Προκηρύχθηκε ο ακτοπλοϊκός διαγωνισμός για την "Κασοκαρπαθια" 2023-2024

Προκηρύχθηκε ο ακτοπλοϊκός διαγωνισμός για την "Κασοκαρπαθια" 2023-2024

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς αρχικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δρομολογιακής περιόδου 2023-2024.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 4 καθώς και τις λοιπές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ.3577/1992 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (Θαλάσσιες Ενδομεταφορές – Καμποτάζ),

β) Τις διατάξεις του ν. 4948/2022 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών» (Α΄ 125),καθώς και τις διατάξεις του άρθρου έκτου του ν. 3755/2009 (Α’52),

γ) Τις διατάξεις του ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης –

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (EEL94/1/28.3.2014)και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148),

δ) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147),

ε) Τις διατάξεις του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις Του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α΄ 59),

στ) Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών Του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), καθώς και του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας…» (Α΄ 143),

ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74),

η) Τις διατάξεις του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 127) και του ν. 4820/2021 «Οργανικός νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 130),

θ) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (Α΄ 226),

ι) Τις διατάξεις του ν. 4727/2021 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ια) Τις διατάξεις του ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 194), και ειδικότερα του άρθρου 2,

ιβ) Τις διατάξεις του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α΄ 30), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 3414/2005 (Α΄ 279),

ιγ) Τις διατάξεις του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102),

ιδ) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄ 248),

ιε) Τις διατάξεις του ν. 2741/1999 «Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α΄ 30),

ιστ) Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45),

ιζ) Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),

ιη) To π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…» (Α΄ 114),

ιθ) Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

κ) Tο π.δ. 87/2023 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Α΄ 151),

κα)Το π.δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (Α΄ 66), κβ) Την υπ’ αριθμ. 20977/23-08-2007 Κοινή Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/05, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3414/05» (Β΄ 1673),

κγ) Την υπ’ αριθμ. 3350/01/04/05-02-2004 απόφαση Υ.Ε.Ν. «Ρύθμιση θεμάτων εκτέλεσης δαπανών, είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης των εσόδων του ειδικού Λογαριασμού Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών» (Β΄ 310), κατά το μέρος που εξακολουθεί να ισχύει μετά την ισχύ του ν. 3697/2008 (Α΄ 194),

κδ) Την υπ’ αριθμ. Οικ.2/83149/Α0024/13-11-2008 Εγκύκλιο Υπ. Οικονομίας& Οικονομικών/Γ.Γ.Δ.Π./Γ.Λ.Κ. «Κατάργηση ειδικών λογαριασμών … »,κε) Την υπ’ αριθμ. 3332.2/03/13/21-08-2013 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν» (Β΄ 2129),κστ) Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.2./4194/16-02-2009 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/ Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης Και Διαδικασιών/ Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας/ Τμήμα Μεθόδων κζ) Τo υπ’ αριθμ. TREN/G1(02)D/17565rppscEL/04-11-2002 έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, «Προκήρυξη μειοδοτικών διαγωνισμών κ.λπ.»,

κη) Την υπ’ αριθ.COM (2014) 232 final Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ερμηνεία του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές – καμποτάζ),

κθ) Το υπ’ αριθμ. 3327.1/56/11/14-10-2011 έγγραφο ΥΠ.Α.Α.Ν./Γ.Γ.Ν./Δ.Θ.Σ. Β΄ καθώς και την υπ’ αριθμ. 53597/27-10-2011 απαντητική επιστολή του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

λ) Το υπ’ αριθμ. 2252.1.24/77801/16/12.09.2016 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Κ.Β΄/Δ.Θ.Σ.

Β΄ καθώς και το υπ’ αριθμ. 5559/15-11-2016 έγγραφο Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,

λα) Το υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ Γ΄1048827 ΕΞ 2016/29-03-2016 έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων/ Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης/ Διεύθυνση

Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας/ Τμήμα Γ΄- Φόρου Πλοίων και Ναυτιλιακών εταιρειών, με θέμα: «Χορήγηση βεβαίωσης Δ.Ο.Υ. αναφορικά με τη υποχρέωση ή μη καταβολής φόρου εισοδήματος ναυτιλιακών επιχειρήσεων»,

λβ) Την υπ’ αριθμ. 2253.1-1/76240/22/27-10-2022 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας Και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και διάκριση τακτικών δρομολογιακών γραμμών σε κατηγορίες, για τη δρομολογιακή περίοδο από 01-11-2023 έως 31-10-2024» (Β΄ 5542),

λγ) Την υπ’ αριθμ. 2253.2-8/31574/23/27-04-2023 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Θ.Σ. Γ΄«Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών»

(ΑΔΑ:ΩΖ4Σ4653ΠΩ-ΟΡΓ),

λδ) Το υπ’ αριθμ. 13535/29-03-2021 (Ο.Ε.) έγγραφο Υπουργείου Δικαιοσύνης/ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης/ Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης «Διαδικασία Έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας»,

λε) Τα υπ’ αριθμ. 2252.3.6/77045/19/23-10-2019 και 2252.3.6/67438/22/23-09-2022 έγγραφα Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Θ.Σ. Β΄ με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων»,

