Ο καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος Φρ. Μαντινάος μιλά για τα βιβλία του

Ο καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος Φρ. Μαντινάος μιλά για τα βιβλία του

γράφει η Ζαχαρένια Οικονομίδη

1. Λίγα λόγια για εσάς.

Ἐγεννήθηκα κι ἐμεγάλωσα στὸ Ὅθος τῆς Καρπάθου. Ἀπεφοίτησα ἀπὸ τὸ Βενετόκλειο Γυμνάσιο Ρόδου κι ἀπὸ τὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐπῆρα τὴν εἰδικότητα τοῦ χειρουργοῦ στὴν Ἀθήνα. Ἐπῆρα τὴν εἰδικότητα τοῦ Πλαστικοῦ Χειρουργοῦ στὴν Ἀγγλία. Διωρίστηκα στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου ἀνελίχθηκα σ’ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς ἐπιστημονικῆς κλίμακας καὶ ἵδρυσα καὶ τὴν Ἕδρα Πλαστικῆς Χειρουργικῆς, ποὺ εἶναι ἡ πρώτη καὶ ἡ μόνη στὴν Ἑλληνικὴν Ἐπικράτεια. Ἔγραψα τὸ ὀγκῶδες βιβλίον ἀναφορᾶς “Τρέχουσα Πλαστικὴ Χειρουργική”.
Ὁμιλῶ Ἀγγλικά, Ἰταλικὰ καὶ Ἱσπανικά.

Ἡ ἐνασχόλησή μου μὲ τὰ πατριωτικὰ θέματα ἀρχίζει ἀπὸ τὴν παιδική μου ἡλικία.

2. Για ποιον λόγο γράψατε το βιβλίο και γιατι επιλέξατε αυτήν την περίοδο της ελληνικής ιστορίας;

Μετὰ ποὺ ἔκλεισα τὸν ἰατρικό μου κύκλο, ἐκατάλαβα ὅτι ἡ πατρίδα βρίσκεται σὲ θανάσιμο κίνδυνο. Γι’ αὐτὸ ἀποφάσισα νὰ ἐπιδοθῶ στὴν ἔρευνα τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας· ἄλλωστε ἡ πρώτη μου ἀγάπη ἦτο ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γραμματεία. Ἔτσι, ἔγραψα 15 ἱστορικὰ βιβλία, ὀλιγοσέλιδα καὶ μικροῦ σχήματος προσαρμοσμένα στὶς ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς.

Ὁ πρῶτος κύκλος ἀποτελεῖται ἀπὸ 9 βιβλία συνοπτικῆς προϊστορίας τῶν Ἑλλήνων. Ὁ δεύτερος ἀπὸ 4 γιὰ τὰ Μακεδονικὰ Χρόνια. Στὸν τρίτο κύκλο ὑπάγονται “Ἡ Ἐποποι­ΐα τοῦ 1821” καὶ “Ἡ βασιλεία τοῦ Ὄθωνος”.

Τὴν συνοπτικὴν ἱστορία τοῦ 1821 τὴν ἔγραψα μὲ τὴν ἐπίμονη προτροπὴ τῆς κόρης μου. Μετὰ συνέχισα καὶ μὲ τὴν ἐποχὴ τῆς βασιλείας τοῦ Ὄθωνος, λόγῳ τοῦ ἐνδιαφέροντός της.

3. Ποια άποψη έχετε για τον Όθωνα και την περίοδο της διακυβένησής του;

