Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για το Κυλικείο Νοσοκομείου Καρπάθου

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για το Κυλικείο Νοσοκομείου Καρπάθου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 1170 /05-04-2022 εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικής Υπηρεσίας του Γ. Ν.  κ. Γεργατσούλη Ελπίδας ομόφωνα αποφασίζει :

  1. Εγκρίνει – επικυρώνει το υπ’ αρ. πρωτ. 1165/ 05-04-2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την έγκριση αποτελεσμάτων κατακύρωσης Δημόσιου Κλειστού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του Γ.Ν. Καρπάθου από την ιδιώτη κα. Μαγιάφη Σταυρούλα με ορισμένο μηνιαίο μίσθωμα το οποίο ανέρχεται στα Τριακόσια Πενήντα ευρώ (350€).
  2. Την αποστολή της απόφασης στη Διοίκηση της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου για έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 27 της παρ.5 του άρθρου 3 του ν.3329/2005.
  3. Την ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010.

4. Την επικύρωση της απόφασής την ίδια ημέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 07 – 04 – 2022

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΜΣΙΡΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