Δήμος Καρπάθου: Βροχή από ΠΡΟΣΤΙΜΑ στον νέο Κανονισμό Καθαριότητας

Δήμος Καρπάθου: Βροχή από ΠΡΟΣΤΙΜΑ στον νέο Κανονισμό Καθαριότητας

 

Από το Πρακτικό 15/19-07-2023 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου. 12ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας».

Στην Κάρπαθο σήμερα 17-07-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση διά ζώσης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 15960/12-07-2023 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννη Νισύριου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α΄ /07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Νισύριος Ιωάννης Δήμαρχος Γεώργιος Παραγυιός Εμμανουήλ Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ Νταής Νικόλαος Τσέρκης Εμμανουήλ Πρωτόπαπας Μηνάς Παρατηρήσεις:

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Διοικητική Υπάλληλο του Δήμου Καρπάθου κ. Χατζηπαχούλη Παυλίνα.

1. Στην συνεδρίαση από Υπηρεσιακούς Παράγοντες παρευρέθηκαν: Ο Γενικός Γραμματέας κ. Γερακιανάκης Μιχαήλ, ο προϊστάμενος του τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Λαχανάς Ιωάννης και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος κ. Γεργατσούλης Δημήτριος. Σημείωση:

Όλες οι τοποθετήσεις που τέθηκαν από πλευράς του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δημάρχου Καρπάθου κ. Νισύριου Ιωάννη και των μελών της, καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης 14/2023.

Ο Πρόεδρος κ. Νισύριος Ιωάννης έθεσε υπόψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του, η οποία έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΝΝΟΙΕΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1:

Ορισμός και ταξινόμηση ενεργειών διαχείρισης απορριμμάτων.

Άρθρο 2: Ορισμός και ταξινόμηση χώρων παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοιεφαρμογής και τήρησης των διατάξεων.

Άρθρο 3: Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Άρθρο 4: Καθορισμός Υποχρεώσεων Δήμου.

Άρθρο 5: Εξαιρέσεις από τον παρόντα Κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις παραγωγών μη επικίνδυνων οικιακών – αστικών απορριμμάτων Άρθρο 7: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη οικιακά – αστικά απορρίμματα.

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις παραγωγών απορριμμάτων που υπόκεινται σε εναλλακτικάσυστήματα διαχείρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άρθρο 9: Δημοτικός Κοινόχρηστος Εξοπλισμός – Δημόσια Κτίρια – Αγάλματα – Μνημεία και λοιπές διατάξεις σχετικά με την καθαριότητα των εξωτερικώνχώρων.

Άρθρο 10: Υπαίθρια Διαφήμιση.

Άρθρο 11: Εγκαταλελειμμένα οχήματα.

Άρθρο 12: Εμπορικά καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 13: Λαϊκές αγορές, υπαίθριο και στάσιμο εμπόριο.

Άρθρο 14: Καθαριότητα ιδιωτικών οικοπέδων και χώρων.

Άρθρο 15: Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων.

Άρθρο 16: Ζώα συντροφιάς και λοιπά οικόσιτα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Άρθρο 17: Ρύπανση Περιβάλλοντος από Υγρά Απόβλητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Άρθρο 18: Αποκομιδή βαρέων και ογκωδών αντικειμένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ – ΛΟΙΠΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19: Εφαρμογή του Κανονισμού – Διαδικασία Επιβολής Προστίμων.

Άρθρο 20: Λοιπές Διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων εντάσσεται στην επιταγή του άρθρου 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον, που στην περίπτωση αυτή είναι κύρια η υγεία των πολιτών.

Η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί μία από τις πρωταρχικές αρμοδιότητες του Δήμου (άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων).

Η καθαριότητα των δημοτικών – κοινόχρηστων χώρων και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικές ανάγκες που ικανοποιούνται με τη συνεχή συνεργασία δημοτών – κατοίκων και του Δήμου μας.

Ο παρών Κανονισμός έχει στόχο την κανονιστική ρύθμιση της συνεργασίας αυτής ώστε να επιτύχει:

1. Την τήρηση της καθαριότητας των δημοτικών – κοινόχρηστων χώρων, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και τη διαρκή αναβάθμιση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος.

2. Τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση).

3. Τη γνωστοποίηση της ορθής διαχείρισης απορριμμάτων στο κοινό καθώς και τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες από αυτές που ορίζει η Ελληνική νομοθεσία και τροποποιούνται μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οτιδήποτε τυχόν δε προβλέπεται ρητώς δια του παρόντος κανονισμού επιλύεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και της νομολογίας.

Άρθρο 1: Ορισμός και ταξινόμηση ενεργειών διαχείρισης απορριμμάτων.

1.1. Προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων Ο όρος «προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων» περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που αφορούνστην προσωρινή φύλαξη των απορριμμάτων και στην έκθεσή τους σε κάποιο σημείο από όπου θα γίνει η αποκομιδή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

1.2. Αποκομιδή απορριμμάτων. Ο όρος περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που αφορούν στην περισυλλογή των απορριμμάτων από τα προκαθορισμένα σημεία απόθεσης, τη μεταφορά τους και την εναπόθεσή τους στους τόπους τελικής διάθεσης των απορριμμάτων.

1.3. Διάθεση απορριμμάτων Στον όρο περιλαμβάνονται οι ενέργειες εκείνες που έχουν σκοπό και είναι απαραίτητες, προκειμένου να καταστήσουν τα απορρίμματα αβλαβή για τον άνθρωπο, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον γενικώς.

Στον όρο περιλαμβάνονται οι ενέργειες εκείνες που έχουν σκοπό την επαναχρησιμοποίηση υλικών χρήσιμων που περιέχονται στα απορρίμματα ή την παραγωγή ενέργειας από αυτά.