Ὁ Ὄθων ἦτο ἕνας παρεξηγημένος βασιλιάς. Εἶχε τοποθετηθῆ στὸν ἑλληνικὸ θρόνο ἀπὸ τὶς μεγάλες δυνάμεις ἀνήλικος ἔτσι, ποὺ νὰ μεσολαβήση ἡ Βαυαροκρατεία καὶ ν’ ἀκολουθήσουν καὶ πολλὲς καὶ διάφορες ἀνωμαλίες, ἀναμενόμενες μέσα σ’ ἕνα νεοσύστατο κράτος. Ὅταν ἐνηλικιώθη κι’ ἐπῆρε στὰ χέρια του τὴν διακυβέρνησι τῆς χώρας, τὰ πράματα ἄρχισαν νὰ μπαίνουν σὲ κάποια τάξι· ἀργότερα, ὅταν ἀπέκτησε πεῖρα καὶ γνῶσι, ἔγινε πιὸ Ἕλληνας κι’ ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους πραγματικοὺς Ἕλληνες. Στὶς ἐπιδιώξεις του ἐδέσποζεν ἡ Μεγάλη Ἰδέα, ἡ ἀπελευθέρωσι δηλαδὴ τῆς Σμύρνης καὶ τῶν ἄλλων μικρασιατικῶν πόλεων. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν εἶχε συγκροτήσει ἀξιόμαχο στρατὸ καὶ στόλο, κι’ ἐκαραδοκοῦσε πότε θὰ τοῦ δοθῆ ἡ εὐκαιρία νὰ περάση στὴ δρᾶσι.

4. Υπήρχε κάποιο άλλο κατάλληλο πρόσωπο στον ελληνικό χώρο με ισχυρή προσωπικότητα και μόρφωση ,ώστε να αναλάβει τα ηνία της χώρας την περίοδο εκείνη εκτός από τον Καποδίστρια που δολοφονήθηκε;

Ὑποθέτω ὅτι ὑπῆρχαν Ἕλληνες ἱκανοὶ στὸ Ἐξωτερικό, ἀλλὰ δὲν τοὺς ἄφησαν νὰ προβληθοῦν, ὅπως γίνεται καὶ σήμερα.

5. «Οι πολιτισμένοι Ευρωπαίοι» ήρθαν να καθοδηγήσουν εμάς τους δήθεν «βαρβάρους». Με αυτήν την φράση αναφέρεστε στην περίοδο της αντιβασιλείας. Το ίδιο συμβαίνει στη χώρα σήμερα με την επιβολή των θεσμών;

Ἡ ἀντιβασιλεία ὑπῆρξε σκληρὴ κι’ ἀπαξιωτικὴ γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες καὶ περισσότερο γιὰ τοὺς ἀγωνιστές. Οἱ τρεῖς ἄνδρες τῆς ἀντιβασιλείας ἦρθαν στὴν Ἑλλάδα, ὄχι σὰν ὑποστηρικτές, ἀλλὰ σὰν κατακτητές· μέχρι καὶ τὴν λαιμητόμο μᾶς εἶχαν φέρει στὸ Μεσολόγγι.

6. Τα εθνικά δανεια και το δημόσιο χρέος αποτελούν ένα διαχρονικό πρόβλημα για τη χώρα. Ελάχιστα χρήματα διατέθηκαν προς όφελος του εξαθλιωμένου λαού και τον στρατιωτικό εξοπλισμό της Ελλάδας. Σήμερα η ιστορία επαναλαμβάνεται;

Ἡ ἱστορία μὲ τὰ δάνεια εἶναι πράγματι διαχρονικὴ καὶ δὲν πρόκειται νὰ σταματήση, διότι ἡ τοκογλυφία ἀποτελεῖ τὸ ἀποτελεσματικὸ ἐργαλεῖο τῶν δανειστῶν, μὲ τὸ ὁποῖον ἐλέγχουν τὶς κυβερνήσεις, ὄχι μόνο τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἄλλων κρατῶν.

7. Για τα ξένα και τα ελληνικά συμφέροντα οι έλληνες αγωνιστές δεν ήταν τίποτα άλλο παρά «ενοχλητικοί» άνδρες. Η τύχη των περισσοτέρων ήταν άθλια . Ποια στάση έπρεπε να κρατήσει η ελληνική κυβέρνηση απέναντί τους;

