ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Με πλειοψηφία δεκτή η "Αποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς νερού" από τη Δημοτική Επιτροπή

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Με πλειοψηφία δεκτή η "Αποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς νερού" από τη Δημοτική Επιτροπή

Από το Πρακτικό 21/09-07-2024 της Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου. 4 ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: «Αποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς νερού». Στην Κάρπαθο σήμερα 09-07-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση διά ζώσης.

Ύστερα από την με αριθμό πρωτ.18153/05-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Φελλουζή, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10. διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α΄ /07-06-2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018, όπως προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής Επιτροπής από τη Δημοτική Επιτροπή, με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (Α΄163) σε συνδυασμό με το άρθρο 92 του Ν. 5079/2023 (Α΄215). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (05) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Φελλουζής Μιχαήλ (Πρόεδρος) 2. Πρωτόπαπας Νικόλαος 3. Μανωλάκης Θεοδόσιος 4. Μανωλάκης Μιχαήλ 5. Λουλούδης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Παρατηρήσεις: . Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Διοικητική Υπάλληλο του Δήμου Καρπάθου κ. Χατζηπαχούλη Παυλίνα. . Στην συνεδρίαση από τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες παρευρέθηκαν: ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γερακιανάκης Μιχαήλ.

Στην λήξη της Συνεδρίασης ο επικεφαλής της παράταξης Καρπαθιακής Ένωσης ο κ. Μανωλάκης Μιχαήλ δεν υπόγραψε το χειρόγραφο πρακτικό.

Σημείωση: Όλες οι τοποθετήσεις που τέθηκαν από πλευράς του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Δημάρχου Καρπάθου κ. Μιχαήλ Φελλουζή και των μελών της, καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης 21/2024.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Φελλουζής έθεσε υπόψιν των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την εισήγησή του Αντιδημάρχου Ύδρευσης Άρδευσης και Αποχέτευσης κ. Μανωλάκη Θεοδόσιου με το 4ο θέμα: «Αποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς νερού» και κατόπιν δήλωσε στο σώμα της δημοτικής επιτροπής κώλυμα για τη συζήτηση (λόγω συγγένειας) και λήψη απόφασης επί του θέματος και παρακάλεσε όπως τον αναπληρώσει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας ήτοι η Αντιδήμαρχος κ. Δημάρχου Θεοχαρούλα .

Τέλος, λόγω του κωλύματός του στο θέμα για την προεδρία της συζήτησης και για τη λήψη απόφασης επί του θέματος, ανάλαβε ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Μανωλάκης Μιχαήλ.

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης Άρδευσης και Αποχέτευσης κ. Μανωλάκης Θεοδόσιος προχώρησε στην εισήγησή του η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη: Την από 28/06/2024 αίτηση της νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΤΕΛΑΚΑ ΑΕ, παρακαλείσθε όπως εγκρίνεται την αποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς νερού.

Παρατηρήσεις:

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν τρία (3) μέλη και ειδικότερα η κ. Δημάρχου Θεοχαρούλα, ο κ. Πρωτόπαπας Νικόλαος και ο κ. Μανωλάκης Θεοδόσιος υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά νερού γίνεται από τη μία δεξαμενή στην άλλη.

Ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης Άρδευσης και Αποχέτευσης κ. Μανωλάκης Θεοδόσιος ανέφερε ότι μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο εντεταλμένο της πολιτικής προστασίας του Δήμου κύριο Λυριστή, αναφορικά με το έντονο πρόβλημα παροχής νερού στη πρωτεύουσα του νησιού, διαπιστώθηκε ότι λόγω του έντονου προβλήματος που αναφέρθηκε θα προέκυπτε πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Μετά από αυτό συνεκτιμήθηκε ότι θα πρέπει να αποταθούμε σε πρόσθετη παροχή βοήθειας, προκειμένου να καταφέρουμε να αποφύγουμε τυχόν ζήτημα δημοσίας υγείας. Στη συνέχεια απευθύνθηκε στην νόμιμο εκπρόσωπο της εν λόγω εταιρείας και αμέσως ανταποκρίθηκε θετικά. Σημειώνεται το γεγονός ότι στο νησί οι επιλογές για βυτιοφόρο όχημα είναι πεπερασμένες.

Επίσης με αρμόδια βεβαίωση του υδραυλικού του Δήμου βεβαιώνεται ήδη από τον Μάϊο η μη επάρκεια νερού στη πρωτεύουσα του νησιού..

Κατά της εισήγησης ψήφισαν δύο (2) μέλη και ειδικότερα ο κ. Μανωλάκης Μιχαήλ και ο κ. Λουλούδης Χρήστος για τους λόγους ότι, συγγενικά πρόσωπα δεν μπορούν να συμμετέχουν σε δωρεές, ότι το νερό της περιοχής του ΧΑ θα μπορούσε να διανεμηθεί στα Πηγάδια αφού πρώτα επιδιορθωνόταν η σωλήνα της δεξαμενής, προτείνοντας λύση τοποθέτησης εξωτερικού σωλήνα.

Επίσης η μεταφορά νερού και η διανομή του από τα βυτιοφόρα θεωρείται κατά την άποψή τους κλοπή νερού.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Την αποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς νερού της εταιρείας ΤΕΛΑΚΑ ΑΕ.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Μιχαήλ Κων. Φελλουζής

Τα μέλη 1. Πρωτόπαπας Νικόλαος 2. Μανωλάκης Θεοδόσιος 3. Μανωλάκης Μιχαήλ 4. Λουλούδης Χρήστος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

10.7.2024

Καρπαθιακά Νέα