21.320,00 € διαθέτει ο Δήμος Καρπάθου στα σχολεία. Δείτε την κατανομή

21.320,00 € διαθέτει ο Δήμος Καρπάθου στα σχολεία. Δείτε την κατανομή

 

Στην Κάρπαθο και στο γραφείο της Διεύθυνσης του 1ου Δ.Σ. Καρπάθου, την Τρίτη 4/10/2022 και ώρα 10.00 π.μ. η Σ.Ε. Π.Ε. Δ. Καρπάθου που αποτελείται από τους κ.κ. :

1. Ανδρέου Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρο
2. Ιωαννίδου Καλλιόπη, Δ/ντρια 2ου Δ.Σ. Καρπάθου, Αντιπρόεδρο
3. Μάρκου Γεώργιο, Δ/ντή 1ου Δ.Σ. Καρπάθου, Γραμματέα – Ταμία
4. Φελλουζή Ευαγγελία, Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
5. Δήμαρχο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
6. Παπαδοπούλου Τριάδα, Προϊσταμένη 2ου Νηπιαγωγείου Καρπάθου, μέλος 7………………………………, μέλη

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου Ανδρέου Νικόλαου με θέμα:

«Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών Μονάδων Π.Ε.»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. Η τελευταία χρηματοδότηση των σχολείων έγινε στις 15/3/2022,
2. Ότι δεν έχουν καταβληθεί στη Σχολική Επιτροπή Παιδείας οι επιχορηγήσεις (3 τριμηνιαίες δόσεις του οικονομικού έτους 2022) λόγω της μη στελέχωσης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καρπάθου.
3. Την ανάγκη να λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες κατά το δυνατόν απρόσκοπτα το επόμενο χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό εισηγείται να καταβληθούν από το αποθεματικό της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. το ποσό των 21.320,00 €, (β ́ και γ ́ δόση λειτουργικών δαπανών οικονομικού έτους 2022) στα σχολεία και νηπιαγωγεία του νησιού, όπως ακριβώς έγινε και με την α ́ δόση λειτουργικών δαπανών οικονομικού έτους 2022 που καταβλήθηκε επίσης από το αποθεματικό.

4. Με την καταβολή των δύο αυτών δόσεων το αποθεματικό της Σχολικής Επιτροπής θα είναι στο ποσό των 7.926,13 € και θα κρατηθεί για απολύτως έκτακτες ανάγκες.

Η Σ.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της τα αιτήματα και παρατηρήσεις των Διευθυντών – Προϊσταμένων των Σχολικών Μονάδων, τον αριθμό των μαθητών και την υπάρχουσα κατάστασή τους,

Αποφασίζει ομόφωνα : Κατανέμει το ποσό των 21.320,00 € ως εξής :

page2image1476588400 page2image1476588704 page2image1476589008 page2image1476558272 page2image1476589216 page2image1476589424

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 06/2022.

Ο Πρόεδρος Ανδρέου Νικόλαος

Ο Γραμματέας -Ταμίας Μάρκου Γεώργιος

Η Αντιπρόεδρος Ιωαννίδου Καλλιόπη

Τα μέλη

Φελλουζή Ευαγγελία Δήμαρχος Γεώργιος Παπαδοπούλου Τριάδα …………………………………..)