Τὸ θέμα τῶν ἀγωνιστῶν ὑπῆρξε δύσκολο, ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν χαρισματικὸ κυβερνήτη, τὸν Καποδίστρια· διότι ἐπερίμεναν ὅτι, μετὰ τὸν ἀγώνα, θὰ ἔτρωγαν μὲ χρυσᾶ κουτάλια, ποὺ λέει ὁ λόγος. Πιθανὸν νὰ τοὺς εἶχαν ξεμυαλίσει, μὲ ψεύτικες ὑποσχέσεις, κι’ οἱ ξένοι ποὺ εἶχαν ἔρθει τάχα γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσουν. Ὁ Πετρόμπεης, ἐπὶ παραδεί­γματι, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς μεγάλες κρατ­κὲς χορηγίες ποὺ εἶχε καταφέρει νὰ πάρη ἀπὸ τὸν Καποδίστρια, ζητοῦσε κι’ ὁλόκληρη τὴν Εὔβοια γιὰ κτῆμα του, γιὰ νὰ ζήση, λέει, ἀξιοπρεπῶς.

Ὁ Καποδίστριας δὲν εἶχεν ἐγκαταλείψει τοὺς ἀγωνιστές, ἀλλ’ εἶχε φροντίσει νὰ τοὺς βοηθήση στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ· αὐτὴ τὴν πολιτικὴ ὤφειλαν ν’ ἀκολουθήσουν κι’ οἱ ἑπόμενες κυβερνήσεις.

8. Ποια η άποψή σας για την εξέλιξη και τους στόχους της δίκης του Κολοκοτρώνη;

Τὴν ἐποχὴν ἐκείνην, ὁ ἀγγλοσιωνισμὸς εἶχε τρομάξει ἀπὸ τὶς ἐπιτυχίες τῶν Ἑλλήνων· καί, παρὰ τοὺς ξένους ἡγήτορες ποὺ μᾶς εἶχαν στείλει, δὲν μπόρεσαν ν’ ἀναχαιτίσουν τὴν πρόοδο τῆς Ἐπαναστάσεως. Ἔτσι, ἀπεφάσισαν νὰ ξεφορτωθοῦν τοὺς χαρισμα­τικοὺς στρατηγούς μας. Τὸν Καραϊσκάκη τὸν ἐδολοφόνησαν μὲ ἠθικὸν αὐτουργὸ τὸν Κόχραν. Ὁ Κολοκοτρώνης, πιὸ τυχερός, εἶχεν ὑποστῆ 9 ἀπόπειρες δολοφονίες· κι’ ἐπειδὴ δὲν τὰ κατάφεραν, ἐσκύλλιασαν. Ἀκόμη καὶ μετὰ τὸ τέλος τοῦ ἀγώνα τὸν ἔτρεμαν, διότι ἐμαγνήτιζε τὰ πλήθη μὲ τὴν προσωπικότητά του. Γι’ αὐτὸ τὸν ἐδίκασαν καὶ τὸν κατεδίκασαν, μὲ πρωταγωνιστὲς τοὺς ἀγγλοσιωνιστές Κόχραν καὶ Μάσον, ἀλλὰ δὲν ἐτόλμησαν νὰ τὸν πειράξουν.

Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ὅτι ἡ Ἀγγλία ἀπέβλεπε στὴν ἡμιανεξαρτησία μόνο τῆς Πελοποννήσου καὶ ὄχι στὴν πλήρη ἀνεξαρτησία της. Ὅμως ὁ Καποδίστριας κι’ ὁ στρατηγὸς Δημήτρης Ὑψηλάντης εἶχαν ἄλλην γνώμη.

9. Εάν ο Καποδίστριας δεν είχε δολοφονηθεί ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η εξέλιξη του ελληνικού κράτους ;

