Κάρπαθος. Απόφαση για την συντήρηση του Δασικού Οδικού δικτύου από το υπ. Περιβάλλοντος

Κάρπαθος. Απόφαση για την συντήρηση του Δασικού Οδικού δικτύου από το υπ. Περιβάλλοντος

Με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/46496/2555/13-05-2021 (ΑΔΑ: Ψ5Α74653Π8-ΥΞΝ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας εντάχθηκαν οι παρακάτω πράξεις του Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ στη Δράση 8.3.1«Δασικές Πυρκαγιές», του Υπομέτρου 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», του Μέτρου 8 «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών» του ΠΑΑ 2014-2020:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» με το ποσό 48.980 ευρώ και δικαιούχο την Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

την ένταξη των πράξεων με τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης),στη Δράση 8.3.1«Δασικές Πυρκαγιές», του Υπομέτρου8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», του Μέτρου 8 «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών» του ΠΑΑ 2014-2020.

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2025. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2025.