Άρθρο 2:

Ορισμός και ταξινόμηση χώρων παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοιεφαρμογής και τήρησης των διατάξεων. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις παρακάτω έννοιες:

2.1. «Κατοικίες»: Ως τέτοιες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες καθώς και οι ελεύθεροι χώροι αυτών. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του παρόντος για τους ελεύθερους χώρους είναι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών αυτών, σε περίπτωση που η κατοικία έχει εκμισθωθεί ο κάτοχος μισθωτής, όταν πρόκειται για μονοκατοικίες, και ο διαχειριστής, όταν πρόκειται για πολυκατοικίες.

2.2. «Καταστήματα ή επιχειρήσεις»: Ως τέτοια θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν πάσης φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του παρόντος είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται η επιχείρηση, συγκεκριμένα:

α. Για προσωπικές επιχειρήσεις, ο Ιδιοκτήτης ή ο Διευθυντής τους. β. Για Ανώνυμες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και ΓενικόςΔιευθυντής. γ. Για Ε.Π.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε ο Διαχειριστής τους κατά το καταστατικό. δ. Για Συνεταιρισμούς και Σωματεία, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο τουΣυνεταιρισμού. ε. Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν. στ. Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι τωννομικών προσώπων που τις αποτελούν. ζ. Για τα νοσοκομεία, ιδρύματα κλπ υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ήεν ελλείψει, ο αντίστοιχος Διευθυντής.

2.3. «Γραφεία»: Θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, φυσικών ή νομικών προσώπων, που χρησιμοποιούνται ως έδρα για την άσκηση, μόνιμα ή πρόσκαιρα, οποιουδήποτε επαγγέλματος που έχει σχέση κυρίως με την παροχή υπηρεσιών. Στην έννοια των γραφείων υπάγονται και ακίνητα ή χώροι όπου λειτουργούν δημόσιες υπηρεσίες ή υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. οργανισμών κοινής ωφέλειας και Ν.Π.Ι.Δ. ή Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις αυτών. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομέας ή κάτοχος του για δε τις αναφερόμενες υπηρεσίες υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής Διοικητικού ή ο Προϊστάμενος Διοικητικού, εκεί όπου δεν υπάρχει Διευθυντής.

2.4. «Οικόπεδα»: Θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου. Υπεύθυνος τήρησης των διατάξεων είναι ο ιδιοκτήτης ή νομέας αυτών και σε περίπτωση που έχει εκμισθωθεί ο κάτοχος μισθωτής. Σε περίπτωση κωλύματος του ιδιοκτήτη τήρησης και εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κανονισμού υποχρεούται να αναθέσει την ευθύνη σε τρίτο πρόσωπο.

2.5. «Φορέας»: Εννοείται ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Φο.Δ.Σ.Α.).

2.6. «Υπεύθυνοι μεταφοράς και μεταφόρτωσης»: Θεωρούνται οι εκτελούντες τις εργασίες αυτές, καθώς και οι οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων και γενικά όλοι οι απασχολούμενοι στις εργασίες αυτές.

2.7. «Υπεύθυνοι για τις υπό ανέγερση οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κτλ»: Είναι το πρόσωπο στο όνομα του οποίου ή ο υπεύθυνος της εταιρείας στο όνομα της οποίας έχειεκδοθεί η οικοδομική άδεια.

2.8. «Υπεύθυνος για τα κάθε είδους οχήματα»: Είναι το πρόσωπο στο όνομα του οποίου ή ο υπεύθυνος της εταιρείας στο όνομα της οποίας έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του αντίστοιχου οχήματος. Προκειμένου για οχήματα του Δημοσίου, υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης ή μη υπάρχοντος, ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης υπηρεσίας στην οποία ανήκει το όχημα και από την οποία παίρνει εντολές κίνησης.

2.9. «Κοινόχρηστοι χώροι»: Είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση, πεζοδρόμια, γέφυρες, παραλίες, ελεύθεροι χώροι και γενικά προορισμοί για κοινή χρήση, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

Υπεύθυνος τήρησης των διατάξεων είναι ο Δήμος.

Άρθρο 3: Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων

Ως απορρίμματα ή στερεά απόβλητα ορίζονται υπολείμματα τροφών και αντικείμενα τα οποία έχουν παύσει να εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο έχουν κατασκευαστεί και ο κάτοχός τους απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. Τα στερεά απόβλητα στον παρόντα κανονισμό ταξινομούνται ως εξής:

3.1. Μη επικίνδυνα Οικιακά – Αστικά απορρίμματα Στην κατηγορία αυτή ανήκουν στερεά απόβλητα που δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς διαχείρισης και διακρίνονται σε: Α. Οικιακά απορρίμματα που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία και επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.

Β. Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, τα οποία κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κτλ. που προσομοιάζουν τα οικιακά.

Γ. Ογκώδη οικιακά – αστικά απορρίμματα, που δεν ανήκουν σε άλλη ειδική κατηγορία διαχείρισης όπως μικροέπιπλα, στρώματα κλπ.

Δ. Προϊόντα κλαδονομής, φυτικά υπολείμματα, απόβλητα κήπων και πάρκων, απόβλητα νεκροταφείων.

3.2. Ανακυκλώσιμα Υλικά Συσκευασίας Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα μη επικίνδυνα προς απόρριψη υλικά που υφίστανται εναλλακτική διαχείριση όπως ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση κ.λ.π. Το είδος καθώς και ο τρόπος διαχείρισής τους καθορίζεται από τον ΦΟ.Δ.Σ.Α. ν. Δωδ/σου και αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά:

Α. Γυάλινες συσκευασίες από: νερό, αλκοολούχα ποτά, τρόφιμα, φάρμακα, καλλυντικά κ.λ.π.

Β. Χάρτινες συσκευασίες κάθε είδους από χαρτοκιβώτια, τρόφιμα, υποδήματα κ.λ.π. και χαρτίεντύπων από λογαριασμούς, εφημερίδες, περιοδικά κ.λ.π.

