Κίνημα αλλαγής: Πρόταση για μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. σε όλα τα νησιά

Κίνημα αλλαγής: Πρόταση για μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. σε όλα τα νησιά

Τροπολογία για μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α σε όλα τα νησιά κατάθεσε το Κίνημα Αλλαγής στο πλαίσιο της συζήτησης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που κατατέθηκε, «θεσμοθετείται ένα αναγκαίο μέτρο για την ενίσχυση των πληθυσμών της νησιωτικής χώρας με στόχο την ανάσχεση του δημογραφικού μαρασμού τους, την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης του τοπικού πληθυσμού, την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος και την αναπτυξιακή ώθηση των τοπικών οικονομιών στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας COVID-19 αλλά κυρίως μετά από αυτή. μετά-COVID εποχή».

Μάλιστα, προτείνεται μετά το μέτρο του μειωμένου κατά 30% συντελεστή Φ.Π.Α. με επέκταση της εφαρμογής του σε όλα τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ για τα νησιά με πληθυσμό κάτω των χιλίων διακοσίων κατοίκων προτείνεται μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. κατά 60%.

Εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε όλα τα νησιά της Ελλάδας.

  1. Η παρ.4 του άρθρο 21 του ν.2859/2000 (Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Σε μικρά ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των χιλίων διακοσίων (1.200) κατοίκων, βάσει των ως άνω δηλώσεων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου, Καλύμνου, Καρπάθου, Ρόδου και Κω, καθώς και στον Δήμο Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%). Σε όλα τα υπόλοιπα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα νησιά του προηγούμενου εδαφίου, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%).

Οι μειώσεις των ως άνω εδαφίων εφαρμόζονται εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:

α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά,

β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στα νησιά αυτά,

γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,

δ) εισάγονται στα νησιά αυτά. Η μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.»

  1. Η παρ.4α του άρθρο 21 του ν.2859/2000 καταργείται.
  2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.3.2021.