ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Έως 23.00 το ωράριο μουσική. Με άδεια από τον Δήμο μέχρι 02.00

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Έως 23.00 το ωράριο μουσική. Με άδεια από τον Δήμο μέχρι 02.00

ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Άρθρο 1- Σκοπός

Η παρούσα κανονιστική απόφαση λαμβάνεται στο πλαίσιο του αρθ-79, παρ-1,α2 Ν-3463/06 (ΦΕΚ Α-114/06) σύμφωνα με το οποίο οι Δημοτικές και κοινοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους, εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας με τις οποίες θέτουν κανόνες

α) για την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες και ειδικότερα στις τουριστικές περιοχές κατά την τουριστική περίοδο και

β) καθορίζουν τις περιπτώσεις για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και αποσκοπεί:

– Στη ρύθμιση κάθε σχετικού ζητήματος κατά τρόπο ενιαίο για όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Καρπάθου καθώς και των οικισμών των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καρπάθου καθώς και αυτών που δραστηριοποιούνται εκτός οικισμών.

– Στην αποφυγή της ηχορύπανσης των θορύβων και των οχλήσεων που προέρχονται από χώρους όπου γίνεται δημόσια εκτέλεση μουσικής

– Στην προστασία της Δημόσιας υγείας και της κοινής ησυχίας των κατοίκων του Δήμου Καρπάθου

Άρθρο 2

– Έννοιες Μεταξύ των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στους ΟΤΑ με το Ν-2218/94 περιλαμβάνεται και η << χορήγηση των αδειών λειτουργίας της μουσικής σε Δημοσία κέντρα, που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις (3/96 ΦΕΚ 15/Β μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας) και χορηγούνται σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη Α5/3010/85 σε καταστήματα μαζικής εστίασης και αναψυχής (Υ1γ/Γ. Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718Β/08-10-12)>>.

Τώρα πλέον με τον νόμο 4442/2016 άρθρο 29 οι επιχ. υγειον. ενδιαφ. υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον Δήμο Καρπάθου, στην αρμόδια υπηρεσία, ότι θα χρησιμοποιήσουν μουσική.

Η υπηρεσία αυτή (Τμήμα Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης) υποχρεούται να εκδώσει αποδεικτικό για την γνωστοποίηση.

Πρέπει να γίνει γνωστό σε όλους τους ιδιοκτήτες των καταστ. Υγειονομικού Ενδιαφ. ότι σύμφωνα με την Αστυν. Διάταξη 3/96, (ΦΕΚ 15/Β) η μουσική επιτρέπεται για την χειμερινή περίοδο μέχρι τις 22.00 και για την θερινή περίοδο έως τις 23.00.

Επίσης λογίζεται ως θερινή περίοδο το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου έως και 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή περίοδο το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως και 31 Μαρτίου.

Άρθρο 3 – Αρμοδιότητα

Πάντα σύμφωνα με τον νέο νόμο 4442/2016 άρθρο 29 η υπηρεσία του Δήμου η οποία δέχεται τις γνωστοποιήσεις και συγχρόνως εκδίδει το αποδεικτικό υποβολής αιτήματος, είναι το Τμήμα Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης.

Η υπηρεσία αυτή, το αποδεικτικό υποβολής αιτήματος πρέπει να το διαβιβάσει σε όλες τις υπηρεσίες οι οποίες έχουν, εκ του νόμου, δικαίωμα ελέγχου. Όπως Τμήμα Υγείας και Αστυνομικό Τμήμα.

Άρθρο 4 – Δικαιολογητικά- Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος καταστηματάρχης, παραλαμβάνει από το Τμήμα Τοπ. Οικ. Ανάπτ. του Δήμου Καρπάθου το ειδικό έντυπο γνωστοποίησης, το συμπληρώνει και το καταθέτει στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– αν χρησιμοποιεί μουσική μόνο εντός του καταστήματος, θα καταθέσει μόνο το φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήματος.

– αν χρησιμοπ. μουσική εκτός του καταστήματος σε ιδιόκτητο χώρο ή σε δημοτικό χώρο νόμιμα παραχωρημένο και οι χώροι αυτοί είναι στην άδεια του καταστήματος, απαιτείται εκτός από την φωτοτυπία της άδειας και μελέτη από αρμόδιο μηχανικό με κάτωψη του υπαίθριου χώρου στην οποία να φαίνονται οι θέσεις των ηχείων και στην οποία μελέτη να αναφέρεται η ανώτατη ισχύ σε db η οποία επιτρέπεται από τις υγειονομικές διατάξεις.

Το Τμήμα Τοπ. Οικ. Αναπτ. υποχρεούται να εκδόσει αποδεικτικό υποβολής αιτήματος το οποίο ο ενδιαφερόμενος καταστηματάρχης διατηρεί στο κατάστημά του.