Γ. Συσκευασίες τύπου «τετραπακ» από χυμούς, γάλατα κ.λ.π. Δ. Πλαστικές συσκευασίες από νερά, απορρυπαντικά, είδη υγιεινής, τρόφιμα κ.λ.π. Ε. Μεταλλικές συσκευασίες από αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, τρόφιμα κ.λ.π.

3.3. Απορρίμματα που υπόκεινται σε Εναλλακτικά Συστήματα Διαχείρισης Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

Α. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες (Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις – ΑΕΚΚ).

Τα απόβλητα αυτά θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β΄/2010).

Β. Πολύ ογκώδη αντικείμενα που απαιτούν ειδικό μέσο μεταφοράς.

Γ. Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ), χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών και απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων, τα οποία θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α΄/2004) όπως ισχύει.

Δ. Ελαστικά των οχημάτων, τα οποία θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α΄/2004), όπως ισχύει.

Ε. Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, τα οποία θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στοΠ.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 764Α΄/2004), όπως ισχύει.

ΣΤ. Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, οι οποίοι θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ1625/Β΄/2010) όπως ισχύει. Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, ο οποίος θα διαχειρίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 114/2013 (ΦΕΚ 147/Α΄/2013) όπως ισχύει.

Η. Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων, τα οποία θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 146163/12 (ΦΕΚ 1537/Β΄/2012) όπως ισχύει.

Θ. Ζωικά Υποπροϊόντα, τα οποία θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 211/2006 (ΦΕΚ 211/Ά/2006) όπως ισχύει.

Ι. Επικίνδυνα Απόβλητα, μη αναφερόμενα σε άλλη κατηγορία, τα οποία θα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/2006) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α΄/2012) όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Άρθρο 4: Καθορισμός Υποχρεώσεων Δήμου Με βάση τον παρόντα κανονισμό οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής:

Α. Περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη επικινδύνων οικιακών – αστικών, μη ογκωδών απορριμμάτων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1.Α του παρόντος Κανονισμού.

Η περισυλλογή – αποκομιδή γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζειτο Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου και τις ανάγκες κάθε περιοχής, από τους κάδους που τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις σύμφωνα με επιλογή της υπηρεσίας, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια υπηρεσία για μετακίνηση ή αλλαγή θέσης (μόνιμης ή προσωρινής) αυτών.

Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά οχήματα του Δήμου στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.). Β. Περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη επικινδύνων οικιακών – αστικών ογκωδών, απορριμμάτων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1. Γ & Δ.

Οι κάτοικοι που θέλουν να απορρίψουν ογκώδη αντικείμενα καθώς και προϊόντα κλαδονομής υποχρεούνται να ενημερώσουν τηλεφωνικά το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων, το οποίο εφόσον συναινέσει και θεωρήσει ότι η αποκομιδή τους είναι δυνατή εκ μέρους της Υπηρεσίας (δηλαδή ο όγκος των απορριμμάτων είναι μικρός, τα αντικείμενα είναι ολιγάριθμα, έχει υπάρξει προηγούμενη ελαχιστοποίηση του όγκου, κλπ)αναλαμβάνει τη μεταφορά τους στο Χ.Υ.Τ.Α.

Σε περίπτωση που η αποκομιδή και μεταφορά των αντικειμένων αυτών δεν είναι δυνατή με τα μέσα του Δήμου, ο κάτοικος οφείλει να μισθώσει φορτηγό Δημοσίας Χρήσεως το οποίο θα αναλάβει τη μεταφορά των αντικειμένων στο Χ.Υ.Τ.Α .

Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, για τα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας και τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών, πριν την έκθεσή τους στον κοινόχρηστο χώρο να ελαχιστοποιήσουν τον όγκο τους δια πιέσεως ή περιδέσεως.

Ανεξέλεγκτη εναπόθεση σε κοινόχρηστους χώρους επισύρει πρόστιμο.

Γ. Η καθαριότητα των δημοτικών εξωτερικών χώρων, περιλαμβάνει όλες τις εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης απορριμμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό, που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, παραλίες, μαρίνες, λιμάνια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.

Οι περιοχές, η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού ορίζονται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου, ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. Για να διατηρούνται οι δημοτικοί εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία μικροαπορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής απορριμμάτων και μικροαπορριμμάτων τα οποία οφείλει να αδειάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και να συντηρεί σε καλή κατάσταση.

Δ. Καθαρισμός των κοινόχρηστων ουρητηρίων και αποχωρητηρίων.

Ε. Ο Δήμος οφείλει να διατηρεί τους κάδους συλλογής απορριμμάτων κλειστούς, σε καλή κατάσταση και να προβαίνει σε συχνό πλύσιμο, απολύμανση και συντήρησή τους.

ΣΤ. Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή άλλων έκτακτων και απρόβλεπτων καταστάσεων.

Στις παραπάνω περιπτώσεις και μετά από σχετική ενημέρωση μέσω των Μ.Μ.Ε. οι κάτοικοι υποχρεούνται να φυλάσσουν τα προς αποκομιδή απορρίμματα καλά συσκευασμένα, σε κατάλληλους χώρους ιδιοκτησίας τους, όπου δε δημιουργούνται προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες και απρόσιτα από κατοικίδια.

Ζ. Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα. Άρθρο 5: Εξαιρέσεις από τον παρόντα Κανονισμό Όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/16-12-2003 άρθρο 7 παρ. 1, ο Δήμος δεν δέχεται στερεά απόβλητα, εκτός αυτά που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1, καθώς δεν είναι δυνατή η αποκομιδή, η συλλογή και η διάθεσή τους με τις υπάρχουσες δυνατότητες της υπηρεσίας καθαριότητας.

Συγκεκριμένα ο Δήμος δεν υποχρεούται:

Α. Στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 2.

