Πρόταση 5 θέσεων στάσιμου εμπορίου από την κοινότητα Καρπάθου

Πρόταση 5 θέσεων στάσιμου εμπορίου από την κοινότητα Καρπάθου

Προσδιορισμός θέσεων στάσιμου εμπορίου στην Κοινότητα Καρπάθου -3ο θέμα ημερήσιας διάταξης»

Στην Κάρπαθο , σήμερα στις 12 του μηνός Απριλίου του έτους 2024 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11: 00 π.μ. και στο γραφείο της Κοινότητας Καρπάθου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καρπάθου του Δήμου Καρπάθου, ύστερα από την από 09/04/2024 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών, ήταν παρόντα τα πέντε ( 5 ) , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαβασιλείου Βασίλειος

2) Μαλόφτης Εμμανουήλ

3) Βασιλάκη Σοφία

4) Διακονής Βασίλειος

5) Σεβαστή Χήρας

Παρόντος και της υπαλλήλου του Δήμου Χαλκιά Φωτεινής του Ιωάννη , για την τήρηση των πρακτικών, Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας τον λόγο εισηγήθηκε το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης το οποίο αφορά τον προσδιορισμό θέσεων στάσιμου εμπορίου στην Κοινότητα Καρπάθου και έθεσε υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου τα εξής:

«Σχετικά με τον προσδιορισμό θέσεων στάσιμου εμπορίου προτείνω πέντε (5) θέσεις στον παραλιακό δρόμο κάτω από την Ευαγγελίστρια. Προτείνω επίσης οι πάγκοι που θα χρησιμοποιηθούν να είναι ομοιόμορφοι και να έχουν μία αισθητική , αφού κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου περνούν από εκεί όλοι οι επισκέπτες του νησιού μας». Το Συμβούλιο της Κοινότητας, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από τη διαλογική συζήτηση

που προηγήθηκε …

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Πέντε (5) θέσεις στάσιμου εμπορίου στον παραλιακό δρόμο κάτω από την Ευαγγελίστρια. Οι πάγκοι που θα στηθούν να είναι ομοιόμορφοι και να έχουν μία αισθητική , αφού κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου περνούν από εκεί όλοι οι επισκέπτες του νησιού μας. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 24/2024. Σε πίστωση συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

19.4.2024

Καρπαθιακα Νέα