Ο κανονισμός Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου

Ο κανονισμός Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 27/18-10-2022 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.
ΘΕΜΑ 11ο ημερήσιας διάταξης: «Κανονισμός Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Καρπάθου.».
Στην Κάρπαθο σήμερα 18/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου συνήλθε σε τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7776/13-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννη Νισύριου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σταμέλη,, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 /Α΄ /07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Νισύριος Ιωάννης (Πρόεδρος) Νταής Νικόλαος
Δήμαρχος Γεώργιος Πρωτόπαπας Μηνάς
Παραγυιός Εμμανουήλ
Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ
Τσέρκης Εμμανουήλ
Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Διοικητική Υπάλληλο του Δήμου
Καρπάθου κ. Χατζηπαχούλη Παυλίνα.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες ο προϊστάμενος του τμήματος Εσόδων, Ταμείου και Περιουσίας ο κ. Ασλανίδης Γεώργιος.
Παρατηρήσεις:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Νισύριος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με :

Το Άρθρο 1

Διοίκηση Δήμου

(άρθρο 7 Ν 3852/2010)

Ο Δήμος Καρπάθου διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δήμαρχο.

Άρθρο 2

Σύνθεση Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 2 παρ. 1 και άρθρο 3 παρ. 1 Ν.4623/2019)

Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Αποτελείται από:

-τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο,

– δύο (2) αντιδημάρχους ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, οριζόμενα από το Δήμαρχο,

– τέσσερις δημοτικούς συμβούλους εκλεγόμενα από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 3

Εκλογή μελών & Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74 Ν.3852/2010, άρθρο 2 Ν.4623/2019)

Το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου και προεδρεύοντος του νεοκλεγέντος προέδρου, κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των

μελών του, με μυστική ψηφοφορία, τα τακτικά και αναπληρωματικά της οικονομικής επιτροπής, που εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

1.Διαδικασία εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής

1.1 Αρχικά υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο. Το εκλογικό μέτρο ισούται με το πηλίκο που προκύπτει, έως δεύτερου δεκαδικού ψηφίου από τη διαίρεση του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου με τον συνολικό αριθμό των εκλεγόμενων μελών της επιτροπής, περιλαμβανομένων και αυτών που προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου.

1.2 Στη συνέχεια ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε παράταξης διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στις επιτροπές αριθμό μελών ίσο με το ακέραιο μέρος της διαίρεσης.

1.3 Αν μετά το πέρας της πρώτης κατανομής εδρών μεταξύ των παρατάξεων, παραμένουν αδιάθετες έδρες από το συνολικό αριθμό εκλεγόμενων μελών, αυτές κατανέμονται ανά μία ξεκινώντας από την παράταξη που έχει το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, υπόλοιπο (δεκαδικό μέρος) της ανωτέρω διαίρεσης και μέχρι εξάντλησης των αδιάθετων εδρών. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται για όλες τις παρατάξεις ακόμα και εάν δεν έχουν λάβει έδρα κατά το στάδιο της πρώτης κατανομής εδρών των εκλεγόμενων μελών. Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου προηγείται ο συνδυασμός που έχει λάβει στις δημοτικές εκλογές μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

1.4 Σε περίπτωση που ο συνδυασμός του εκλεγέντος δημάρχου δεν έχει λάβει τον ελάχιστο αριθμό εδρών των εκλεγόμενων μελών που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 άρθρου2 Ν.4623/2019, τότε ο αριθμός των εδρών που δικαιούται προσαυξάνεται μέχρι του αριθμού αυτού αφαιρουμένων ισάριθμων εδρών ανά μία από τις παρατάξεις που έλαβαν τον μικρότερο αριθμό ψήφων στις δημοτικές εκλογές, εφόσον έχουν λάβει έδρα στην επιτροπή.

