Στο KASOS PRINCESS η γραμμή ΚΑΣΟΣ - ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ και ΚΑΣΟΣ– ΣΗΤΕΙΑ

Στο KASOS PRINCESS η γραμμή ΚΑΣΟΣ - ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ και ΚΑΣΟΣ– ΣΗΤΕΙΑ

Από τον ΚΛΑΔΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ανακοινώθηκε ότι:

1.Εγκρίθηκε η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής

α) ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ και επιστροφή με την εκτέλεση τεσσάρων (04) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου και τριών (03) επιπλέον δρομολόγια για το χρονικό διάστημα έως 10/10/2021 έναντι μισθώματος, χιλίων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (€ 1.495,00) ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και β) ΚΑΣΟΣ–ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα έως 05/09/2021 έναντι μισθώματος τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (€ 4.995,00) ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στον πλοιοκτήτη του Ε/Γ-Δ/Ρ ΚΑΣΟΣ ΠΡΙΝΣΕΣ Ν.Κ. 02, ΜΑΝΟΥΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2021.

2.Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κάσου από και προς Πηγάδια Καρπάθου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχείο (2) προκήρυξης της παρούσας.

3.Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2021 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες συνολικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 (Α΄145).

4. Ημέρες εξυπηρέτησης μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών. 5.Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχείο (2) προκήρυξης της παρούσας