Η ίδια υπηρεσία αποστέλλει το αποδεικτικό γνωστοποίησης στο Τμήμα Υγείας του Επαρχείου Καρπάθου καθώς και στο Αστυν. Τμήμα Καρπάθου. Σε περίπτωση που το κατάστημα χρησιμοποιεί μουσική σε υπαίθριο χώρο, η υπηρεσία του Δήμου μαζί με το αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης αποστέλλει στις παραπάνω εμπλέκουσες υπηρεσίες αντίγραφο της μελέτης του συγκεκριμένου καταστήματος.

Άρθρο 5 – Χρονική Διάρκεια – Ανανέωση – Αντικατάσταση

Δεν υπάρχει χρονική διάρκεια της γνωστοποίησης. Δεν απαιτείται ανανέωση της γνωστοποίησης Δεν αντικαθίσταται η γνωστοποίηση.

Άρθρο 6 – Παράταση ωραρίου μουσικής

Σύμφωνα με την αστυν. Διάταξη 3/1996 το ωράριο μουσικής μπορεί να παραταθεί έως τις 3 π.μ. Ο κάθε επιχειρηματίας (κάτοχος της άδειας λειτουργίας) πρέπει να κάνει αίτηση για την παράταση λειτουργίας του ωραρίου μουσικής προς τον Δήμο Καρπάθου.

Την απόφαση, αν θα γίνει δεχτή η αίτηση ή όχι, την παίρνει το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καρπάθου για τα καταστήματα τα οποία ευρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων αυτής και το Δημοτικό Συμβούλιο για τα καταστήματα που ευρίσκονται στα διοικητικά όρια των άλλων κοινοτήτων του Δήμου Καρπάθου.

Το ωράριο μουσικής μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με την παρούσα κανονιστική την θερινή αλλά και την χειμερινή περίοδο έως τις 2.00 π.μ.

Επισημαίνουμε ότι η προηγούμενη παράταση η οποία είχε δοθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή το έτος 2005 (αρ.αποφ.66/2005), καταργείται με την παρούσα κανονιστική απόφαση.

Ως εκ τούτου όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία επιθυμούν παράταση του ωραρίου μουσικής έως τις 2.00π.μ πρέπει να κάνουν αίτηση στον Δήμο Καρπάθου.

Όσοι δεν κάνουν αίτηση πρέπει να εφαρμόζουν το ωράριο μουσικής το οποίο αναφέρει η αστυνομική διάταξη 3/1996 και να χρησιμοποιούν μουσική έως τις 10.00 μ.μ. για την χειμερινή περίοδο και 11 μ.μ. για την θερινή περίοδο.

Με την αίτηση για την παράταση ωραρίου μουσικής πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο της άδειας μουσικής η οποία είχε εκδοθεί με την παλαιά νομοθεσία και να είναι σε ισχύ, ή αντίγραφο του αποδεικτικού γνωστοποίησης το οποίο εκδόθηκε με τη νέα νομοθεσία. Δεν απαιτείται παράβολο για την παράταση ωραρίου μουσικής.

Άρθρο 7 – Ειδικές Προβλέψεις

Λόγω εθιμικού δικαίου, επιτρέπεται η λειτουργία μουσικής και μουσικών οργάνων μέχρι τις 2.00 π.μ. κατά την θερινή και χειμερινή περίοδο στους χώρους εντός των αιθουσών ( Μέγαρα) αλλά και σε υπαίθριους χώρους.

Οι εκδηλώσεις που αναφέρονται στο εθιμικό δίκαιο είναι :

– εκδηλώσεις Τοπικών Πολιτιστικών και Αθλητικών Φορέων. Μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων φορέων και έως 3 φορές ανά ημερολογιακό έτος ανά φορέα.

– εορταστικά τελετουργικά δηλ. γάμοι, βαπτίσεις, θρησκευτικές εορτές (πανηγύρια) μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου οργανωτή και έως 3 φορές ανά ημερολογιακό έτος ανά οργανωτή.

Άρθρο 8 – Κυρώσεις

Ο έλεγχος της νομιμότητας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε σχέση με την μουσική είναι αρμοδιότητα του Αστυνομικού Τμήματος Καρπάθου καθώς και του Τμήματος Υγείας του Επαρχείου Καρπάθου.

Άρθρο 9 – Νομοθεσία

Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση η οποία αφορά τους όρους λειτουργίας μουσικής, έλαβε υπόψη την παρακάτω νομοθεσία και διατάξεις: – άρθρο 29 Ν.4442/2016 – εγκύκλιο 9/24-02-2017 του Υπουρ. Οικονομίας – Αστυν. Διάταξη 3/1996

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 91-2017.

21.6.2023

Καρπαθιακά Νέα