1.5 Τυχόν ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι (είτε λόγω ανεξαρτητοποίησης, είτε λόγω διαγραφής από την παράταξη στην οποία ανήκαν) λογίζονται αθροιστικά ως μια ενιαία παράταξη. Στην περίπτωση που ένας ανεξάρτητος σύμβουλος θέσει υποψηφιότητα για την κατάληψη της, τυχόν, δικαιούμενης θέσης της παράταξης των ανεξαρτήτων στην Επιτροπή θεωρείται «μεμονωμένος σύμβουλος» μέλος της Επιτροπής

2. Κατάρτιση ψηφοδελτίων

2.1 Κάθε δημοτική παράταξη, με ένα ή περισσότερα μέλη, η οποία βάσει της ανωτέρω διαδικασίας εκλέγει μέλος στην επιτροπή καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο ξεχωριστά για την Οικονομική Επιτροπή. Στην έννοια της δημοτικής παράταξης περιλαμβάνεται και η περίπτωση της σύμπραξης δημοτικής παράταξης του Δημάρχου με άλλη δημοτική παράταξη κατά το άρθρο 66 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει. Δημοτική παράταξη συγκροτείται ακόμα και εάν ο συνδυασμός έχει εκλέξει ένα μόνο δημοτικό σύμβουλο.

2.2 Ενιαίο ψηφοδέλτιο δύνανται να καταρτίζει ένας ή να καταρτίζουν από κοινού, εφόσον υπάρχουν, και δύο ή περισσότεροι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι, αθροιστικά, για την εκλογική και μόνο διαδικασία, λογίζονται ως παράταξη.

2.3 Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων μπορεί να είναι σε αριθμό περισσότεροι ή λιγότεροι από τον συνολικό αριθμό των εκλεγόμενων μελών στην Οικονομική Επιτροπή.

2.4 Οι παρατάξεις υποχρεούνται να καταρτίσουν, εγκαίρως, πριν από την ψηφοφορία το ψηφοδέλτιο, τα οποία για λόγους διευκόλυνσης της αναπαραγωγής τους δέον να έχει έντυπη μορφή.

2.5 Στο ψηφοδέλτιο αναγράφεται το όνομα της παράταξης (εκτός από την παράταξη των ανεξαρτήτων συμβούλων, όπου μπορεί να τεθεί η ονομασία: «Παράταξη Ανεξαρτήτων Συμβούλων») και ακολούθως τα ονόματα των υποψηφίων μελών της Επιτροπής.

2.6 Μετά την εκλογή των μελών του Προεδρείου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαθέτει στις παρατάξεις επαρκή χρόνο για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων και την αναπαραγωγή τους, με τη συμβολή των υπηρεσιών του δήμου. Τα ψηφοδέλτια της κάθε παράταξης, με αντίστοιχα λευκά ψηφοδέλτια, παραδίδονται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από την ψηφοφορία, σε αριθμό,τουλάχιστον, ίσο με τον αριθμό των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

2,7 Κατά την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, οι δημοτικοί σύμβουλοι παραλαμβάνουν από το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων, μαζί με λευκά ψηφοδέλτια.

3.Σταυροδοσία

3.1 Κάθε δημοτικός σύμβουλος επιλέγει μυστικά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (παραβάν) το ψηφοδέλτιο της παράταξης θέτοντας σταυρό ή σταυρούς προτίμησης στους υποψηφίους, μέχρι του συνολικού αριθμού των εκλεγόμενων μελών της επιτροπής, χωρίς, δηλαδή, να λαμβάνονται υπόψη ο Δήμαρχος και οι οριζόμενοι από αυτόν Αντιδήμαρχοι. Ειδικότερα, οι δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν σε Δημοτικό Συμβούλιο έως 27μέλη να θέσουν έως 4 σταυρούς προτίμησης.

3.2 Ψηφοδέλτιο με μεγαλύτερο αριθμό επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης του συνολικού αριθμού εκλεγόμενων μελών δεν λαμβάνεται υπόψη.

3.3 Ως μέλη των επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών υποψήφιοι κάθε παράταξης και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούται αυτή στην επιτροπή.

3.4Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Το ίδιο συμβαίνει και με το ψηφοδέλτιο που συνέταξαν οι ανεξάρτητοι ή διαγραμμένοι δημοτικοί σύμβουλοι.

