Ο Δήμος Καρπάθου καθαρίζει τις ζώνες πυρασφάλειας

Ο Δήμος Καρπάθου καθαρίζει τις ζώνες πυρασφάλειας

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ.: 42/01-08-2023 (Πρωτ.: 18049) Μελέτη για την δαπάνη «Καθαρισμός Ζωνών Πυρασφάλειας Δ.Ε. Καρπάθου» όπως επισυνάπτεται στο παράρτημα Α’ και αποτελεί ανυπόστατο τμήμα της παρούσας.

Β. Καθορίζουμε την δαπάνη στο ύψος της μελέτης 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Γ. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (5122) το ποσό: 5.339,96 ευρώ και από ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (5123) το ποσό των 19.460,04 ευρώ στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 35.6262.0001 στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ ΝΙΣΥΡΙΟΣ

Η παρούσα μελέτη με τίτλο: “ Καθαρισμός ζωνών πυρασφάλειας ΔΕ Καρπάθου ”, συνολικής δαπάνης 24.800,00€ με το Φ.Π.Α. 24%, αφορά την υπηρεσία Καθαρισμός ζωνών πυρασφάλειας ΔΕ Καρπάθου προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες για τον καθαρισμό ζωνών πυρασφαλείας της Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου.

Η βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου αποσκοπεί στη βατότητα και την απρόσκοπτη προσπέλαση των δασικών δρόμων. Ένα καλά συντηρημένο δασικό δίκτυο, προσπελάσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, διευκολύνει τη γρήγορη και ασφαλή μεταφορά, τόσο των συνεργείων επιτήρησης – πρόληψης, όσο και των συνεργείων κατάσβεσης – πυρόσβεσης, συμβάλλοντας έτσι στη συνεχή επιτήρηση – πρόληψη, αλλά και στην άμεση καταστολή – κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Το μέγιστο αποτέλεσμα για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων στα δημοτικά δάση του Δήμου Καρπάθου επιτυγχάνεται με τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου.

Επικαλούμαστε και το έγγραφο του πυροσβεστικού κλιμακίου Καρπάθου με αρ. πρωτ. 13598/26-06-2023. Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 17613/27-07-2023 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου, λόγω βλάβης του μηχανήματος έργου-φορτωτής Volvo L110E του Δήμου, ο οποίος είναι ακινητοποιημένος, λόγω του ότι το μηχάνημα έργου bobcat του Δήμου λόγω περιορισμένου μεγέθους δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εργασίας, και λόγω ότι το μηχάνημα έργου-σφύρα που διαθέτει ο Δήμος είναι ακινητοποιημένο και βρίσκεται στο συμβεβλημένο συνεργείο με το οποίο έχει σχετική σύμβαση ο Δήμος Καρπάθου και θα βρίσκεται ακινητοποιημένο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εξήντα ημερών, όπως επίσης ο χειριστής μηχανήματος έργου που διαθέτει στην υπηρεσία του ο Δήμος Καρπάθου απασχολείται σε άλλη εργασία του Δήμου και θα απασχολείται και κατά την περίοδο της εκτέλεσης της υπηρεσίας στην Δ.Ε. Καρπάθου σε διάστημα μεγαλύτερο των εξήντα ημερών απαιτείται να ανατεθεί η υπηρεσία Καθαρισμός ζωνών πυρασφάλειας ΔΕ Καρπάθου όπου κρίνεται απαραίτητο να λάβει μέρος ένα μηχάνημα έργου-φορτωτής και ένα μηχάνημα έργου-εκσκαφέας.

Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη θα ενημερώνει καθημερινά το Ημερολόγιο των εργασιών, όπου θα αναγράφεται η Ημερομηνία, η θέση, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και η συνολικές ώρες εργασίας. Το ημερολόγιο των εργασιών των Αναδόχων θα υπογράφεται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τους πρόεδρους των Τ.Κ. και τον πρόεδρο της Δ.Κ. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω οι θέσεις των δρόμων που χρήζουν αποκατάστασης και συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη.

• Ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Καρπάθου Δήμου Καρπάθου.

5.8.2023

Καρπαθιακά Νέα