Οι παραγωγοί των στερεών αυτών αποβλήτων υποχρεούνται να απορρίπτουν τα απορρίμματα στους κατάλληλους κάδους συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας. Η αποκομιδή και διάθεση των υλικών αυτών συνιστά αρμοδιότητα του Δήμου.

Β. Στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 3 τα οποία θα διαχειρίζονται σύμφωνα τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 παρ. 3 διατάξεις ή σε νεότερες εφόσον οι αναφερόμενες τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν σε μετέπειτα χρόνο από την ψήφιση του Παρόντος Κανονισμού.

Γ. Στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.

Δ. Στον καθαρισμό οποιονδήποτε ιδιωτικών εκτάσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 15 παρ. 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις παραγωγών μη επικινδύνων οικιακών – αστικών απορριμμάτων

Οι παραγωγοί των απορριμμάτων αυτών οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε γερούς και ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους που θα κλείνονται καλά και μόνιμα στο επάνω μέρος τους, ώστε να αποφεύγεται διασπορά ή διαρροή του περιεχομένου τους και η εκπομπή δυσοσμίας. Τα απορρίμματα θα πρέπει να αποτίθενται μόνο εντός των κάδων συλλογής του Δήμου (πράσινους κάδους).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάδος απορριμμάτων ή είναι γεμάτος τα απορρίμματα πρέπει να τοποθετούνται στον πλησιέστερα διαθέσιμο κάδο ή να φυλάσσονται εντός του ιδιωτικού τους χώρου έως ότου βρεθεί διαθέσιμος κάδος. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων εκτός πλαστικών σάκων και εκτός κάδων.

Απαγορεύεται η ρίψη των απορριμμάτων αυτών εντός των κάδων ανακύκλωσης. Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω:

Πρόστιμο για τους παραβάτες: πενήντα (50,00) Ευρώ 6.1. Για την αποφυγή εισόδου εντόμων, ποντικών και ζώων που αναζητούν τροφή καθώς και για την αποφυγή της διασποράς των απορριμμάτων οι κάδοι μετά την απόρριψη των σάκων πρέπει να κλείνονται με το καπάκι τους, εξασφαλίζοντας την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου. Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω:

Πρόστιμο για τους παραβάτες: είκοσι (50,00) Ευρώ

6.2. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση σάκων οικιακών απορριμμάτων όπως επίσης απορρίμματα μεγάλων διαστάσεων στα καλαθάκια μικροαπορριμμάτων. Πρόστιμο για τους παραβάτες: πενήντα (50,00) Ευρώ

6.3. Σε περιπτώσεις απεργίας της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων ή γενικά σε περιπτώσεις που δεν εκτελείται για ικανό χρονικό διάστημα η προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων λόγω ανωτέρας βίας οι κάτοικοι είναι υπεύθυνοι για την φύλαξη των απορριμμάτων τους σε χώρους κατάλληλους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. ΣΤ. Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω: Πρόστιμο για τους παραβάτες: τριάντα (30,00) Ευρώ

6.4. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη ή ρίψη νεκρών ζώων εντός των κάδων απορριμμάτων ή πλησίον αυτών. Πρόστιμο για τους παραβάτες: τριάντα (50,00) Ευρώ

6.5. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη ρίψη μικροαπορριμμάτων εκτός των κάδων συλλογής ώστε τα απορρίμματα να μην διασκορπίζονται στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο ή σε κοινόχρηστους χώρους. Πρόστιμο για τους παραβάτες: τριάντα (30,00) Ευρώ

6.6. Δεν επιτρέπεται η ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων (συσκευασίες, τσιγάρα κ.λ.π.) από αυτοκίνητα που βρίσκονται σε κίνηση ή είναι σταθμευμένα. Πρόστιμο για τους παραβάτες: πενήντα (50,00) Ευρώ

6.7. Απαγορεύεται η μεταφορά απορριμμάτων προς τα μέσα συλλογής, με τέτοιο τρόπο (έλκυση σάκων απορριμμάτων, χρήση διάτρητων σάκων κλπ) ο οποίος θα προκαλεί οποιαδήποτε ρύπανση. Πρόστιμο για τους παραβάτες: πενήντα (50,00) Ευρώ

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη οικιακά – αστικά απορρίμματα

7.1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να πράττουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. Β.

Ως εκτούτου απαγορεύεται η εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με το Δήμο. Πρόστιμο για τους παραβάτες: ογδόντα (80,00) Ευρώ

7.2. Για τα υπολείμματα κηπευτικών εργασιών όπως ξερά φύλλα, γκαζόν, κλαδιά, θάμνοι κ.λ.π. οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα συσκευάζουν σε πλαστικούς σάκους ή δεμάτια και να τα αποθέτουν εντός των κάδων συλλογής τμηματικά με τρόπο τέτοιο ώστε να μην καταλαμβάνουν πλήρως το διαθέσιμο χώρο των κάδων συλλογής.

Απαγορεύεται η απόθεση προϊόντων κλαδονομής πλησίον και εκτός των κάδων. Σε περίπτωση που ο όγκος των προϊόντων κλαδονομής είναι μεγάλος θα τηρείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 παρ. Β. Πρόστιμο για τους παραβάτες: πενήντα (50,00) Ευρώ Ειδικότερα για τα καταστήματα, γραφεία κ.λ.π., οι υπεύθυνοι υποχρεούνται για τα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας και ανακυκλώσιμα απορρίμματα, που τοποθετούνται προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια, κ.λ.π.), να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως ή περιδέσεως.

Όλα τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα θα πρέπει να τοποθετούνται μόνον εντός των κάδων ανακύκλωσης ή στα σημεία που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόθεσή τους καθώς και η απόθεσή τους εντός των πράσινων κάδων σύμμεικτων οικιακών απορριμμάτων. Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω: Πρόστιμο για τους παραβάτες: ογδόντα (80,00) Ευρώ

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις παραγωγών απορριμμάτων που υπόκεινται σε εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης Αποκλειστικοί υπεύθυνοι για την διάθεση των απορριμμάτων του άρθρου 3 παρ. 3 είναι οι παραγωγοί αυτών.

