Ο ΚΟΠΑΠ φροντίζει το ποδοσφαιρικό γήπεδο Σπόων

Ο ΚΟΠΑΠ φροντίζει το ποδοσφαιρικό γήπεδο Σπόων

Με την απόφαση 117/2021 εγκρίνεται από τον ΚΟΠΑΠ η δαπάνη Συντήρηση περίφραξης, πόρτες και προμήθεια 2 νέων εστιών, για το ποδοσφαιρικό γήπεδο Σπόων. και διαθέτουμε πίστωση ύψους ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ( 4.500,00 ) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 15.6262.0008 του Προϋπολογισμού του Κ.Ο.Π.Α.Π., οικον. έτους 2021.