4.Αναπληρωματικά μέλη

4.1 Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε παράταξης θεωρούνται, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, αναπληρωματικά μέλη αυτής.

4.2 Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων με το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας.

4.3. Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ή σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε τρόπο εκλείψει μεμονωμένος σύμβουλος που έχει εκλεγεί μέλος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυψη των κενών εδρών της επιτροπής, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων και την

κατάρτιση νέου ψηφοδελτίου από την παράταξη της οποίας κενώθηκαν οι έδρες στην επιτροπή.

4.4 Εάν, όμως, η παράταξη της οποίας οι έδρες των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών κενώθηκαν δεν επιθυμεί να υποδείξει υποψηφίους, τότε τη θέση τους καταλαμβάνουν ανά μία οι αναπληρωματικοί των παρατάξεων με το μεγαλύτερο αριθμό δημοτικών συμβούλων και σε περίπτωση ίσου αριθμού οι αναπληρωματικοί της παράταξης που έλαβε περισσότερες ψήφους στις δημοτικές εκλογές, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010.

4.5 Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε τρόπο εκλείψει ο μοναδικός μεμονωμένος σύμβουλος της παράταξης των ανεξαρτήτων που έχει εκλεγεί μέλος της Επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή για την κάλυψη της κενής έδρας. Στη νέα εκλογική διαδικασία μετέχουν όλες οι παρατάξεις, με νέο υπολογισμό του αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούνται στην Επιτροπή και με κατάρτιση νέων ψηφοδελτίων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 έως 6 του άρθρου 74 του ν. 4.6Όταν τα μέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του δημάρχου, παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση τους καταλαμβάνουν τα μέλη της παράταξης του δημάρχου.

4.7Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις διενέργειας νέας εκλογής για την κάλυψη κενών εδρών της Επιτροπής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκδίδει σχετική Πράξη. Με την Πράξη αυτή διαπιστώνεται η ανάγκη κάλυψης της κενής έδρας, με νέα εκλογή, και η ημερομηνία διενέργειες της εκλογής την πρώτη Κυριακή από την έκδοση της σχετικής Πράξης.

5.Μη υπόδειξη υποψηφίου από δημοτική παράταξη

5.1 Αν δημοτική παράταξη η οποία δικαιούται μέλος στην επιτροπή δεν υποδείξει υποψήφιο ή υποψήφιους, τότε τη θέση του ή τις θέσεις τους καταλαμβάνουν ανά μία υποψήφιοι των παρατάξεων με τον μεγαλύτερο αριθμό δημοτικών συμβούλων και, σε περίπτωση ίσου αριθμού, η παράταξη που έλαβε περισσότερες ψήφους στις δημοτικές εκλογές.

6.Επανάληψη της εκλογής

6.1 Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 άρθρο 2 Ν 4623/2019.

6.2 Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται εκείνοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση ανακήρυξης ανάλογα με τον αριθμό εδρών που δικαιούται κάθε παράταξη σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 6 άρθρο 2 Ν 4623/2019.

6.3 Σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορεί να ακολουθήσει η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Αυτή θα διενεργηθεί την επόμενη Κυριακή αμέσως μετά την επαναληπτική εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

8. Πρακτικά εκλογής

8.1 Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Επόπτη ΟΤΑ, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής

9.Εκλογή αντιπροέδρου

9.1 Τα οριζόμενα και εκλεγμένα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους, εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.

9.2 Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών της Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν, και πάλι, δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται, όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία.

Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

10. Έκπτωση από το αξίωμα

10.1 Όταν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής συμπεριλαμβανομένων και των αντιδημάρχων, παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη των αντίστοιχων δημοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την οικονομική επιτροπή και αντικαθίστανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής

(άρθρο 3 . 4623/2019)

1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

γ) Προελέγχει τον απολογισμό.

δ) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.

) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

στ) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας.

ζ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.

η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή

και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.

ι) Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.

ια) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

ιγ) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Δήμαρχο για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’

94).

Ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

ιε) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ιστ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1Bv) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

ιζ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.

ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.

ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ.

κ) Αποφασίζει για:

i. τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,

ii. τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ κατά το άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
iii. την απευθείας ανάθεση σε νομικά πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις κατά το
άρθρο 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147),
iv. τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού
συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.
ν. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις κατά το άρθρο 259 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου.
κα) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.
2.Για τις περιπτώσεις ιζ’, ιη’, ιθ’ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης ιβ’ της προηγούμενης παραγράφου.
3.Από 01.09.2019, η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά σε κοινότητα έως τριακοσίων (300) κατοίκων, γίνεται από την οικονομική επιτροπή, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου προέδρου.
4.Από 31.08.2019 η αρμοδιότητα εξειδίκευσης πιστώσεων, όπου απαιτείται, ασκείται από την Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου.
5.Η Οικονομική Επιτροπή επίσης εξετάζει:
i) αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδω. της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική τοπική κοινότητα,
ii) αν οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό
συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας και iii) αν οι δαπάνες είναι νόμιμες.

Η οικονομική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία ii) και iii) προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ανώτατου ποσού, περικόπτει τα επί μέρους κονδύλια.

Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών κοινοτήτων, όπως τελικά

διαμορφώνεται από την οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου. Στον προϋπολογισμό του δήμου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε δημοτική κοινότητα.

Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων δημοτικής κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν.

6. Η Οικονομική Επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Άρθρο 5

Σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Ο πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα μέλη της σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος – στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος πρόεδρος της ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθει δίμηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση της επιτροπής, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως

(0,5). Αν η επιτροπή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση της.

2. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

3. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

4. Η Πρόσκληση και οι εισηγήσεις των θεμάτων κάθε συνεδρίασης κοινοποιείται ηλεκτρονικά και στον επικεφαλής κάθε παράταξης που δεν έχει εκλεγεί εκπρόσωπος της στην Οικονομική Επιτροπή.

5. Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου, για δύο συνεχείς φορές, να καλέσει την οικονομική επιτροπή αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

Άρθρο 6

Τόπος συνεδρίασης, απαρτία, λήψη και δημοσιότητα αποφάσεων, έλεγχος

Νομιμότητας Απαρτία-Πλειοψηφία

1.Οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής είναι δημόσιες και γίνονται στο Δημοτικό Κατάστημα με την προεδρία του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επιτροπή μπορεί με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών της να αποφασίζει να συνεδριάζει κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα της έδρας, αν κρίνει ότι το δημοτικό κατάστημα είναι ακατάλληλο.

2. Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα αλλά και όποτε το απαιτεί ο ρόλος της, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού.

3. Η Οικονομική Επιτροπή, με αιτιολογημένη απόφαση που απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών της, μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών. (άρθρο 77 Ν 4555/2018)

4. Η Οικονομική Επιτροπή έχει απαρτία, εφόσον, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν.

5. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία, αρμόδιο να λάβει απόφαση είναι το δημοτικό συμβούλιο.

6.Τα μέλη της επιτροπής που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία ακόμα και αν αποχωρήσουν λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία

7.Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις της με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν ο πρόεδρος της Επιτροπής απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος ή το μέλος της επιτροπής που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.

8.Αν κάποιο μέλος της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων.

9.Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με φανερή πλειοψηφία, εκτός των περιοριστικά αναφερόμενων στο νόμο περιπτώσεων, όπου απαιτείται μυστική ψηφοφορία.

10. Η ψηφοφορία γίνεται για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά την οποία τα μέλη τάσσονται υπέρ της μιας ή της άλλης διαμορφωθείσας γνώμης.

11. Οι αποφάσεις της επιτροπής δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου με ευθύνη του προέδρου. Η μη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα συνιστά λόγο ακυρότητάς τους.

12. οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αποστέλλονται για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου –Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με το άρθ. 225 παρ.1 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 116 του Ν 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) εντός 15 ημερών, συνοδευμένη από τα έγγραφα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

13. Για τις λοιπές αποφάσεις ισχύουν οι διατάξεις περί αυτεπάγγελτου ελέγχου και προσφυγής των άρθρων 226 και 227 του Ν 3852/2010.

14. Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας δημοτικός σύμβουλος από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε μέλος σε αυτή.

15. Αν ένα μέλος της επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις, το δημοτικό συμβούλιο με πράξη του το αντικαθιστά.

16. Στις συνεδριάσεις των επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν κοινότητα ή κοινότητες του δήμου, προσκαλούνται υποχρεωτικά και οι πρόεδροι των συμβουλίων ή οι πρόεδροι των αντίστοιχων κοινοτήτων, οι οποίοι δικαιούνται να λαμβάνουν το λόγο.

17. Με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της, η επιτροπή μπορεί να επιτρέπει να λάβουν το λόγο εκπρόσωποι φορέων ή πολίτες που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, εφόσον το ζητήσουν.

Άρθρο 7

Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής

1. Μετά τη νόμιμη συγκρότηση της Επιτροπής, με την εκλογή των μελών από το Δημοτικό Συμβούλιο, τον ορισμό των μελών από το Δήμαρχο και την εκλογή του αντιπροέδρου της, αυτή μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις κατά τη συζήτηση ενός θέματος δεν επιτυγχάνεται η απόλυτη πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης, αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο και παραπέμπει ο πρόεδρος το εν λόγω θέμα.

1. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της συνεδρίασης, διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ευταξία της συνεδρίασης, έχοντας τη δυνατότητα να ζητήσει ακόμα και την αποβολή, όποιου τη διαταράσσει. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται , σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 , προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου , το μέλος της επιτροπής το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τα τακτικά μέλη , καλούνται τα αναπληρωματικά με την σειρά εκλογής τους.

2. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων, και στη διάρκεια αυτής όσους αποχωρούν, σημειώνει τους υποψήφιους ομιλητές και την ψήφο των μελών και έχει την ευθύνη σύνταξης των πρακτικών της συνεδρίασης, σε συνεργασία με το δημοτικό υπάλληλο που εκτελεί χρέη ειδικού γραμματέα. Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος ανακοινώνει στη Οικονομική Επιτροπή κάθε έγγραφο που απευθύνεται προς αυτή. Στη συνέχεια, τα μέλη της μειοψηφίας στην Οικονομική Επιτροπή και ακολούθως τα υπόλοιπα μέλη, μπορούν να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις και να απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία για την άσκηση των καθηκόντων τους, από τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, με τη δυνατότητα και υποχρέωση του προέδρου για παροχή των ζητουμένων στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός μηνός.

Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα τα εισηγείται ο πρόεδρος ή όποιον υποδείξει αυτός και μπορεί να είναι: κάποιο από τα μέλη της πλειοψηφίας ή ο εκάστοτε αρμόδιος αντιδήμαρχος ή υπηρεσιακός παράγοντας, που θα εισηγηθεί το θέμα. Η εισήγηση σε κάθε θέμα δεν μπορεί να ξεπερνά τα δέκα λεπτά της ώρας. Μετά το πέρας της εισήγησης, ο πρόεδρος καταρτίζει κατάλογο ομιλητών και ο λόγος δίνεται στα μέλη, κατά τη σειρά εγγραφής. Η διάρκεια της πρωτομιλίας δεν ξεπερνά τα πέντε λεπτά της ώρας.

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, έπονται της εισήγησης και προηγούνται των τοποθετήσεων των ομιλητών. Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών με τις πρωτομιλίες, ο πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρόταση προς ψήφιση του θέματος, όπως διαμορφώθηκε, με τις τροπολογίες που πιθανόν έχουν επέλθει. Επί της τελικής αυτής πρότασης, έχουν δικαίωμα να δευτερολογήσουν όσοι μίλησαν, χωρίς να ξεπεράσουν τα τρία λεπτά της ώρας. Ο εισηγητής επίσης δευτερολογεί για πέντε λεπτά της ώρας, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Τέλος, ο πρόεδρος επαναλαμβάνει την πρόταση ή τις προτάσεις και γίνεται ψηφοφορία.

3. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων, οι ομιλητές οι οποίοι τοποθετούνται, απευθύνονται προς το όργανο και όχι προσωπικά. Τα μέλη εκφράζονται κατά συνείδηση, αποσκοπούντες στην εξυπηρέτηση των δημοτών και του Δήμου γενικότερα. Ο ομιλητής δεν διακόπτεται, παρά μόνο αν εκφεύγει του χρόνου ή του θέματος ή εκτρέπεται σε προσωπικές ύβρεις. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος δικαιούται ακόμη και να του αφαιρέσει το λόγο. Όποιος ζητήσει να απαντήσει σε προσωπικό ζήτημα που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης, του δίδεται από τον πρόεδρο ο λόγος, αφού προσδιορίσει επακριβώς το προσωπικό ζήτημα σε ένα λεπτό και η ομιλία του δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία λεπτά.

Άρθρο 8

Ακροατήριο

1.Η παρουσία φορέων και πολιτών στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί λειτουργική συνέπεια του δημόσιου χαρακτήρα των συνεδριάσεών της. Οι ενδιαφερόμενοι για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ειδοποιούνται με φροντίδα του προέδρου.

2.Στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής οι παρευρισκόμενοι πολίτες πρέπει να είναι ευπρεπείς και ήσυχοι. Δεν επιτρέπεται να συνομιλούν, να σχολιάζουν, να επιδοκιμάζουν ή αποδοκιμάζουν τις απόψεις των συμβούλων και γενικά να παρακωλύουν την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Ο πρόεδρος μπορεί να αποβάλει από την αίθουσα καθένα που διαταράσσει την τάξη ή παρακωλύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το ακροατήριο.

3.Στους δημοσιογράφους και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρέχεται κάθε διευκόλυνση. Επιτρέπεται η ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

Άρθρο 9

Δικαιώματα & υποχρεώσεις Προέδρου & Μελών Οικονομικής Επιτροπής

1.Αν πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο αντιδήμαρχος που έχει ορίσει ο δήμαρχος, αυτός συνεργάζεται με το δήμαρχο, ώστε να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη τα θέματα που ο δήμαρχος προτείνει.

2.Φροντίζει η πρόσκληση για συνεδρίαση να επιδοθεί νομίμως στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, όταν συζητούνται θέματα των αρμοδιοτήτων του, όπως επίσης να γνωστοποιηθεί στο δήμαρχο, αν αυτός δεν προεδρεύει.

3.Επίσης, δύναται να καλεί δημοτικούς υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή και πολίτες, προκειμένου να πληροφορήσουν την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με τα θέματα που συζητούνται.

4.Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής. Κηρύσσει την έναρξη και λήξη της συνεδρίασης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων και κατά τη διάρκεια αυτής, τα μέλη που αποχωρούν ή προσέρχονται στη συνεδρίαση. Σημειώνει τους υποψήφιους ομιλητές και την ψήφο των μελών, κατά τη λήψη των αποφάσεων. Διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της τάξης και την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Έχει τη δυνατότητα να αποβάλει από την αίθουσα όποιον διαταράσσει τη συνεδρίαση, να διατάξει την εκκένωσή της από το ακροατήριο, να διακόπτει προσωρινά ή και να προβαίνει στη λύση της συνεδρίασης αν παρακωλύεται η ομαλή διεξαγωγή της, να καλεί στην τάξη ή και να αφαιρεί το λόγο από όποιον ομιλητή δεν συμπεριφέρεται με ευπρέπεια ή εκφεύγει του θέματος που συζητείται.

5.Έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεργασία με το δημοτικό υπάλληλο που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, αποφάσεις και μειοψηφούσες γνώμες.

6.Ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο για αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τις

συνεδριάσεις κατά την παρ. 4 άρθρου 75 του Ν.3852/2010, προκειμένου να προβεί στην

αντικατάστασή του.

