Κόλλησε το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της Κάσου;

Κόλλησε το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της Κάσου;

Η αίτηση για ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει εγκριθεί με το έγγραφο υπ’ αριθ. 28839 Φ. 217.1/05-06-2020.

Ωστόσο αν και έχουν περάσει 3 χρόνια δεν έχουμε δει να ολοκληρώνεται η προσπάθεια δημιουργία του. Απομένουν σχετικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και η εκπαίδευση των εθελοντών για να δοθεί η τελική έγκριση για την ίδρυση του. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν στα Καρπαθιακά Νέα στον Εθελοντικό Κλιμάκιο Κάσου θα προβλέπονται και 3 θέσεις μονίμου προσωπικού.

Το Πυροσβεστικό Σώμα από τις αρχές της δεκαετίας 1990 που καθιερώθηκε ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη με το Ν.1951/1991 διαθέτει σήμερα δύο χιλιάδες διακοσίους εξήντα τρεις (2263) Εθελοντές Πυροσβέστες οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τους κανόνες της πυροσβεστικής τέχνης και τις οδηγίες των Επαγγελματιών Πυροσβεστών σε Εθελοντικές και Επαγγελματικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Α ́ 245), «Με απόφαση του Υπ. Πρ. του Πολίτη μπορούν να ιδρύονται σε Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια ύστερα από σχετική αίτηση τους προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος».

Στρατηγικός στόχος είναι η δημιουργία νέων Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε Νησιά που δεν υφίσταται Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το Τμήμα Οργάνωσης Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Ασφάλειας Α.Π.Σ. καταβάλλει προσπάθειες για την προώθηση του εθελοντισμού και συνεργάζεται με τους οικείους Δήμους για την ίδρυση νέων Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, εφόσον αυτοί υποβάλλουν σχετικό αίτημα ίδρυσης Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (μέσω ΠΕ.ΠΥ.Δ- Π.Υ.) και εφόσον εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ίδρυσης, ήτοι κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, κατάλληλα εξοπλισμένα οχήματα, απαιτούμενο εξοπλισμό και τον αριθμό 12 εθελοντών πυροσβεστών.

15.6.2023

Καρπαθιακά Νέα