Η κοινότητα Ολύμπου προτείνει την επέκταση δικτύου ηλεκτροδότησης στις “Μέρες” και τον “Απόκαπο” ("Παπά-Μηνά”)

Η κοινότητα Ολύμπου προτείνει την επέκταση δικτύου ηλεκτροδότησης στις “Μέρες” και τον “Απόκαπο” ("Παπά-Μηνά”)

Η κοινότητα Ολύμπου μετά από την αίτηση 14 ιδιοκτητών κατοικιών των παραθαλάσσιων περιοχών “Μέρες” και “Απόκαπος” (“Παπά-Μηνά”) της ευρύτερης περιφέρειας του οικισμού Διαφανίου της Κοινότητας Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου για επέκταση του δικτύου ηλεκτροδότησης στις περιοχές αυτές, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την πρόταση για επέκταση του δικτύου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ολύμπου κ. Ηλίας Παπαηλίας , εισηγούμενος το 3o Θέμα της ημερησίας διάταξης στο Κοινοτικό Συμβούλιο ανέφερε τα εξής:“ Στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 κατατέθηκε στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου γραπτό ενυπόγραφο κείμενο δεκατεσσάρων δημοτών μας, ιδιοκτητών κατοικιών των περιοχών “Μερές” και “Απόκαμπος”, που βρίσκονται νοτιότερα του οικισμού του Διαφανιού, με ημερομηνία σύνταξης την 2α Σεπτεμβρίου ε.έ. το οποίο και πήρε Αρ. Πρωτ.: 24/5-9-2022.

Με το κείμενο τους αυτό αιτούνται την ηλεκτροδότηση των δύο παραθαλάσσιων τοποθεσιών, οι οποίες συγκεντρώνουν τις σοβαρότερες προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης στη Βόρεια Κάρπαθο. Το δίκαιο του κατατεθέντος αιτήματος είναι, πιστεύουμε, προφανές και η ανάγκη επέκτασης του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος στις συγκεκριμένες περιοχές όπου και ευρίσκονται πλέον των τριάντα ιδιόκτητων οικιών μας άμεσα ηλεκτροδοτήσιμων μοιάζει μονόδρομος.

Προς ενημέρωση σας σημειώνουμε τα ακόλουθα που λίγο πολύ είναι γνωστά σε όλους μας:

  1. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί την κύρια περιοχή τουριστικής ανάπτυξης της Βόρειας Καρπάθουαφού απέχει οδικώς από τον λιμένα Διαφανίου λίγα μόνο λεπτά.
  2. Η κύρια κατεύθυνση οικιστικής προέκτασης του Διαφανίου βρίσκεται κυρίως προς Νότον, στηνπεριοχή δηλαδή που αναφερόμαστε και στην οποία υπάρχουν ήδη πολλές ιδιόκτητες εκτάσεις πουπροσφέρονται για τουριστική αξιοποίηση.
  3. Διαθέτει επιπλέον πολλές γραφικές παραλίες μεταξύ των οποίων και η σημαντική παραλία τουΑπόκαμπου (Παπά-Μηνά).
  4. Υφίσταται ήδη από τριακονταετίας αγροτική αμαξιτή οδός καθ’ όλο τον άξονα της περιοχής που θαδιευκολύνει τα μάλα το έργο της ηλεκτροδότησης.
  5. Τέλος, λειτουργεί ήδη στην περιοχή με εξαιρετική επιτυχία η μικρή τουριστική επιχείρηση”ΕΛΑΙΩΝ” (“ELAEON”) ιδιοκτησίας Μαρίας Ν. Τσαμπανάκη, η οποία δίνει ένα μέτρο τωντουριστικών δυνατοτήτων της περιοχής.

Ως Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου αποφάσισα να προτείνω στο Κοινοτικό Συμβούλιό μας να αιτηθεί εν σώματι από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου να ενταχθεί το συγκεκριμένο έργο το συντομότερο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καρπάθου.

Είμαι βέβαιος τόσο για την ομόφωνη αποδοχή τόσο της πρότασής μου από το Κοινοτικό Συμβούλιο Ολύμπου όσο και του διατυπωνόμενου αιτήματός μας μας από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου, ώστε να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του”.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Κοινοτικό Συμβούλιο Ολύμπου να ψηφίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ολύμπου αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει ομόφωνα και εισηγείται στον Δήμο Καρπάθου για την Επέκταση

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 08/2022
Μετά την σύνταξή του υπογράφεται το πρακτικό αυτό ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος Ηλίας Β. Παπαηλίας

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ολύμπου Καρπάθου Ηλίας Β. Παπαηλίας

Τα μέλη

Γεώργιος Κ. Χατζηπαπάς Ιωάννης Η. Μηνατσής Αντώνιος Ι. Οικονόμος