λστ) Την υπ’ αριθμ. 08/23-10-2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), για την διενέργεια αρχικού μειοδοτικού διαγωνισμού περιόδου 2023-2024, προς εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας,

λζ) Την αριθ.πρωτ.: 2880.1/62831/23/11-09-2023 (κωδικός πρόσκλησης Π101-65 Α/Α ΟΠΣ: 7277)ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.ΑΝ.Π.,

λη) Την αρ.πρωτ.: 2880.1/76949/23/02-11-2023 απόφαση ένταξης έργου στο Τ.Π.Α. (ΑΔΑ:

68ΓΞ4653ΠΩ-7ΡΤ) – αριθ.ΣΑΝΑ: ΝΑ489 και με Κωδικό Ενάριθμου: 2023ΝΑ48900034,

λθ) Την αρ.πρωτ.: 108066/16-11-2023 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Και Οικονομικών ένταξης έργου «Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση ακτοπλοϊκών γραμμών για τη δρομολογιακή περίοδο 01/11/23 έως 31/10/24» με ενάριθμο 2023ΝΑ489000345221499 (ΑΔΑ: 69ΥΙΗ-Ο4Ρ)

μ) Την αριθ.πρωτ.: 2880.2/77276/2023/03-11-2023 σύμφωνη γνώμη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.ΑΝ.Π. του σχεδίου προκήρυξης και

μα) Την αναγκαιότητα εξυπηρέτησης δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δρομολογιακής περιόδου 2023-2024.

2. Ο διαγωνισμός δύναται να ματαιωθεί, είτε στο σύνολο του, είτε σε επιμέρους δρομολογιακή γραμμή ή γραμμές, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 46 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) μετά από γνώμη του Συμβουλίου

Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) και αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας Και Νησιωτικής Πολιτικής

3. Η επιλογή των προσωρινών μειοδοτών, πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας κατηγορίας πλοίων και εν συνεχεία με τη δυνατότητα αντικατάστασής του.

Η σειρά προτεραιότητας των Κατηγοριών των πλοίων είναι Κατηγορία 1, Κατηγορία 2 και Κατηγορία 3. Η Κατηγορία 1 προηγείται των Κατηγοριών 2 και 3, και η Κατηγορία 2 προηγείται της Κατηγορίας 3.

Στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί το στάδιο επιλογής της προηγούμενης παραγράφου και υφίστανται δύο ή περισσότερες προσφορές για την ίδια Κατηγορία εναπομεινάντων πλοίων, προηγείται η προσφορά στην οποία δηλώνεται αντικατάσταση πλοίου.

4. Οι προσφέροντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν προσφυγή μόνον στις δρομολογιακές γραμμές για τις οποίες έχουν καταθέσει σχετική προσφορά. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων προσφερόντων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34).

5. Κάθε δρομολογιακή γραμμή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV, είναι διαφορετική και ως εκ τούτου συνάπτεται ξεχωριστή σύμβαση με τον ανάδοχο.

6. Η σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται καλύτερη εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 51 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), κατόπιν γνώμης Του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.). Επίσης το Συμβούλιο γνωμοδοτεί και επί των περιπτώσεων της παραγράφου 52 του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

7. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4948/2022 (Α΄ 125), οι συμβάσεις όλων των κατηγοριών των πλοίων, δύναται σε ειδικές περιπτώσεις να παρατείνονται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες συνολικά, εφόσον επαρκούν οι διαθέσιμες πιστώσεις, σύμφωνα με την αριθμ. 2880.1/76949/2023/02-11-2023 απόφασης ένταξης Του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: 68ΓΞ4653ΠΩ-7ΡΤ).

8. Οι όροι του διαγωνισμού καθορίζονται λεπτομερώς στα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οι προσφέροντες στο διαγωνισμό πρέπει να διαθέτει/ουν πλοίο/α, το/τα οποίο/α πληροί/ουν τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, όπως αυτά αναφέρονται στους συνημμένους στην παρούσα ΠΙΝΑΚΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV και να δύνανται να εκτελούν τη δρομολογιακή γραμμή για την οποία έχει κατατεθεί η προσφορά.

2. Το ανώτατο προσφερόμενο μίσθωμα χωρίς Φ.Π.Α. 24% το οποίο υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση, κάθε κατηγορίας πλοίου για την εξυπηρέτηση έκαστης δρομολογιακής γραμμής, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που απαιτούνται από την παρούσα, αναφέρεται

στις αντίστοιχες στήλες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. Το μίσθωμα έκαστης δρομολογιακής
γραμμής, εκτός τυχόν άλλων κρατήσεων, υπόκειται και σε Φ.Π.Α., με συντελεστή τον
εκάστοτε ισχύοντα.
3. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής έκαστης δρομολογιακής γραμμής ορίζεται
στους συνημμένους στην παρούσα ΠΙΝΑΚΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV.
4. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
5. Η παρούσα δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλήρης
στην ιστοσελίδα του ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4948/2022 (Α΄ 125).
6. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στοΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ ΤΜΗΜΑ Β΄ [Ακτή
Βασιλειάδη (Πύλες Ε1- Ε2) 4ος όροφος, Γραφείο 407 – τηλ.:(+30) 2131371254 και (+030)
2131374260], κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

28.11.2023

Καρπαθιακα Νέα