Η διάθεση των εν λόγω απορριμμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο άρθρο διατάξεις ή σε νεότερες εφόσον οι αναφερόμενες τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν σε μετέπειτα χρόνο από την ψήφιση του Παρόντος Κανονισμού.

Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη των εν λόγω απορριμμάτων σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους ή στους κάδους συλλογής του Δήμου.

Πρόστιμο για τους παραβάτες: διακόσια (200,00) Ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άρθρο 9: Δημοτικός Κοινόχρηστος Εξοπλισμός – Δημόσια Κτίρια – Αγάλματα – Μνημεία και λοιπές διατάξεις σχετικά με την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων

9.1.Απαγορεύεται η ρίψη αναμμένων τσιγάρων στους κλάδους συλλογής και στα καλαθάκια μικροαπορριμμάτων καθώς και η ρίψη οποιουδήποτε υλικού δύναται να προκαλέσει φθορά στον εξοπλισμό συλλογής απορριμμάτων. Απαγορεύεται η εναπόθεση υγρών απορριμμάτων σε κάδους απορριμμάτων. Επίσης απαγορεύεται η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους απορριμμάτων.

Πρόστιμο για τους παραβάτες: πενήντα (50,00) Ευρώ Για οποιαδήποτε από τις παραπάνω παραβάσεις (μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, συνέπεια πρόσκρουσης, αμέλειας ή βανδαλισμού καθώς και μερική ή ολική βλάβη στους ανυψωτικούς μηχανισμούς των απορριμματοφόρων) εκτός από το κάτωθι πρόστιμο, ο παραβάτης επιβαρύνεται με το κόστος αποκατάστασης ή αγοράς νέου κάδου ανάλογα με τη σχετική πραγματογνωμοσύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

9.2.Ο δημοτικός κοινόχρηστος εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων, κάδοι, συμπιεστές, καλάθια αχρήστων, πινακίδες, παρτέρια λουλουδιών, δενδροστοιχίες, όργανα παιδικών χαρών, σιντριβάνια, κ.λ.π.) πρέπει να διατηρείται καθαρός και να μην προκαλούνται σκόπιμες φθορές ή ρύπανση.

Πρόστιμο για τους παραβάτες: εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης ή αγοράς,όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά.

9.3.Αγάλματα, μνημεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς, πρέπει να διατηρούνται καθαρά.

Απαγορεύεται η ρύπανση και η φθορά (με την αναγραφή λέξεων ή φράσεων, απεικόνιση παραστάσεων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) των μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και κάθε επιφανείας σε δημόσιο χώρο καθώς και κάθε χώρου ή αρχιτεκτονικού στοιχείου που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό κάλλος (π.χ. χώροι πρασίνου) ή την ιστορική του αξία.

Πρόστιμο για τους παραβάτες: εκατό (100,00) Ευρώ Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές θα προκύπτουν κάθε φορά.

Η επιβολή προστίμου δεν αφαιρεί από το Δήμο το δικαίωμα να στραφεί δικαστικά σε βάρος των υπαιτίων για την αστική αποκατάσταση και την ποινική τιμωρία σε περίπτωση καταστροφής. 9.4. Απαγορεύεται το πλύσιμο αυτοκινήτων και οχημάτων γενικά, η ρίψη ακάθαρτων νερών (σαπουνόνερα – λασπόνερα) σε δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους (παιδικές χαρές, αλσύλλια, δημόσια ακίνητα, σιντριβάνια, παραλίες, κ.λ.π.).

Πρόστιμο για τους παραβάτες: τριάντα (50,00) Ευρώ 9.5.Απαγορεύεται η ρίψη, μέσα στο δίκτυο αποχέτευσης καθώς και στο δίκτυο απορροής όμβριων υδάτων, λιπαντικών ελαίων συνεργείων αυτοκινήτων που προέρχονται από συντηρήσεις και επισκευές οχημάτων, μαγειρικών ελαίων, υγρών μπαταριών και γενικά υγρών αποβλήτων που υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης.

Πρόστιμο για τους παραβάτες: ογδόντα (80,00) Ευρώ 9.6.Όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. Α, η τοποθέτηση των κάδων γίνεται υπό την ευθύνη τουΤμήματος περιβάλλοντος, το οποίο είναι και η μόνη αρμόδια υπηρεσία για μετακίνηση ή αλλαγή θέσης (μόνιμης ή προσωρινής) αυτών. Απαγορεύεται η σκόπιμη μετακίνηση οποιουδήποτε μέσου συλλογής απορριμμάτων.

Πρόστιμο για τους παραβάτες: τριάντα (30,00) Ευρώ 9.7.Απαγορεύεται η παρεμπόδιση της αποκομιδής απορριμμάτων από τα μέσα συλλογής, μέσω της στάθμευσης οχημάτων ή με άλλο τρόπο. Πρόστιμο για τους παραβάτες: πενήντα (50,00) Ευρώ Άρθρο 10: Υπαίθρια Διαφήμιση 10.1. Αφισοκόλληση ή τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών, αγγελιών, κηδειόχαρτα, ενοικιαστήρια, κ.λ.π επιτρέπεται μόνο εντός πλαισίων (ταμπλό) που ο Δήμος έχει τοποθετήσει σε διάφορα σημεία του νησιού σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 «περί υπαίθριας διαφήμισης».

Οι διαφημιζόμενοι διατηρούν την ευθύνη απομάκρυνσης των διαφημιστικών όταν αυτά δεν εξυπηρετούν πλέον τον σκοπό τους. Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω: Πρόστιμο για τους παραβάτες: εκατό (100,00) Ευρώ

10.2.Απαγορεύεται η ρύπανση με διαφημιστικά – ενημερωτικά φυλλάδια (φεϊγβολάν) δρόμων, κοινόχρηστων χώρων, καθώς και η τοποθέτησή τους σε περιφράξεις οικιών, πλατύσκαλα, εξωτερικές θύρες και γενικά σε σημεία από τα οποία είναι εύκολη η κατάληξή τους σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.