Βεβαίως ἡ πορεία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους θὰ ἦτο πολὺ καλύτερη μὲ τὸν Καποδίστρια. Ὁ κυβερνήτης, ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἦτο ὁ μεγαλύτερος Εὐρωπαῖος διπλωμάτης, ἦτο ἐυφυέστατος καὶ ἱκανότατος. Κι’ ἐπειδὴ ἐγνώριζεν ὅτι θὰ τὸν ἐκατηγοροῦσαν ὡς ρωσόφιλο, εἶχε φροντίσει νὰ τηρῆ ἴσες ἀποστάσεις κι’ ἀπὸ τὶς τρεῖς μεγάλες δυνάμεις. Πράγματι, κατὰ τὴν περίοδο τῶν τριῶν ἥμισυ ἐτῶν ποὺ ἐκυβέρνησε, ἡ Ἑλλάδα ἦτο πλήρως ἀνεξάρτητη, ἐλεύθερη ξένων ἐπηρροῶν. Ἑπίσης εἶχε κατορθώσει νὰ σχηματίσει κράτος ἀπὸ τὸ χάος καὶ νὰ δημιουργήση καὶ τὸ γνωστὸ οἰκονομικό θαῦμα.

10. Ποια η άποψή σας για την εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου και το αίτημα του λαού για πλήρη σύνταγμα και απομάκρυνση των Βαυαρών;

Ἡ ἐξέγερσι τῆς τρίτης Σεπτεμβρίου δὲν εἶχε οὔτε ἰδιαίτερο νόημα τὴν ἐποχὴν ἐκείνην, οὔτε οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα· διότι ἐψηφίσθη μέν τὸ σύνταγμα, δὲν ἐφηρμόσθη δέ.

Ἐπρόκειτο μᾶλλον γιὰ ἕνα ξέσπασμα τῆς ἀντάρτικης ἰδιοσυγκρασίας τοῦ Μακρυγιάννη καὶ τοῦ Καλλέργη.

11. «Η τήρησις του παρόντος Συντάγματος αφιερούται εις τον πατριωτισμόν των Ελλήνων» – ακροτελεύτιο άρθρο 107 του Συντάγματος του 1844. Σήμερα υπάρχει πατριωτισμός και φιλοπατρία;

Τὸ περιβόητο αὐτὸ ἄρθρο ἐτέθη γιὰ νὰ ψηφισθῆ τὸ σύνταγμα, ἐπειδὴ ὑπῆρχαν πολλές ἀντιρρήσεις. Ἀλλὰ κι’ αὐτὸ πυροτέχνημα ἦτο, ἀφοῦ τὸ σύνταγμα δὲ τὸ ἐφαρμόζει ὁ λαός, ἀλλ’ οἱ πολιτικοί.

Ὅσον ἀφορᾶ στὸν πατριωτισμὸ τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων, εἶναι ἕνα ἄλλο πονηρὸ θέμα, τὸ ὁποῖο δὲν θέλω νὰ συζητήσω ἐδῶ.

12. Για ποιο λόγο θεωρείται ότι δεν τονίζεται από τους ιστορικούς η σημασία και οι αιτίες του Κριμαϊκού Πολέμου ;

Κανένας Ἕλληνας δὲν γνωρίζει τὸ παραμικρὸ γιὰ τὸν Κριμαϊκὸ Πόλεμο, διότι δὲν διδάσκεται στὰ σχολεῖα καὶ δὲν σχολιάζεται πουθενά, ὅπως συζητοῦνται ἄλλα θέματα, ἀκόμα καὶ στὰ καφενεῖα. Ἀλλὰ καὶ στὰ ἱστορικὰ βιβλία πολὺ λίγα ἀναφέρονται. Ὡς γιατρός, τὸ μόνο ποὺ ἐγνώριζα ἦτο ὅτι ἡ Ἀγγλίδα ἀριστοκράτισσα Φλόρενς Νάϊτιγκαίηλ εἶχε κατεβῆ στὴν Κωνσταντινούπολι μὲ ἄλλες 100 ἐθελόντριες κι’ ἐπεριποιεῖτο τοὺς τραυματίες· ἔτσι, ἐξελάσπωσε τὸ ἀξιόλογο ἐπάγγελμα τῆς ἀδελφῆς νοσοκόμου, καθόσον μέχρι τότε τὸ ἀσκοῦσαν οἱ ἱεροδουλες ἐκεῖνες, τῶν ὁποίων εἶχε προχωρήσει ἡ ἡλικία τους.

