Κάρπαθος: Καμιά προσφορά στον πρώτο διαγωνισμό για ναυαγοσώστες - Ο Δήμος προχωρά σε νέο διαγωνισμό

Κάρπαθος: Καμιά προσφορά στον πρώτο διαγωνισμό για ναυαγοσώστες - Ο Δήμος προχωρά σε νέο διαγωνισμό

Από το Πρακτικό 14/06-07-2023 της Έκτακτης Επαναληπτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.

2ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

«Έγκριση πρακτικού (διενέργειας) διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Υπηρεσία για την Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες Δήμου Καρπάθου» και προσφυγή στην διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 λόγω άγονου διαγωνισμού»

Η Οικονομική Επιτροπή ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:
1.το πρακτικό διενέργειας.

1. Την ανάδειξη του διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την«Υπηρεσία για την Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες Δήμου Καρπάθου» ως άγονου καθώς δεν υποβλήθηκε ΚΑΜΙΑ προσφορά.

2. Την προσφυγή στην διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 λόγω άγονου διαγωνισμού.

3. Τους όρους της διαπραγμάτευσης που είναι οι κάτωθι:
a. Τήρηση των όρων της 570/2023 διακήρυξης και της επισυναπτόμενης στο

παράρτημα Α σεαυτήν μελέτη.
b. Μη Υπέρβαση του Προϋπολογισμού της Μελέτης Συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 199.999,60 €.

4. Την Επιτροπή διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από:

Α. Μηνακάκη Γεώργιο Πρόεδρος
Β. Ρήγα Ρηγοπούλη Εμμανουήλ Μέλος.

Γ. Καραμηνά Ιωάννη Μέλος.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

8.7.2023

Καρπαθιακά Νέα