν στο δάπεδο μετά την εκτέλεση των ασκήσεών τους.
 7. Τα μέλη υποχρεούνται να επιδεικνύουν την κάρτα μέλος κατά την είσοδο τους στο Γυμναστήριο, διαφορετικά δε θα τους επιτρέπεται η είσοδος σε αυτό.
 8. Η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική σε όλα τα μηχανήματα που υπάρχει σωματική επαφή.
 9. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του γυμναστηρίου.
 10. Απαγορεύεται η δημιουργία θορύβων στο χώρο και η όχληση των μελών.
 11. Η επιστροφή του εξοπλισμού (αλτήρες, πλάκες, υποστρώματα κ.λ.π.) στην προβλεπόμενη θέση είναι υποχρεωτική από όλα τα μέλη.
 12. Όλοι οι αθλούμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν για προσωπική τους χρήση τα υπάρχοντα ερμάρια. Με το πέρας, όμως, της εκγύμνασής τους οφείλουν να ελευθερώνουν τα ερμάρια και να παραδίδουν τα κλειδιά τους στη Διεύθυνση. Μετά το πέρας της ημερήσιας λειτουργίας του γυμναστηρίου, το γυμναστήριο δύναται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να ανοίγει και εκκενώνει όλα τα ερμάρια των αποδυτηρίων, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του για την απώλεια αντικειμένων.
 13. Τις ώρες αιχμής ο μέγιστος χρόνος χρήσης των καρδιαγγειακών μηχανημάτων (ηλεκτρονικά μηχανήματα αερόβιας άσκησης) ορίζεται στα είκοσι (20) λεπτά και μπορεί να παραταθεί μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει αναμονή από άλλα μέλη.
 14. Για την απώλεια πολύτιμων αντικειμένων και χρημάτων, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης και όχι το γυμναστήριο.
 15. Για οτιδήποτε αφορά τη λειτουργία του Δημοτικού Γυμναστηρίου και δεν αναφέρεται στους παραπάνω όρους, αρμόδιοι να αποφασίσουν είναι ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού και ο υπεύθυνος λειτουργίας του γυμναστηρίου.
 16. Τα μέλη του γυμναστηρίου θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους παντόφλες, τις οποίες θα χρησιμοποιούν κατά την διάρκεια του ντους και για όσο δεν φορούν τα παπούτσια τους.
 17. Αμέσως μόλις εισέλθουν οι αθλούμενοι στο γυμναστήριο υποχρεούνται να φορέσουν τα καθαρά παπούτσια ή τις παντόφλες τους.

Τα προσωπικά δεδομένα των μελών, τηρούνται αποκλειστικά για την διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας τους κατά την είσοδό τους στο γυμναστήριο, για λόγους ασφαλείας, καθώς και για λόγους προβολής των δραστηριοτήτων του γυμναστηρίου.

Η εγγραφή συνεπάγεται την αποδοχή όλων των παραπάνω όρων του κανονισμού.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών, η διεύθυνση του γυμναστηρίου διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει από το μέλος την ιδιότητά του αυτή, με έγγραφη ενημέρωση προς αυτό.

Οποιαδήποτε αλλαγή του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του Εντεταλμένου Δημοτικού Σύμβουλου Αθλητισμού, στα πλαίσια και των όσων αναφέρονται στο πρότυπο Κανονισμό των Δημοτικών Χώρων Άθλησης (ΦΕΚ 221/13-10-2006, τ.α).

Οποιαδήποτε τροποποίηση θα γνωστοποιείται στα μέλη με ανάρτηση στο χώρο υποδοχής του γυμναστηρίου.

20.4.2024

Καρπαθιακά Νέα