7.Φροντίζει για την τήρηση των σχετικών με την Οικονομική Επιτροπή διατάξεων του

Ν.3852/2010 όπως ισχύει σήμερα, όπως και των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

8.Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οφείλουν να μετέχουν στις συνεδριάσεις της και

να προσέρχονται κατά την καθορισμένη ώρα.

9.Αν κάποιο μέλος προσέλθει στη συνεδρίαση μετά την έναρξή της, ειδοποιεί τον

πρόεδρο και αναγγέλλεται η προσέλευσή του, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά.

10.Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση πρόσκαιρης ή οριστικής

αποχώρησης μέλους, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως και για την επιστροφή

του.

11.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για τη συμμετοχή του σε

προγραμματισθείσα συνεδρίαση, οφείλει έγκαιρα να ενημερώσει τον πρόεδρο της

Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να

συμμετάσχει στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος (παρ. 2 του άρθρου 75 του

Ν.3852/2010).

12.Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής δεν μπορεί να απουσιάσει αδικαιολόγητα από

τρεις συνεχείς συνεδριάσεις της Επιτροπής. Αν αυτό συμβεί, ενημερώνεται το Δημοτικό

Συμβούλιο από τον πρόεδρο της Επιτροπής και με πράξη του το αντικαθιστά (παρ. 4

του άρθρου 75 του Ν.3852/2010).

13.Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός

θέματος ή στη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής

του έως το β’ βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.

Διαφορετικά, η απόφαση είναι άκυρη και το μέλος τιμωρείται για σοβαρή παράβαση

καθήκοντος, με την ποινή της αργίας.

14.Τα μέλη έχουν το δικαίωμα της κατά συνείδηση γνώμης και της ψήφου κατά

συνείδηση. Στις συνεδριάσεις οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και αμοιβαίο

σεβασμό. Δεν επιτρέπεται να εκτρέπονται σε ύβρεις ή καταφρονητικές εκδηλώσεις και

προσωπικές επιθέσεις και να διαταράσσουν τη συνεδρίαση. Ο πρόεδρος καλεί τον

εκτρεπόμενο να ανακαλέσει ή να αναιρέσει τις ύβρεις και σε περίπτωση άρνησης τον

καλεί στην τάξη και του αφαιρεί το λόγο.

15.Το μέλος δικαιούται να θέσει θέμα διαδικασίας κατά τη συζήτηση, αν κατά την κρίση

του παραβιάζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας από τον πρόεδρο ή άλλο μέλος της

Οικονομικής Επιτροπής και να ζητήσει να αποφανθεί η Επιτροπή. Στην περίπτωση

αυτή, ο πρόεδρος θέτει άμεσα το θέμα για ψήφιση και η Επιτροπή αποφαίνεται, χωρίς

αγορεύσεις και διαλογικές συζητήσεις.

16.Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δικαιούνται να ζητούν αντίγραφα των

πρακτικών της Επιτροπής ή να λάβουν πλήρη γνώση αυτών, εάν είναι δυσχερής η

έκδοση αντιγράφων.

17.Τα μέλη της Επιτροπής υποχρεούνται, κατά τις διατάξεις του άρθ.61 του Ν.3852/10,

α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντα

τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, β) να σέβονται και να

διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική

εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς το δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος

οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος, γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό

συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση με θέματα του δήμου, δ)

να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την

καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και

λειτουργίας του δήμου.

18.Είναι υποχρεωμένοι επίσης να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή

τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με

ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

Άρθρο 10

Πρακτικά Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής

1.Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής

της, τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του προέδρου της και του δημοτικού υπαλλήλου

που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό.

2.Στα πρακτικά καταχωρούνται συνοπτικά οι εισηγήσεις και συζητήσεις, ή όταν

συντρέχει περίπτωση, καταχωρούνται αυτούσιες συζητήσεις και εισηγήσεις για τα

διάφορα θέματα. Καταχωρούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καθώς και η γνώμη

της μειοψηφίας.