Πρόστιμο για τους παραβάτες: εκατόν πενήντα (150,00) ΕυρώΕκτεταμένη ρίψη: τριακόσια (300,00) Ευρώ

10.3.Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό, αεροπανό ή άλλων όμοιων αντικειμένων καθώς και ηχωρίς έγκριση τοποθέτηση διαφημιστικών ταμπλό για οποιοδήποτε λόγο, σε οδούς, πεζοδρόμια, πλατείες, δρόμους, ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις των κτιρίων και σε ακάλυπτους χώρους.

Πρόστιμο για τους παραβάτες: εκατό (150,00) Ευρώ

10.4. Απαγορεύονται οι αυθαίρετες οικιστικές – καλλιτεχνικές παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους όπως δρόμους, παράδρομους σκάλες, τοίχους, κορμούς δένδρων, κολόνες ηλεκτροφωτισμού, βράχους, στις προσόψεις των κτιρίων κ.λ.π. χωρίς αδειοδότηση από τον Δήμο Καρπάθου. Πρόστιμο για τους παραβάτες: εκατό (150,00) Ευρώ

Άρθρο 11: Εγκαταλελειμμένα οχήματα

11.1. Όλα τα Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 3.3, παραδίδονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες στο αρμόδιο σύστημα ανακύκλωσης. Σε κάθε περίπτωση, η μακροχρόνια στάθμευση των οχημάτων θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 116/2004.

Πρόστιμο για τους παραβάτες: εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ 11.2.Κατά το άρθρο 11 παρ. 1, εγκαταλελειμμένες μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα, σκάφη αναψυχής, τρέιλερ μεταφοράς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα, διαχειρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 116/2004. Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω: Πρόστιμο για τους παραβάτες: εκατό (100,00) Ευρώ

Άρθρο 12: Εμπορικά καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

12.1. Καταστήματα στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε είδους απορριμμάτων από την κατανάλωση των προσφερόμενων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) οφείλουν να τοποθετούν επαρκή καλάθια απορριμμάτων εντός του χώρου ιδιοκτησίας ή άσκησης του επαγγέλματός τους, καλαίσθητα και καλής κατασκευής, τα οποία θα αδειάζουν σε τακτάχρονικά διαστήματα για την αποφυγή υπερχείλισης, αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο τους.

Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω: Πρόστιμο για τους παραβάτες: ογδόντα (80,00) Ευρώ 12.2.Οι υπεύθυνοι καθαριότητας κάθε επιχείρησης οφείλουν να διατηρούν καθαρές τις προσόψεις τους και τους χώρους κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων τους οποίους μισθώνουν και να συμβάλλουν στην καθαριότητα των πεζοδρομίων και δρόμων που βρίσκονται μπροστά στην επιχείρησή τους.

Οφείλουν να μαζεύουν τα κάθε φύσεως απορρίμματα που δημιουργούνται από την κατανάλωση των ειδών του καταστήματός τους (χαρτιά περιτυλίγματος προσφερόμενων ειδών, αποφάγια, σάλτσες, υγρά, κουτιά τσιγάρων, αποτσίγαρα, κ.λ.π.) έτσι ώστε πάντοτε να είναι το κατάστημα και ο μπροστά απ’ αυτό χώρος καθαρός.

Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω: Πρόστιμο για τους παραβάτες: εκατό (100,00) Ευρώ 12.1.

Δεν επιτρέπεται η για οποιοδήποτε λόγο η τοποθέτηση στα πεζοδρόμια και τα καταστρώματα του δρόμου μπροστά ή γύρω από τα καταστήματα, αντικειμένων σχετικών με το εμπόριό τους (π.χ. καφάσια φρούτων ή λαχανικών, κιβώτια αεριούχων ποτών, άδεια κουτιά, διαφημιστικές πινακίδες, τιμοκατάλογοι του καταστήματος, κ.λ.π.).

Τα ανωτέρω αντικείμενα θα θεωρούνται απορρίμματα και θα συλλέγονται προς απόρριψη από την Υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου. Πρόστιμο για τους παραβάτες: εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ

12.2. Το πλύσιμο των υπαίθριων χώρων των καταστημάτων θα γίνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστετα χρησιμοποιημένα νερά να μην καταλήγουν σε δρόμους και σε αγωγούς συλλογής όμβριων υδάτων και να καθαρίζονται (π.χ. σφουγγαρίζονται) άμεσα ώστε να μην παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στους ανοιχτούς χώρους. Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω: Πρόστιμο για τους παραβάτες: εκατό (100,00) Ευρώ

12.3. Κατ΄ αναλογία του άρθρου 9 παρ. 5 απαγορεύεται η ρίψη στο δίκτυο αποχέτευσης και απορροής όμβριων, μαγειρικών ελαιών και λιπών από καταστήματα εστίασης και γενικά κάθε είδους υγρά απόβλητα, που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. Πρόστιμο για τους παραβάτες: εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ

12.4. Οι ενοικιαστές κοινόχρηστων χώρων τοποθέτησης ομπρελών, θαλασσίων αθλημάτων, κ.λ.π., οφείλουν να τοποθετούν επαρκή καλάθια απορριμμάτων εντός του χώρου εκμίσθωσης ή άσκησης του επαγγέλματός τους, καλαίσθητα και καλής κατασκευής, τα οποία θα αδειάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα για την αποφυγή υπερχείλισης, αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο τους. Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω: Πρόστιμο για τους παραβάτες: εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ

Άρθρο 13: Λαϊκές αγορές, υπαίθριο και στάσιμο εμπόριο

Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στο Δήμο, οι ιδιοκτήτες περιπτέρων καθώς επίσης πλανόδιοι μικροπωλητές, καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες), οφείλουν να διατηρούν τον περίγυρο πάντοτε καθαρό και να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν στους κοντινότερους κάδους ή πρέσες του Δήμου.

Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω: Πρόστιμο για τους παραβάτες : εκατό (100,00) Ευρώ Επιπλέον σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους. Αν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη φορά, ο Δήμος ζητά την ανάκληση της άδειας του υπαιτίου από την υπηρεσία που την έχει χορηγήσει (Δ/νση Εμπορίου – Περιφέρεια – Υπηρεσία του Δήμου, κ.λ.π.).

Άρθρο 14: Καθαριότητα ιδιωτικών οικοπέδων και χώρων

14.1. Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωσή τους. Σύμφωνα με τη απ’ αριθ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη οι ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα στα όρια οικισμών ή κοντά σε αυτούς και σε απόσταση μέχρι εκατό (100) μέτρα, υποχρεούνται να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σε αυτά. Στους προαναφερμένους χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς κατά το χρονικό διάστημα της αντιπυρικής περιόδου.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο. Πρόστιμο για τους παραβάτες: τριακόσια (300,00) Ευρώ επιπλέον επιβάλλεται πρόστιμο και ποινική δίωξη στους υπευθύνους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 26 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010.

14.2. Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των κατά περίπτωση υπευθύνων. Ειδικότερα κτίσματα που δεν κατοικούνται δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως αποθήκες άχρηστων υλικών.

Τα παραπάνω πρέπει να καθαρίζονται από τα άχρηστα, τα απορρίμματα ή άλλα αντικείμενα και να διατηρούνται κλειστά ώστε να μην αποτελούν εστίες συγκέντρωσης τρωκτικών, ζώων ή εντόμων. Για το σκοπό αυτό οι υπεύθυνοι πρέπει να μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη των ιδιοκτησιών τους (περίφραξη ακάλυπτων, επαρκής ασφάλεια ακάλυπτων, επαρκής ασφάλεια εισόδων, παραθύρων, φεγγιτών,φωταγωγών κτλ).

Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω: Πρόστιμο για τους παραβάτες: εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ

14.3. Οι κοινόχρηστοι χώροι κατοικιών, βιοτεχνιών και επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, αύλειοι χώροι) στεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με την φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω:

Πρόστιμο για τους παραβάτες: εκατό (100,00) Ευρώ

Άρθρο 15: Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων

15.1. Όσοι μεταφέρουν υλικά οικοδομών ή μπάζα με χρήση ζώων ή κατάλληλων οχημάτων μεταφοράς, κατά την μεταφορά τους θα πρέπει να φροντίζουν να μην σκορπίζουν τα υλικά ήτα μπάζα στους δρόμους και υποχρεούνται στον καθαρισμό των περιττωμάτων των ζώων από τους κοινόχρηστους χώρους διέλευσής τους.

Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω: Πρόστιμο για τους παραβάτες: εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ

15.2. Οι μεταφορείς πετρελαίου θέρμανσης όταν το αυτοκίνητο δεν πλησιάζει στο χώρο που προορίζεται το πετρέλαιο, υποχρεούται να διασφαλίσουν την μη διαρροή του πετρελαίου και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω της ευρείας ρύπανσης που προκαλείται από τυχόν διαρροή.

Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω: Πρόστιμο για τους παραβάτες: εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ

Άρθρο 16: Ζώα συντροφιάς και λοιπά οικόσιτα 16.1. Απαγορεύεται η είσοδος κατοικίδιων ζώων σε κοινόχρηστους χώρους, όπου αυτό ορίζεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι σκύλοι συνοδοί στους οποίους επιτρέπεται η είσοδος σε όλους τους χώρους. Πρόστιμο για τους παραβάτες: πενήντα (50,00) Ευρώ

16.2. Οι ιδιοκτήτες ή οι συνοδοί κατοικίδιων ζώων είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν άμεσα τα περιττώματα και τις ακαθαρσίες των ζώων τους όταν από αυτά ρυπαίνουν κοινόχρηστους χώρους και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδική χαρά ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, προαύλια εκκλησιών ή δημόσια κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.

Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω: Πρόστιμο για τους παραβάτες: εκατό (100,00) Ευρώ 16.3.

Δεν απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014.

Η τροφή θα πρέπει να παρέχεται σε κατάλληλα σκεύη τροφοδοσίας και σε καμία περίπτωση διασκορπισμένη, χύμα.

Οι φιλόζωοι οφείλουν να διατηρούν τα σημεία τροφοδοσίας καθαρά και σε καμία περίπτωση να μην προκαλείται ρύπανση από υπολείμματα τροφών.

Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω: Πρόστιμο για τους παραβάτες: πενήντα (50,00) Ευρώ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Άρθρο 17: Ρύπανση Περιβάλλοντος από Υγρά Απόβλητα 17.1. Απαγορεύεται η παροχέτευση υγρών αποβλήτων από βόθρους, πλυντήρια, κουζίνες, αποσκληρυντές, πισίνες και γενικά από οποιονδήποτε χώρο ή εξαιτίας οποιασδήποτε εργασίας σε δρόμους, αγωγούς όμβριων υδάτων του Δήμου, σε κοινόχρηστους χώρους ή σε ανοιχτούς ιδιωτικούς χώρους. Πρόστιμο για τους παραβάτες: εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ

17.2. Παράβαση θεωρείται και η αμέλεια εκκένωσης του βόθρου ή η πλημμελής συντήρησή του που έχουν ως αποτέλεσμα τη διαρροή βοθρολυμάτων στους δρόμους και στα φρεάτια όμβριων υδάτων.