Ὁ Κριμαϊκὸς Πόλεμος ἦτο ἡ εὐλογημένη ὥρα ποὺ ἐπερίμενε ὁ Ὄθων νὰ περάση στὴ δρᾶσι καὶ νὰ πραγματοποιήση τὴν Μεγάλην Ἰδέα, ποὺ τὴν εἶχε θέσει ὡς σκοπὸ τῆς ζωῆς του. Ἐξεδήλωσε φανερὰ τὴν πρόθεσί του νὰ συμμαχήση μὲ τὴν Ρωσία, καὶ νὰ εἰσέλθη θριαμβευτικὰ στὴν Πόλι, καὶ νὰ ἐλευθερώση καὶ τὴν Σμύρνη καὶ τὶς ἄλλες ἑλληνικὲς πόλεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ὅμως, ἐδέσμευσαν οἱ Ἄγγλοι τὶς ἔνοπλες δυνάμεις μας, μὲ τὴν ὑπόθεσι Πατσίφικο, τὰ παρκερικά, τὸ ἁγιοταφίτικο ζήτημα καὶ τὴν κατοχή, καὶ μᾶς ἔβγαλαν ἔξω ἀπὸ τὸ παιχνίδι. Ἔτσι, ἔχασε κι’ ἡ Ρωσία τὴν πρώτης τάξεως εὐκαιρία νὰ διαλύση τὴν Ὀθωμανικὴν Αὐτοκρατορία κι’ ἐμεῖς νὰ ἐλευθερώσωμε τὴν Κωνσταντινούπολι καὶ τὶς ἄλλες πόλεις μας. Κι’ ἐνῶ δὲν εἴχαμε λάβει μέρος στὸν πόλεμο, μᾶς ἐτιμώρησαν κι’ ἀπὸ πάνω μὲ χρηματικὸ πρόστιμο, μὲ παράτασι τῶν γαλλικῶν κατοχικῶν στρατευμάτων στὴν χώρα μας καὶ μὲ τὴν ἔξωσι τοῦ βασιλικοῦ ζεύγους ἀργότερα.

Ὁ Κριμαϊκὸς Πόλεμος δὲν ἦτο ὑπόθεσι μόνο τῆς Ρωσίας, ἀλλ’ ἐξίσου καὶ τῆς Ἑλλάδος.

13. Ποιο πιστεύετε ότι ήταν το μεγαλύτερο σφάλμα του Όθωνα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αλλά και η μεγαλύτερη ευεργεσία του στη χώ­ρα ;

Τὸ μεγαλύτερο σφᾶλμα τοῦ Ὄθωνος ἦτο ἡ μεταφορᾶ τῆς πρωτεύουσας τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους στὴν Ἀθήνα. Ἀλλὰ καὶ πάλι, καθὼς ἦτο ἄπειρος, τὸν εἶχε παρασύρει ὁ ἀδελφός του.

Ἡ μεγαλύτερη εὐεργεσία του θὰ ἦτο ἡ πραγματοποίση τῆς Μεγάλης Ἰδέας, ὅπως τὴν εἶχε σχεδιάσει· ἀλλ’ ὅπως ἐλέχθη καὶ προηγουμένως, τὸν ἐμπόδισαν οἱ Ἀγγλογάλλοι.

14. Ποιος είναι τελικά ο στόχος της διδακτικής της ιστορίας στο σχολείο; Για ποιους λόγους ενώ διδάσκεται στο σχολείο ελάχιστοι γνωρίζουν την ι­στορία της χώρας μας;

Ὅπως ἔχουν πῆ πολλοὶ πρὶν ἀπὸ μένα, ὁ λαὸς ποὺ δὲν γνωρίζει τὴν ἱστορία του εἶναι ἐθνικὰ χαμένος.
Κάτι τέτοιο ἀπεργάζονται σήμερα οἱ ἐχθροὶ τῆς πατρίδος μας, ποὺ εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ πολιτικοί μας.

15. Ποιο θα είναι το επόμενο έργο σας;

Ὁ αὐτοκράτωρ Ἰουλιανὸς ὁ μὴ παραβάτης.

πηγή: simplylife.gr