Στο KASOS PRINCESS η γραμμή ΚΑΣΟΣ - ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ και επιστροφή και ΚΑΣΟΣ–ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή

Στο KASOS PRINCESS η γραμμή ΚΑΣΟΣ - ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ και επιστροφή και ΚΑΣΟΣ–ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή

Από το Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώθηκε η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής

α) ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ και επιστροφή με την εκτέλεση τεσσάρων (04) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου και τριών (03) επιπλέον δρομολογίων για το χρονικό διάστημα από 23/05/2022 έως 09/10/2022 [σύνολο είκοσι (20) εβδομάδες] κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο, έναντι μισθώματος χιλίων εννιακοσίων επτά ευρώ (€ 1.907,00) ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και

β) ΚΑΣΟΣ–ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 06/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες] κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο, έναντι μισθώματος επτά χιλιάδων διακοσίων έξι ευρώ (€ 7.206,00) ανά πλήρες δρομολόγιο, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στον πλοιοκτήτη του Ε/Γ-Δ/Ρ ΚΑΣΟΣ ΠΡΙΝΣΕΣ Ν.Κ. 02, ΜΑΝΟΥΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, για το χρονικό διάστημα μέχρι και 31/10/2023.

2.Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κάσου από και προς Πηγάδια Καρπάθου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 43 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχείο (2) προκήρυξης της παρούσας. 3.Η συναφθείσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/10/2023 και δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (04) μήνες συνολικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001.

4.Ημέρες εξυπηρέτησης μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών.

5.Τα χρονικά διαστήματα θερινών δρομολογίων των επομένων ετών α) σύνολο είκοσι (20) εβδομάδες (ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ και επιστροφή και β) σύνολο δεκατρείς (13) εβδομάδες (ΚΑΣΟΣ–ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή) για τις πολυετείς συμβάσεις θα καθορίζονται με απόφαση από το Υ.ΝΑ.Ν.Π/ΑΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΒ΄/ΔΘΣ.