Στην περίπτωση ενοικιασμένων ακινήτων κύριος υπεύθυνος για τις παραβάσεις που περιγράφονται στο παρόν άρθρο είναι ο μισθωτής του ακινήτου. Πρόστιμο για τους παραβάτες: διακόσια (200,00) Ευρώ 17.3. Απαγορεύεται η απόρριψη λυμάτων από ελαιοτριβεία και βοθρολυμάτων από εταιρείες καθαρισμού βόθρων, σε ρέματα, δάση και άλλους κοινόχρηστους χώρους. Στην περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω:

Πρόστιμο για τους παραβάτες : πέντε χιλιάδες (5.000,00) Ευρώ Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις σε περίπτωση υποτροπής, εντός του ίδιου έτους, το εκάστοτε πρόστιμο αυξάνεται κατά 50%. Τα ποσά των προστίμων δύναται ο Δήμος να τα αναπροσαρμόζει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Άρθρο 18: Αποκομιδή βαρέων και ογκωδών αντικειμένων. Η αποκομιδή τους γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

• Οι ενδιαφερόμενοι για την απόρριψη των παραπάνω απορριμμάτων μπορούν να τα μεταφέρουν με ίδια ή μισθωμένα μέσα, στους χώρους εναπόθεσης ειδικών απορριμμάτων (μεταλλικές καρότσες) του Δήμου, που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία.

• Σε περίπτωση αδυναμίας του ενδιαφερόμενου να τα μεταφέρει με ίδια μέσα, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία Καθαριότητας, ώστε να προβεί στη αποκομιδή τους, από κατάλληλο χώρο, συγκεκριμένη μέρα και ώρα και βάσει του προγράμματος αποκομιδής της Υπηρεσίας. Το τέλος αποκομιδής για μικρό φορτίο είναι 50 ευρώ και με μεγάλο είναι 100 ευρώ. Βασικές προϋποθέσεις της αποκομιδής αυτής είναι :

• Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αποθέσει τα απορρίμματα σε σημείο που δεν εμποδίζεταιη κυκλοφορία πεζών, οχημάτων και αφού προηγουμένως ενημερώσει την Υπηρεσία Καθαριότητας, ώστε να προβεί στη αποκομιδή τους, από κατάλληλο χώρο, συγκεκριμένη μέρα και ώρα.

• Τα ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, στρώματα κλπ) θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από οργανικά απορρίμματα ή μπάζα.

• Για την εύκολη φόρτωσή τους τα φύλλα, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ συσκευάζονται σε σάκους. Τα υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά, κλπ συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα.

• Η εναπόθεση οικοδομικών υλικών ή μπαζών στους κοινούς κάδους απορριμμάτων και στους κάδους ανακύκλωσης τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με τον Κανονισμό.

• Για την απόρριψη υπερβολικά μεγάλης ποσότητας ογκωδών απορριμμάτων (μεγαλύτερες των ανωτέρω ορίων) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα μεταφέρουν μείδια μέσα και έξοδα, στους χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων του Δήμου.

Σε περίπτωση μη τήρησης όλων των ανωτέρω, η απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων θεωρείται ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων στο περιβάλλον και τιμωρείται με πρόστιμο, κυμαινόμενο κατά περίπτωση όπως αναφέρεται στο Κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ –ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19: Εφαρμογή του Κανονισμού – Διαδικασία επιβολής προστίμων Το Δημοτικό Συμβούλιο συστήνει τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013, το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει, επιπλέον, υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι θα ασκούν την αρμοδιότητα ελέγχου τήρησης του Κανονισμού Καθαριότητας.

Οι εν λόγω υπάλληλοι θα διαπιστώνουν τυχόν παραβάσεις εκ μέρους δημοτών – πολιτών και επιχειρήσεων μέσω τακτικών ή έκτακτων ελέγχων.

Μετά τη διαπίστωση της παράβασης οι υπάλληλοι θα συντάσσουν έκθεση βεβαίωσής της, την οποία θα αποστέλλουν στην ανωτέρω Επιτροπή Παρακολούθησης και Εφαρμογής του Κανονισμού η οποία, με τη σειρά της, θα καλεί τον παραβάτη σε παροχή εξηγήσεων, τάσσοντας εύλογη προθεσμία.

Εάν η Επιτροπή δεχθεί τις εξηγήσεις του φερόμενου παραβάτη, τότε ακυρώνει την έκθεση βεβαίωσης της παράβασης. Άλλως διαβιβάζει αυτή στον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου. Κατά των Αποφάσεων Επιβολής Προστίμων οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα προσφυγής εντός της νόμιμης προθεσμίας στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε πλατείες, δρόμους, άλση, πεζοδρόμια, δημοτικά και ιδιωτικά οικόπεδα, παραλίες καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο, στον οποίο παράγονται κάθε μορφής, ποιότητας και ποσότητας απορρίμματα και βρίσκεται μέσα στα όρια του Δήμου Καρπάθου.

Οι φορείς και οι κάτοικοι της πόλης, καθώς και οι πεζοί και οι οδηγοί αυτοκινήτων, κρατικά υγειονομικά, αστυνομικά και οποιοδήποτε άλλα κατά νόμο αρμόδια και εντεταλμένα όργανα οφείλουν να συνδράμουν τις πιο πάνω υπηρεσίες, ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση της αποστολής τους. Άρθρο 20: Λοιπές διατάξεις Α. Περιπτώσεις μη προβλεπόμενες από τον παρόντα Κανονισμό μπορούν να ρυθμίζονται κάθε φορά με Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται όταν και εφόσον δεν είναι αντίθετες από αυτές που η Ελληνική Νομοθεσία ορίζει.

Οποιαδήποτε ισχύουσα ή νέα διάταξη της Ελληνικής Νομοθεσίας ρυθμίζει ζητήματα όμοια με τον Παρόντα Κανονισμό υπερισχύει αυτού.

Γ. Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία ψήφισής του και καταργεί κάθε άλλον που ισχύει μέχρι σήμερα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Θεμ. Νισύριος Τα μέλη Δήμαρχος Γεώργιος Παραγυιός Εμμανουήλ Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ Τσέρκης Εμμανουήλ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

22.7.2023

Καρπαθιακά Νέα