Μανώλης Κασσώτης: "Η ιστορία των νησιών της Δωδεκανήσου" (Also in English)

Μανώλης Κασσώτης: "Η ιστορία των νησιών της Δωδεκανήσου" (Also in English)

Μετά την απελευθέρωση και ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα άρχισε η ίδρυση πολιτιστικών ιδρυμάτων με σκοπό την ανάπτυξη και προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού της Δωδεκανήσου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα.

Μεταξύ αυτών των πολιτιστικών φορέων εξέχουσα θέση κατέχει η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου (ΣΓΤΔ) που ιδρύθηκε το 1970, η οποία μεταξύ των άλλων οργάνωσε 22 πολιτιστικά συμπόσια σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου και στην Αττική. Επίσης εξέδωσε 28 τόμους των «Δωδεκανησιακών Χρονικών», 44 αυτοτελείς εκδόσεις και τα «Ροδιακά Γράμματα».

Κατά καιρούς, αξιόλογοι ιστορικοί έγραψαν πολυσέλιδα βιβλία και σημαντικές ιστορικές μελέτες για την Ρόδο και για ορισμένα από τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, οι οποίες απευθύνονταν σε ειδικούς αναγνώστες. Έλειπε όμως ένα συνοπτικό βιβλίο για την ιστορία του κάθε νησιού της Δωδεκανήσου, για το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.

Το κενό αυτό αποφάσισε να καλύψει η ΣΓΤΔ με την έκδοση της «Ιστορίας της Ρόδου» (2017) του Μανώλη Μακρή, που μέσα στις 220 σελίδες του καλύπτει την ιστορική διαδρομή της Ρόδου από την προϊστορική εποχή μέχρι των ημερών μας. Το βιβλίο έγινε αποδεκτό από το ευρύτερο κοινό και ιδιαίτερα από τους εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης. Κι αμέσως γεννήθηκε η ιδέα της συγγραφής ενός παρόμοιου μεγέθους βιβλίου (γύρω στις 300 σελίδες) για το κάθε νησί της Δωδεκανήσου.

Η Ιστορία της Καρπάθου. The History of Karpathos.

Σε αυτή την προσπάθεια η ΣΓΤΔ βρήκε συμπαραστάτη την Δωδεκανησιακή παροικία Αμερικής, με την οποία είχε δεσμούς από την εποχή του αείμνηστου Μανώλη Αθανασιάδη.

Από την αρχή θεωρήθηκε αναγκαία η μετάφραση και έκδοση του κάθε βιβλίου και στην αγγλική, δεδομένου ότι η τρίτη και τέταρτη γενεά των Δωδεκανησίων της διασποράς δεν είναι εξοικειωμένη με την ελληνική γλώσσα. Επίσης, η έκδοση των βιβλίων στην αγγλική θα δώσει την ευκαιρία να εφοδιαστούν οι 50 μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της Αμερικής και των Πανεπιστημίων με ελληνικά προγράμματα με την ιστορία του κάθε νησιού. Παράλληλα, η αγγλική έκδοση εξυπηρετεί και τρίτο σκοπό, αφού κάθε χρόνο πέντε εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται τα Δωδεκάνησα και όσοι απ’ αυτούς ενδιαφέρονται θα μπορούν να διαβάζουν και να γνωρίζουν την ιστορία του κάθε νησιού που επισκέπτονται.

Έτσι, μετά την έκδοση της «Ιστορίας της Ρόδου», οι Μανώλης Κασσώτης και Δημοσθένης Τριανταφύλλου ανέλαβαν την μετάφραση και χρηματοδότηση της Αγγλικής έκδοσης. Στην συνέχεια ακολούθησε η συγγραφή της «Ιστορίας της Καρπάθου» από τον Μανώλη Μακρή, με μετάφραση και χρηματοδότηση των δύο εκδόσεων από τους αδελφούς Μανώλη και Γιάννη Κασσώτη.

Συγχρόνως βρίσκεται σε εξέλιξη η συγγραφή της «Ιστορίας της Σύμης» από τον Κώστα Κοντό, της «Ιστορίας της Κάσου» από τον Νίκο Κωνσταντινίδη και της «Ιστορίας της Νισύρου» από τον Δημοσθένη Τριανταφύλλου. Επίσης βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Συμαϊκός Σύλλογος της Νέας Υόρκης «Αίγλη» αποφάσισε να χρηματοδοτήσει και τις δυο εκδόσεις της «Ιστορίας της Σύμης». Ευχόμαστε και πιστεύομε ότι, με την συνεργασία των αποδήμων Δωδεκανησίων, θα συνεχιστεί η προσπάθεια της ΣΓΤΔ, με τελικό προορισμό την έκδοση της Ιστορίας του κάθε νησιού της Δωδεκανήσου.


The history of the Dodecanese Islands

By Manolis Cassotis

After the liberation and integration of the Dodecanese in Greece, the establishment of cultural institutions began with the aim of developing and promoting the history and culture of the Dodecanese from ancient times until today.

Among these institutes, the House of Letters and Arts of the Dodecanese (SGTD), founded in 1970, has a prominent place, which among others organized 22 cultural symposia on all the islands of the Dodecanese and in Attica. It also published 28 volumes of the “Dodecanese Chronicles”, 44 independent publications and the “Rhodian Letters”.

From time to time, distinguished historians have written voluminous books and important historical studies on Rhodes and some of the other islands of the Dodecanese, aimed at specialist readers. But a concise book on the history of each island of the Dodecanese, for the wider reading public, was missing.

SGDT decided to fill this gap with the publication of the “History of Rhodes” (2017) by Manolis Makris, which in its 220 pages covers the historical path of Rhodes from prehistoric times to the present day. The book was accepted by people in general and especially by the High school teachers. And immediately the idea of writing a book of similar size (around 300 pages) was born for each island of the Dodecanese.

In this effort, the SGTD found support in the Dodecanese community of America, with which it had ties since the time of the late Manolis Athanasiadis.

From the beginning it was considered necessary to translate and publish each book in English as well, given that the third and fourth generation of the Dodecanese in diaspora are not familiar with the Greek language. Also, the publication of the books in English will provide the opportunity to supply the 50 largest libraries in America and Universities with Greek programs with the history of each island. At the same time, the English edition also serves a third purpose, because every year five million tourists visit the Dodecanese and those who are interested will be able to read and know the history of each island they visit.

Thus, after the publication of the “History of Rhodes”, Manolis Cassotis and Demosthenes Triantafillou undertook the translation and financing of the English edition. This was followed by the writing of the “History of Karpathos” by Manolis Makris, with translation and financing of the two editions by the brothers Manolis and John Cassotis.

At the same time, the writing of the “History of Symi” by Costas Kontos, the “History of Kasos” by Nikos Konstantinidis and the “History of Nisyros” by Demosthenes Triantafyllou is in progress. We are also pleased to announce that the Symian Association of New York “Aegle” has decided to finance both editions of the “History of Symi”. We hope and believe that, with the cooperation of the Dodecanese in Diaspora, the efforts of the SGDT will continue, with its final objective, the publication of the History of each island of the Dodecanese.

anamniseis.net

15.3.2024

Καρπαθιακά Νέα