3. Στα πρακτικά αναγράφονται απαραιτήτως η χρονολογία της συνεδρίασης, η

πρόσκληση προς τα μέλη, οι παρόντες, οι απόντες, αν τους απεδόθη η πρόσκληση,

τα θέματα που

συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί για κάθε ένα θέμα, καθώς και η

γνώμη της μειοψηφίας, αν υπάρχει.

4.Είναι δυνατόν τα πρακτικά να καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής

συσκευής ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Στην περίπτωση αυτή τα

απομαγνητοφωνημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, που αριθμούνται και

μονογράφονται από τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και στο τέλος του χρόνου

βιβλιοδετούνται με ευθύνη του προέδρου και του υπαλλήλου – ειδικού γραμματέα της

Οικονομικής Επιτροπής. Ο εκτελών χρέη ειδικού γραμματέα δημοτικός υπάλληλος,

τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.

5.Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση

υπογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουμένως το μέλος

που αρνείται να υπογράψει καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Τότε, η

μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.

6.Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφαση, παίρνουν αύξοντα

αριθμό. Κάθε χρόνο αρχίζει η νέα αρίθμησή τους.

7.Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις

για την δημοσίευση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και αναρτώνται στην

ιστοσελίδα του Δήμου με ευθύνη του Προέδρου.

8.Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει εγγράφως, κυρωμένα

αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών,

στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

Άρθρο 11

Έλεγχος μελών της Οικονομικής Επιτροπής

1.Τα μέλη της Επιτροπής ελέγχονται ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων τους που

απορρέουν εκ του νόμου και του παρόντος Κανονισμού από τον πρόεδρο της Επιτροπής,

ο οποίος οφείλει να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Ελεγκτή

Νομιμότητας. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθ. 68 του Ν.3852/10, που ισχύουν

και για τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, επιβάλλονται οι ποινές της αργίας ή

έκπτωσης αναλόγως.

2.Ο πρόεδρος της Επιτροπής υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή

Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου σε τρεις (3)

συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων

συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη αυτής

της υποχρέωσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής αποτελεί σοβαρή παράβαση

καθήκοντος.

Άρθρο 12

Διοικητική υποστήριξη της Οικονομικής Επιτροπής

Στην Οικονομική Επιτροπή παρέχεται γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη από τις

υπηρεσίες του δήμου, με την ανάθεση από τον δήμαρχο σε δημοτικό ή δημοτικούς

υπαλλήλους αρμοδιοτήτων τήρησης πρακτικών και διεκπεραίωσης όλων των θεμάτων,

που αφορούν αυτή, όπως η τήρηση του αρχείου των αποφάσεων και των λοιπών

σχετικών εγγράφων, η διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η σύνταξη και τήρηση των

πρακτικών των συνεδριάσεων, η προώθηση και δημοσίευση των αποφάσεων, η

ενημέρωση των μελών επί θεμάτων που τους αφορούν και γενικά κάθε σχετική με τη

λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.3852/2010 και του παρόντος Κανονισμού, η προώθηση των σχετικών με την

ενημέρωση των πολιτών εργασιών, επί των αποφάσεων που τους ενδιαφέρουν, όταν

καταθέτουν αναφορές και ερωτήματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της

Οικονομικής Επιτροπής. Ο υπεύθυνος υπάλληλος, ευθύνεται για τη αρμόδιο όργανο

μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

Άρθρο 13 Ισχύς

Τροποποίηση Κανονισμού

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από την Οικονομική

Επιτροπή και την δημοσίευσή του κατά τις προβλέψεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.

Στα θέματα, που δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα Κανονισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις

του Ν.3852/2010 και της ισχύουσας νομοθεσίας όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

σύμφωνα με το Ν 4555/2018 και το Ν 4623/2019.

Ο παρών Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τον Κανονισμό Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Καρπάθου.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

Τα μέλη

Δήμαρχος Γεώργιος

Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

Τσέρκης Εμμανουήλ

Παραγυιός Εμμανουήλ