Η Κοινότητα Μενετών αποφάσισε για την αναγκαιότητα κατασκευής περιφερειακού δρόμου (ή άλλης λύσης)!

Η Κοινότητα Μενετών αποφάσισε για την αναγκαιότητα  κατασκευής περιφερειακού δρόμου (ή άλλης λύσης)!

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΜΦΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΝΕΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Η ΑΛΛΗΣ ΛΥΣΗΣ

Στη Καρπάθου, σήμερα στις 02 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, μέρα Δευτέρα και ώρα 10 .00 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Καρπάθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μενετών του Δήμου Καρπάθου, ύστερα από την από 06/06/ 2022 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (5) μελών, ήταν παρόντα

όλα, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΝΕΝΑΣ

1) Μαγριπλής Εμμανουήλ (Πρόεδρος)

2) Σπανός Εμμανουήλ

3) Οθειτου Βασιλική

4) Γεραπετρίτη Μαριάννα

5) Αλεξίου Μηνάς

Παρόντος και του υπαλλήλου του Δήμου Καρπάθου Ρήγα-Ρηγοπούλη Εμμανουήλ

για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την αρχή της συνεδρίασης και

εισηγούμενος τα θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Τοπικού

Συμβουλίου

1. ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΜΦΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΜΕΝΕΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Η ΑΛΛΗΣ ΛΥΣΗΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Η Τ.Κ. Μενετών αποφασίζει την αναγκαιότητα αποσυμφόρησης του κεντρικού οδικού δικτύου (λεωφορεία, μπετονιέρες απορριμματοφόρα, πρέσες κ.α) με κατασκευή παρακαμπτήριου οδού (περιφερειακό) και την προώθηση του θέματός στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 05/2022.

Σε πίστωση συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Σπανός Εμμανουήλ

2) Οθειτου Βασιλική

3) Γεραπετρίτη Μαριάννα

4) Αλεξίου Μηνάς